R. Šadžius nekomentuoja, kaip keisis GPM paskirstymas savivaldybėms
Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui (KT) par­eiš­kus, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) pa­skirs­ty­mas sa­vi­val­dy­bėms tu­ri bū­ti aiš­kiau reg­la­men­tuo­tas, fi­nan­sų mi­nis­tras kol kas ne­ko­men­tuo­ja, kaip nuo 2016 me­tų kei­sis GPM pa­skirs­ty­mo sa­vi­val­dy­bėms tvar­ka.

“Ne­ga­liu da­bar pa­sa­ky­ti, nes ne­ga­liu at­sa­kin­gai ko­men­tuot do­ku­men­to, ku­ris nė­ra pa­skelb­tas“, - ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams tei­gė Ri­man­tas Ša­džius.

Pa­sak jo, Vil­niaus ir ki­tų ra­jo­nų so­cia­li­nė ir eko­no­mi­nė pa­dė­tis la­bai ski­ria­si, to­dėl tie skir­tu­mai tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ti, pers­kirs­tant lė­šas.

„(...) ci­tuo­ja­ma la­bai svar­bi min­tis, kad įsta­ty­mų lei­dė­jas tu­ri ir pri­va­lo nu­sta­ty­ti pa­ja­mų iš­ly­gi­ni­mo me­cha­niz­mus, ku­rie rei­ka­lin­gi su­ba­lan­suo­ti sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­niam pa­jė­gu­mui, at­siž­vel­giant į so­cia­li­nius ir eko­no­mi­nius skir­tu­mus. Tie skir­tu­mai yra aki­vaiz­dūs - vi­du­ti­nė mė­ne­sio al­ga Vil­niu­je yra dvi­gu­bai di­des­nė ne­gu ko­kia­me ki­ta­me pe­ri­fe­ri­nia­me ra­jo­ne, ūkis yra žy­miai su­dė­tin­ges­nis, be­dar­bys­tės si­tua­ci­ja kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se taip pat ski­ria­si - Vil­niu­je be­dar­bių san­ty­ki­nai yra ma­žiau ne­gu ki­tuo­se ra­jo­nuo­se. Tai tie so­cia­li­niai skir­tu­mai tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ti, pa­skirs­tant tas pa­čias lė­šas, nes ki­tų mes ne­tu­ri­me tarp vi­sų 60-ies sa­vi­val­dy­bių“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

R.Ša­džius ma­no, kad KT pa­si­ge­do rim­tes­nio pa­grin­di­mo, ta­čiau ža­dė­jo įsi­gi­lin­ti ir „la­bai rim­tai“ iš­ana­li­zuo­ti teis­mo mo­ty­vus bei pa­teik­ti Sei­mui pa­siū­ly­mus, kaip iš­tai­sy­ti tei­si­nes spra­gas.

Mi­nis­tras ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ko­kia GPM da­lis, ski­ria­ma Vil­niui, ga­lė­tų bū­ti tei­sin­ga: „Ne­ga­lė­čiau to pa­sa­ky­ti, ka­dan­gi tai 48 proc. su­mo­ka­mo GPM. Kiek ži­nau, bu­vo įre­gis­truo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, jau svars­tant 2015 me­tų biu­dže­tą, pa­di­din­ti šią da­lį iki 50 proc. Ma­nau, kad tą pa­da­ry­ti ver­tė­tų, bet Sei­mas tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti, nes kiek­vie­nas toks spren­di­mas tu­ri an­trą­ją spren­di­mo pu­sę - jis nu­skriau­džia ki­tas sa­vi­val­dy­bes, ku­rios san­ty­ki­nai gau­na ma­žiau pa­ja­mų“, - tei­gė R.Ša­džius.

Fi­nan­sų mi­nis­tras tei­gė abe­jo­jan­tis, ar teis­mas, ku­ris dar 2012 me­tais nu­ta­rė nag­ri­nė­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės rei­ka­la­vi­mą pri­teis­ti iš vals­ty­bės apie 272 mln. eu­rų (939 mln. li­tų), pri­ims sos­ti­nei pa­lan­kų spren­di­mą.

„As­me­niš­kai abe­jo­ju po­zi­ty­via ši­tos by­los baig­ti­mi. (...) Teis­mas ne­la­bai tu­rės pa­grin­do ten­kin­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mo, nes KT spren­di­mas įsi­tei­sės tik 2016 me­tų sau­sio 2 -ąją “, - tei­gė R.Ša­džius.

Pa­gal įsta­ty­mą Kau­nui da­bar ten­ka 94 proc., Klai­pė­dai - 86 proc., ki­toms sa­vi­val­dy­bėms - 100 proc. jų te­ri­to­ri­jo­se su­ren­ka­mo GPM.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja prog­no­zuo­ja, kad šie­met Vil­niaus mies­tas iš GPM gaus 176 mln. eu­rų. Per­nai sos­ti­nė ga­vo 152,736 mln. eu­rų šio mo­kes­čio.

Per­nai į na­cio­na­li­nį biu­dže­tą su­rink­ta 1,325 mlrd. eu­rų GPM, šie­met pla­nuo­ja­ma su­rink­ti 1,401 mlrd. eu­rų.