R. Šadžius: Graikija galėtų pasimokyti iš Lietuvos
Grai­ki­ja ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti iš Lie­tu­vos, kaip vyk­dy­ti re­for­mas per kri­zę, užuot tik sie­ku­si par­amos iš iš­orės, penk­ta­die­nį par­eiš­kė fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius, at­vy­kęs į eu­ro gru­pės su­si­ti­ki­mą Ry­go­je.

„Ži­no­ma, kad ga­li­me ma­ty­ti (Lie­tu­vos) ana­lo­gi­jų su Grai­ki­ja. 2009 me­tais dėl fi­nan­sų kri­zės mū­sų pa­ja­mos iš mo­kes­čių smu­ko treč­da­liu, ir mes su­ge­bė­jo­me įveik­ti šiuos su­nku­mus be iš­orės pa­gal­bos, ne­si­kreip­da­mi į ins­ti­tu­ci­jas“, - žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras, tu­rė­da­mas ome­ny­je Tarp­tau­ti­nį va­liu­tos fon­dą ir ES ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios rei­ka­lau­ja iš Grai­ki­jos re­for­mų mai­nais už nau­jas pa­sko­las.

R.Ša­džius pri­pa­ži­no, kad sko­li­ni­ma­sis kri­zės me­tu Lie­tu­vai kai­na­vo bran­giai, ta­čiau pri­dū­rė, kad tuo­me­ti­nės sko­los jau grą­žin­tos, o da­bar Lie­tu­vai sko­li­na­ma už ma­žas pa­lū­ka­nas. Lie­tu­vos eko­no­mi­ka 2009 me­tais smu­ko be­veik 15 proc.

„Bū­tent to­dėl lin­kiu vi­soms ša­lims, ku­rios su­si­du­ria su prob­le­mo­mis, di­džiau­sios sėk­mės vyk­dy­ti re­for­mas, o ne vien rem­tis pa­gal­ba iš iš­orės“, - kal­bė­jo R.Ša­džius.

Jo tei­gi­mu, Grai­ki­jos de­ry­bos su kre­di­to­riais „į­gau­na grei­tį“, bet pa­žan­gos pri­im­ti spren­di­mus kol kas ne­pa­kan­ka. Kar­tu R.Ša­džius pa­brė­žė, kad Grai­ki­jos pa­si­trau­ki­mas iš eu­ro zo­nos „nė­ra iš­ei­tis“.

19 eu­ro zo­nos ša­lių fi­nan­sų mi­nis­trų Ry­go­je penk­ta­die­nį pra­dė­jo su­si­ti­ki­mą, ku­ria­me anks­čiau bu­vo ti­ki­ma­si su­tar­ti dėl fi­nan­si­nės par­amos Grai­ki­jai.

Iki šiol pa­žan­ga de­ry­bo­se bu­vo ri­bo­ta, ta­čiau At­ėnams jau ne­tru­kus ga­li pri­trūk­ti fi­nan­sų ati­duo­ti sko­lą kre­di­to­riams, o tai pa­di­din­tų At­ėnų pa­si­trau­ki­mo iš eu­ro zo­nos ga­li­my­bę.