R. Šadžius: paramos Graikijai tikslas – pastatyti šalį ant kojų
Il­ga­lai­kės 85 mlrd. eu­rų dy­džio par­amos Grai­ki­jai prog­ra­mos tiks­las yra pa­sta­ty­ti ša­lį ant ko­jų, kad vals­ty­bė po ke­lių me­tų ga­lė­tų sa­va­ran­kiš­kai sko­lin­tis tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se, sa­ko fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius.

„Pa­ra­mos prog­ra­mos pa­ti es­mė yra pa­sta­ty­ti Grai­ki­ją ant ko­jų tiek, kad Grai­ki­ja ga­lė­tų po to sko­lin­tais pi­ni­gais sa­va­ran­kiš­kai fi­nan­suo­ti sa­vo po­rei­kius – pa­sau­lio rin­ko­se leis­ti ob­li­ga­ci­jas nor­ma­lio­mis, eko­no­miš­kai pa­grįs­to­mis pa­lū­ka­no­mis, ko da­bar ji ne­ga­li pa­da­ry­ti“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė R.Ša­džius.

Jo tei­gi­mu, pla­nuo­ja­ma, kad šis tiks­las bus pa­siek­tas per tre­jus me­tus.

„Pa­ra­ma Grai­ki­jai yra lė­šų sko­li­ni­mas, ku­rias Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mas kaip fon­das pa­sis­ko­lins tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se, leis­da­mas sa­vo ob­li­ga­ci­jas, kaip ga­ran­tą ro­dy­da­mas sa­vo su­kaup­tą su­mo­kė­tą ša­lių ka­pi­ta­lą“, – aiš­ki­no fi­nan­sų mi­nis­tras.

Pa­sak jo, Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mo (ESM) fi­nan­si­nės pa­gal­bos sky­ri­mas Grai­ki­jai iš Lie­tu­vos ne­pa­rei­ka­laus pa­pil­do­mų lė­šų ir ne­pa­veiks Lie­tu­vos įmo­kų į ESM gra­fi­ko. Lie­tu­va per pen­ke­rius me­tus tu­ri įmo­kė­ti 327,2 mln. eu­rų įmo­ką į ESM įmo­kė­ti­ną ka­pi­ta­lą – po 65,4 mln. eu­rų kas­met. Pir­mo­ji Lie­tu­vos įmo­ka per­ves­ta šių me­tų va­sa­rį.

„Šie pi­ni­gai nė­ra nau­do­ja­mi jo­kiai par­amai. Vi­sų vals­ty­bių su­neš­ti pi­ni­gai nau­do­ja­mi kaip ga­ran­tas Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mui, kaip sa­va­ran­kiš­kam fi­nan­sų rin­kos da­ly­viui, sko­lin­tis tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se la­bai ne­di­de­lė­mis pa­lū­ka­no­mis. (...) Nei vie­nas eu­ras nei iš Lie­tu­vos, nei iš ki­tų ša­lių į Grai­ki­jos par­amos prog­ra­mą ne­bus per­ves­tas“, – tei­gė R.Ša­džius.

An­tra­die­nį Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė Lie­tu­vos po­zi­ci­ją, ku­rią R.Ša­džius tre­čia­die­nį pri­sta­tys ESM val­dy­to­jų ta­ry­bos ir di­rek­to­rių val­dy­bos po­sė­džiuo­se, kur bus ap­sisp­ręs­ta dėl eu­ro zo­nos fi­nan­si­nės par­amos Grai­ki­jai.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las tei­gė ti­kin­tis, kad Grai­ki­jai pa­vyks įveik­ti kri­zę.

„Aš ti­kiuo­si, kad per ku­rį lai­ką Grai­ki­ja įveiks kri­zę ir iš­liks eu­ro zo­no­je. Mū­sų in­te­re­sas, kad ji iš­lik­tų eu­ro zo­no­je dėl įvai­rių da­ly­kų. Jei Grai­ki­ja ban­kru­tuo­tų, tai bū­tų nuo­sto­liai vi­soms ša­lims, tiek po­li­ti­niai, tiek fi­nan­si­niai. Mū­sų in­te­re­sas yra pa­lai­ky­ti ši­tą spren­di­mą, ku­ris pa­siek­tas ti­krai su­nkiu de­ry­bų ke­liu“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Sei­ma kal­bė­jo G.Kir­ki­las.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė pa­si­ta­ri­me pir­ma­die­nį pri­ta­rė su­si­ta­ri­mui su Grai­ki­ja dėl tre­jų me­tų iki 86 mlrd. eu­rų ver­tės fi­nan­si­nės pa­gal­bos prog­ra­mos iš ESM ir pir­mo­sios 26 mlrd. eu­rų lė­šų da­lies per­ve­di­mo.

Toks spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į tai, kad Grai­ki­ja įvyk­dė iš­anks­ti­nes są­ly­gas fi­nan­si­nei pa­gal­bai gau­ti, įsi­pa­rei­go­jo vyk­dy­ti re­for­mas mo­kes­čių ir pen­si­jų sis­te­mos, dar­bo ir kon­ku­ren­cin­gu­mo, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo sri­ty­se ir su­de­ri­no kon­kre­tų re­for­mų pla­ną su kre­di­to­rių ins­ti­tu­ci­jo­mis – Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, Eu­ro­pos Cen­tri­niu Ban­ku ir Tarp­tau­ti­niu va­liu­tos fon­du.