R.Šadžius: 2015-aisiais surenkant mokesčius įvyko lūžis
Fi­nan­sų mi­nis­tras prog­no­zuo­ja, kad ki­tą­met mo­kes­čiai ga­li bū­ti ren­ka­mi dar ge­riau nei šie­met. Pa­sak Ri­man­to Ša­džiaus, tarp ne­ri­mą ke­lian­čių grės­mių iš­lie­ka geo­po­li­ti­nė įtam­pa.

„Ša­lies vi­du­je aš ga­na ra­miai klau­sau­si dis­ku­si­jų apie de­fi­ci­ti­nį biu­dže­tą, ka­dan­gi ma­tau, jau­čiu, kad, ren­kant mo­kes­čius tais ta­ri­fais, ku­rie se­no­kai nu­sta­ty­ti, lū­žis 2015 me­tais vis dėl­to įvy­ko. Ir 2016 me­tams mes tu­ri­me ti­krai ne­blo­gą pers­pek­ty­vą par­ody­ti re­zul­ta­tą ge­res­nį ir net žy­miai ge­res­nį, ne­gu esa­me įsi­ra­šę į sa­vo biu­dže­to ei­lu­tes“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė R. Ša­džius.

Jo tei­gi­mu, da­bar Lie­tu­vos eko­no­mi­kos pers­pek­ty­vos yra pa­kan­ka­mai tvir­tos, ta­čiau mi­nis­trą ne­ra­mi­na kai ku­rios ten­den­ci­jos Eu­ro­pos Są­jun­go­je,

„Man at­ro­do, da­bar mes sto­vi­me ant ge­ro pa­grin­do, kad eko­no­mi­ka ga­lė­tų iš nau­jo star­tuo­ti ir par­ody­ti bent jau šiek tiek di­des­nį plė­tros tem­pą, ne­gu mes skai­čiuo­ja­me šie­met. Ne­ra­mi­na geo­po­li­ti­nės įtam­pos, at­si­ra­du­sios nau­jos ten­den­ci­jos Eu­ro­po­je, mig­ran­tų antp­lū­dis. Man gal la­biau­siai ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą po­li­ti­nės įtam­pos tarp ša­lių, dis­ku­si­ja dėl Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je. No­rė­tų­si, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos me­cha­niz­mas dirb­tų sklan­džiai“, – sa­kė fi­nan­sų mi­nis­tras.

Pa­sak R.Ša­džiaus, op­ti­miz­mo tei­kia tai, kad Lie­tu­va ga­na sėk­min­gai „prap­lau­kė po­van­de­ni­nius ak­me­nis“ 2014 me­tų pa­bai­go­je – 2015 me­tų pra­džio­je.

„Tu­riu ome­ny­je ne tik Ru­si­ją, bet ir cen­tri­nės Azi­jos ša­lis, ka­dan­gi trans­por­to srau­tai per Ru­si­ją ėjo į tas ša­lis. Kri­zė, man at­ro­do, bu­vo su­val­dy­ta ge­rai. Tiek, kad fi­nan­sų ana­li­ti­kai skai­čiuo­ja ša­lies fi­nan­si­nį ba­lan­są, jie sten­gia­si pa­mirš­ti, kad bu­vo to­kių nuo­ty­kių“, – Ži­nių ra­di­jui sa­kė fi­nan­sų mi­nis­tras R.Ša­džius.

Vals­ty­bė ir sa­vi­val­dy­bės per vie­nuo­li­ka šių me­tų mė­ne­sių iš mo­kes­čių ga­vo 2 proc., ar­ba 113,7 mln. eu­rų dau­giau nei pla­nuo­ta – iš vi­so 5,908 mlrd. eu­rų. Tik vals­ty­bės biu­dže­to mo­kes­ti­nės pa­ja­mos sie­kė 4,82 mlrd. eu­rų ir pla­ną vir­ši­jo 1,2 proc. (58,7 mln. eu­rų).

Dau­giau gau­ta vi­sų pa­grin­di­nių mo­kes­čių, iš­sky­rus pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM), pa­ja­mų. Už vi­sas ak­ci­zi­nes pre­kes su­rink­ta 4 proc. (40,5 mln. eu­rų) dau­giau pa­ja­mų nei pla­nuo­ta, pel­no mo­kes­čio pa­ja­mos bu­vo 8,8 proc. (37 mln. eu­rų) di­des­nės, o gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įplau­kos pla­ną vir­ši­jo 2,2 proc. (27,4 mln. eu­rų).

PVM pa­ja­mų su­rink­ta 1,6 proc. (46 mln. eu­rų) ma­žiau nei prog­no­zuo­ta, ta­čiau 5,2 proc. (136 mln. eu­rų) dau­giau nei per vie­nuo­li­ka 2014-ųjų mė­ne­sių.