R. Šadžius nemato galimybių mokytojų algoms skirti rezervų fondus
Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius ne­ma­to ga­li­my­bių mo­ky­to­jų al­gų di­di­ni­mui lė­šų skir­ti lė­šų iš švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės siū­lo­mų šal­ti­nių – Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do ar­ba iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo fon­do. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ža­da ras­ti 2 mln. eu­rų.

„Ne, nė­ra“, – tre­čia­die­nio ry­tą sa­kė R.Ša­džius, BNS pa­klaus­tas, ar yra šan­sų, kad mo­ky­to­jų al­goms bū­tų pa­nau­do­ti mi­nė­ti fon­dai.

R. Ša­džių ir A. Pi­trė­nie­nę tre­čia­die­nio ry­tą pri­ima prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jie ap­tars ga­li­my­bes šie­met skir­ti pa­pil­do­nų pi­ni­gų pe­da­go­gų al­goms di­din­ti.

An­trą sa­vai­tę strei­kuo­jan­tys tūks­tan­čiai pe­da­go­gų rei­ka­lau­ja vi­siems mo­ky­to­jams nuo rug­sė­jo 5 proc. pa­kel­ti al­gas, tam rei­kė­tų pa­pil­do­mai dau­giau kaip 12 mln. eu­rų. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja sa­ko ga­lin­ti iš švie­ti­mui skir­tų asig­na­vi­mų ras­ti tik apie pu­sę šios su­mos, o li­ku­sią da­lį siū­lo skir­ti iš Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do ar­ba iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo fon­do.

Švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos strei­ką pa­skel­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę, va­sa­rio 22 die­ną. Tuo­met 233 švie­ti­mo įstai­go­se strei­ka­vo per 5 tūkst. pe­da­go­gų. Nuo to lai­ko strei­ko mas­tas su­ma­žė­jo: šios sa­vai­tės an­tra­die­nį strei­ka­vo apie 2,9 tūkst. pe­da­go­gų, strei­kas vy­ko 120 mo­kyk­lų ir dar­že­lių.

Iš vi­so Lie­tu­vo­je vei­kia dau­giau kaip 2300 bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, iki­mo­kyk­li­nio ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų. Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, jo­se dir­ba per 50 tūkst. pe­da­go­gų.

Dau­giau kaip sa­vai­tę strei­kuo­jan­čių pe­da­go­gų at­sto­vai sa­ko, kad strei­kas tę­sis bent tol, kol val­džia ras dau­giau kaip 12 mln. eu­rų mo­ky­to­jų al­gų di­di­ni­mui nuo šio rug­sė­jo. Pra­dė­da­mi strei­ką jie kė­lė di­des­nius rei­ka­la­vi­mus, bet pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė su­tik­sian­tys su ma­žes­niu al­gų di­dė­ji­mu.

At­ly­gi­ni­mai mo­ky­to­jams pa­sta­rą­jį kar­tą šiek tiek di­din­ti nuo 2016 me­tų sau­sio. Mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis Lie­tu­vos mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia 823,4 eu­ro per mė­ne­sį.

Ža­da 2 mln. eurų

Šian­dien Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius, su­si­ti­kęs su fi­nan­sų mi­nis­tru R. Ša­džiu­mi bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre Aud­ro­ne Pi­trė­nie­ne, ap­ta­rė ga­li­mus pa­pil­do­mus šal­ti­nius, iš ku­rių nuo rug­sė­jo 1 die­nos bū­tų pa­di­din­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai.

Kons­ta­tuo­ta, kad dar­bo už­mo­kes­čiui di­din­ti dar ga­li­ma bū­tų nu­kreip­ti apie 2 mln. eu­rų. Iki tol Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja bu­vo su­ra­du­si 6 mln. eu­rų. Ta­čiau šių me­tų biu­dže­tas ne­bus per­žiū­ri­mas.

Vy­riau­sy­bės iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja tu­ri ope­ra­ty­viau įgy­ven­din­ti su švie­ti­mu su­si­ju­sius fi­nan­sa­vi­mo pro­jek­tus, ku­rie leis­tų mo­ky­to­jams gau­ti pa­pil­do­mą už­mo­kes­tį už įvai­rias mo­ky­mo veik­las. Strei­ką pa­skel­bu­sios švie­ti­mo įstai­gų prof­są­jun­gos bu­vo in­for­muo­tos apie šį pa­siū­ly­mą. Prof­są­jun­gos rei­ka­lau­ja mo­ky­to­jų al­gas nuo rug­sė­jo 1 die­nos di­din­ti 5 pro­cen­tais.

No­ri pre­zi­den­tės dėmesio

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė bei ke­tu­rių švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų va­do­vai pra­šo pre­zi­den­tės dė­me­sio.

Jie pra­ne­šė bend­rai krei­pę­si į ša­lies va­do­vę Da­lią Gry­baus­kai­tę, pra­šy­da­mi „ar­ti­miau­siu me­tu juos pri­im­ti ir ap­tar­ti esa­mą pa­dė­tį“. Krei­pi­me­si pra­šo­ma „pa­gal­bos spren­džiant ko­lek­ty­vi­nį dar­bo gin­čą“, ki­lu­sį dėl prof­są­jun­gų iš­kel­tų rei­ka­la­vi­mų ir su jais su­si­ju­sio švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų strei­ko.

Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė BNS sa­kė, kad pra­šy­mai su­si­tik­ti yra gau­ti, ta­čiau pa­žy­mė­jo, kad „kol kas spren­di­mų ieš­ko­ma Vy­riau­sy­bė­je“.

Krei­pi­mą­si į ša­lies va­do­vę pa­si­ra­šė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė A.Pi­trė­nie­nė, Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Je­si­nas, Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius, Lie­tu­vos mo­ky­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Vo­los­ke­vi­čie­nė, Švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­kė Ra­mu­tė Min­ke­vi­čie­nė.

At­ski­ru laiš­ku į pre­zi­den­tę krei­pė­si Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga, pra­šy­da­ma taip pat „kaip įma­no­ma grei­tes­niu me­tu“ su­si­tik­ti.

„Vyks­tan­čios de­ry­bos su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­be ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja kryps­ta ne­pla­nuo­ta link­me ir aki­vaiz­džiai tols­ta nuo tų rei­ka­la­vi­mų, ku­rie bu­vo įteik­ti ša­kos ly­gio darb­da­viui“, – tei­gia­ma Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko And­riaus Na­vic­ko pa­si­ra­šy­ta­me laiš­ke pre­zi­den­tei.

A.Na­vic­ko va­do­vau­ja­ma prof­są­jun­ga ne­be­da­ly­vau­ja de­ry­bo­se, ku­rio­se su­tar­ta, kad mi­nis­te­ri­ja ras pa­pil­do­mus 6 mln. eu­rų mo­ky­to­jų al­goms nuo rug­sė­jo kel­ti, o Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja ras­ti dar 2 mln. eu­rų.