R. Šadžius: pabėgėliams bus numatyta lėšų
Fi­nan­sų mi­nis­tras tei­gia, kad svars­tant ki­tų me­tų biu­dže­tą, ja­me tu­rės bū­ti nu­ma­ty­ta lė­šų ir pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mui. Anot Ri­man­to Ša­džiaus, nors šis klau­si­mas nė­ra po­pu­lia­rus vi­suo­me­nė­je, jį spręs­ti yra ša­lies pres­ti­žo rei­ka­las.

„Ma­nau, kad Lie­tu­vo­je ne­iš­ven­gia­mai svars­tant 2016 me­tų biu­dže­tą, tu­rės tai svars­ty­ti“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė R. Ša­džius.

Anot jo, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ski­ria­mų 6 tūkst. eu­rų už pa­bė­gė­lį ne­pa­kaks, to­dėl rei­kės skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų.

„Kol kas bent jau Lie­tu­vos at­ve­ju ne­atro­do, kad tų 6 tūkst. eu­rų už­tek­tų. (...) Pra­ktiš­kai vi­sam pa­bė­gė­lio bu­vi­mui Lie­tu­vo­je vi­soms reik­mėms“, - aiš­ki­no mi­nis­tras.

Anot R. Ša­džiaus, kol kas anks­ti kal­bė­ti apie kon­kre­čias su­mas, o lė­šos ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mos tai ku­ruo­jan­čioms mi­nis­te­ri­joms.

„Mes svars­ty­si­me, ar tai kon­kre­ti ins­ti­tu­ci­ja, ar So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, Vi­daus rei­ka­lų ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja - gal joms tuos asig­na­vi­mus pa­gal tiks­li­nę pa­skirs­tį pa­skirs­ty­ti“, - tei­gė R. Ša­džius.

Pa­sak jo, pa­gal at­lik­tus skai­čia­vi­mus, Lie­tu­va ga­li fi­nan­siš­kai su­sit­var­ky­ti su anks­čiau jai pri­skir­ta 325 pa­bė­gė­lių kvo­ta. O ar pa­kaks lė­šų nau­jai pri­skir­tam pa­bė­gė­lių skai­čiui, kol kas ne­aiš­ku. R. Ša­džius tei­gė, kad tai pri­klau­sys nuo to, ka­da jie at­vyks. Ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju bus sie­kia­ma, kad lė­šų pa­kak­tų.

Fi­nan­sų mi­nis­tras tei­gė su­pran­tąs, jog Lie­tu­vo­je pa­bė­gė­lių klau­si­mas nė­ra po­pu­lia­rus, ta­čiau bend­rą Eu­ro­pos Są­jun­gos prob­le­mą rei­kia spręs­ti, nes nuo to pri­klau­so ir vals­ty­bės au­to­ri­te­tas.

„Aš vi­siš­kai su­tin­ku su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru, kad su­nku lauk­ti plo­ji­mų Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je, ku­ri ki­taip nu­si­tei­ku­si pa­bė­gė­lių at­žvil­giu ne­gu Vo­kie­ti­jos vi­suo­me­nė. Tai yra ob­jek­ty­vus veiks­nys. Bet mū­sų so­li­da­ru­mo ki­toms vals­ty­bėms Eu­ro­po­je iš­raiš­ka kon­kre­ti yra ir mū­sų tarp­tau­ti­nio au­to­ri­te­to da­lis. Tu­ri­me su­pras­ti, kad Lie­tu­vos au­to­ri­te­tą mes tu­ri­me sau­go­ti, o, ži­no­ma, tai tam ti­krus pi­ni­gus kai­nuo­ja“, - sa­kė R. Ša­džius.