R. Šadžius: MMA įtraukimas į politines diskusijas nėra sveikas
Po­li­ti­kų svars­ty­mai dėl mi­ni­ma­lios al­gos (MMA) nė­ra svei­kas reiš­ki­nys, sa­ko fi­nan­sų mi­nis­tras. Ri­man­tas Ša­džius taip pat ap­gai­les­tau­ja, kad ke­ti­ni­mai di­din­ti MMA iki dau­giau nei 350 eu­rų yra ne­su­de­rin­ti su so­cia­li­niais par­tne­riais.

„Su­tik­čiau su eko­no­mis­tais, ku­rie sa­ko, kad mi­ni­ma­lios al­gos pa­te­ki­mas į po­li­ti­nės dis­ku­si­jos plot­mę nė­ra svei­kas. Tai tu­rė­tų bū­ti eko­no­mi­nis fak­to­rius“, – tre­čia­die­nį kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos po­sė­dy­je par­eiš­kė R.Ša­džius.

Mi­nis­tras pri­pa­ži­no, kad MMA di­di­ni­mas 25 eu­rais iki 350 eu­rų nuo sau­sio 1 die­nos ati­tin­ka ša­lies ga­li­my­bes. Ta­čiau jis ap­gai­les­ta­vo, kad jos dar vie­no di­di­ni­mo nuo ki­tų me­tų vi­du­rio po­li­ti­kai ne­de­ri­no su so­cia­li­niais par­tne­riais.

„MMA di­di­ni­mas ša­lies ūky­je tu­rė­tų bū­ti de­ri­na­mas su so­cia­li­niais par­tne­riais. Tai punk­tas A. Ir punk­tas B – jis la­bai svar­bus, bet dar nė­ra iš­spręs­tas – kad vi­sos įmo­nės, ku­rios pri­va­lo, tą mi­ni­ma­lią al­gą vis tik mo­kė­tų. Šian­dien tu­ri­me ūky­je 19 proc. žmo­nių for­ma­liai gau­na mi­ni­ma­lią al­gą ir ma­žiau, bet iš jų 16–17 pro­cen­ti­nių punk­tų – ma­žiau. Tai ne­tu­ri tęs­tis“, – aiš­ki­no R.Ša­džius.

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį val­dan­tie­ji su­ta­rė, kad nuo 2016 me­tų vi­du­rio MMA tu­rė­tų di­dė­ti dar 30 eu­rų iki 380 eu­rų. Da­bar MMA yra 325 eu­rai, o nuo sau­sio di­dės iki 350 eu­rų.