R. Pocius: Viešojo saugumo tarnyba kol kas nėra pajėgi atremti grėsmes
Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bo­je (VST) vyks­ta per­mai­nos, ta­čiau kol kas tar­ny­ba ne­tu­ri pa­kan­ka­mai tech­ni­kos at­rem­ti ky­lan­čioms grės­mėms, sa­ko tar­ny­bos va­das Ri­čar­das Po­cius.

„Vie­nin­te­lė ri­zi­ka yra tai, kad tech­niš­kai mes šian­dien esa­me ne­pa­si­ren­gę at­rem­ti grės­mių, ku­rios ga­li­mos tiek Lie­tu­vos vi­du­je, tiek iš­orė­je (...). Žmo­giš­ka­sis fak­to­rius ti­krai yra pa­si­ruo­šęs, bet ka­da stos prieš ne­ge­ro­ves, o tech­ni­kos, ku­rios rei­kė­tų, ti­krai ne­tu­ri­me“, – sa­kė jis.

Tar­ny­bo­je jau įvy­ku­sias, vyk­do­mas bei pla­nuo­ja­mas pert­var­kas penk­ta­die­nį pri­sta­tęs R.Po­cius žur­na­lis­tams sa­kė, kad šie­met pla­nuo­ja­ma pa­ten­kin­ti „a­pie 25 proc. lū­kes­čių“ at­nau­ji­nant tech­ni­ką ir ap­rū­pi­nant par­ei­gū­nus gink­luo­te: pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti spe­cia­lio­sios gink­luo­tės, vi­siš­kai at­nau­jin­ti leng­vą­ją gink­luo­tę, in­di­vi­dua­lias ap­sau­gos prie­mo­nes, t.y. ap­rū­pin­ti par­ei­gū­nus nau­jais šar­vais, šar­vuo­to­mis lie­me­nė­mis, įsi­gy­ti dvi trans­por­to prie­mo­nes su van­dens pa­tran­ko­mis riau­šių mal­ši­ni­mui, še­šis kon­vo­jaus su­nkve­ži­mius, ku­rie ly­dė­tų nu­teis­tuo­sius ir at­lik­tų ki­tas funk­ci­jas.

Nuo per­nai lie­pos VST va­do­vau­jan­tis R.Po­cius in­for­ma­vo, kad tar­ny­bą jo va­do­va­vi­mo me­tu jau pa­li­ko 12 proc. par­ei­gū­nų, da­lis jų at­leis­ti dėl dar­bo draus­mės pa­žei­di­mų, taip pat jis pa­tvir­ti­no, jog at­leis­ta ir da­lis as­me­nų, ku­rie bu­vo su­si­ję gi­mi­nys­tės ry­šiais su bu­vu­siu VST va­do­vu Ser­ge­ju­mi Ma­da­lo­vu ir ki­tais va­do­vais. Anot jo, tar­ny­bo­je 35 proc. su­ma­žė­jo va­do­vau­jan­čių par­ei­gy­bių, da­lis va­do­vų vi­siš­kai iš­ėjo iš tar­ny­bos. Taip pat pa­kel­tos 75 proc. dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­nės ka­te­go­ri­jos – tai lei­do 10–20 pro­cen­tų pa­di­din­ti maž­daug 650-ies par­ei­gū­nų at­ly­gi­ni­mus. At­leis­ta apie 130 par­ei­gū­nų, ku­rių dau­gu­ma ga­vo iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją.

„At­leis­ti 133 žmo­nės per pu­sę me­tų – tą pa­tį komp­lek­tą tu­rė­si­me ir at­kur­ti (...). Tar­ny­bo­je per pus­me­tį bu­vo at­lik­ta 15 tar­ny­bi­nių pa­ti­kri­ni­mų dėl dar­bo draus­mės pa­žei­di­mų, dėl nė­ji­mo į tar­ny­bą. Vie­ne­tai at­leis­ti dėl dar­bo draus­mės pa­žei­di­mų, di­džio­ji da­lis tie­siog pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be vyk­dant reor­ga­ni­za­ci­ją gau­ti iš­ei­ti­nes, tu­rė­jo, ma­tyt, ge­res­nius pa­siū­ly­mus ir sa­vo dar­bo lai­ką, ku­rį tu­rė­jo skir­ti tar­ny­bai, bet sky­rė sa­vo reik­mėms ten­kin­ti – to­kie žmo­nės ir iš­ėjo“, – sa­kė jis.

R.Po­cius pa­tvir­ti­no, jog iki me­tų vi­du­rio VST at­si­ras im­uni­te­to tar­ny­ba, ku­rio­je, anot jo, tu­rė­tų dirb­ti „žmo­nės iš ša­lies“.

Nu­ma­to­ma to­liau di­din­ti at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams, keis­ti ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį, to­bu­lin­ti mo­ky­mus – tar­ny­bos va­das ti­ki­si, kad po vi­sų per­mai­nų, ku­rios, nu­ma­to­ma, truks ke­le­rius me­tus, VST bus pa­jė­gi rea­guo­ti net į „te­ro­ris­ti­nius iš­puo­lius“.

Pa­klaus­tas, ar tar­ny­bo­je li­ko dirb­ti jo anks­čiau mi­nė­ti gal­būt ne­lo­ja­lūs Lie­tu­vai as­me­nys, R.Po­cius sa­kė, jog in­for­ma­ci­ją ver­ti­na spe­cia­lio­sios tar­ny­bos.

„Taip“, – sa­kė jis, pa­klaus­tas, ar as­muo, ku­ris įta­ria­mas slap­tos in­for­ma­ci­jos ne­tei­sė­tu rin­ki­mu, dar dir­ba tar­ny­bo­je. R.Po­cius taip pat pa­tvir­ti­no, kad jam yra ap­ri­bo­ta ga­li­my­bė dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

Jis taip pat ti­ki­no ne­si­gai­lin­tis vie­šai pra­bi­lęs apie įvai­rias prob­le­mas VST.

„Vi­suo­me­nė tu­ri ži­no­ti, juo la­biau, kad vi­suo­me­nė pa­ti tu­ri be­ga­lę in­for­ma­ci­jos (...). Ti­krai nie­ko ne­si­gai­liu – pa­da­ry­ta tai, kad iš­spren­dė­me daug prob­le­mų, iš­ryš­kė­jo daug blo­gy­bių, ne­tgi ir ge­rų da­ly­kų, ku­rių ne­bū­tu­mė­me pa­da­rę per pen­kis me­tus“, – sa­kė jis.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, ku­riam penk­ta­die­nį taip pat bu­vo pri­sta­ty­tos pert­var­kos, žur­na­lis­tams tvir­ti­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu ren­gia­ma­si pri­sta­ty­ti ir pert­var­kas ki­to­se mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se tar­ny­bo­se.

„Vis­kas ju­da į prie­kį, gy­ve­ni­mas spar­čiai kei­čia­si, ne­ga­li­me už­si­kon­ser­vuo­ti dvie­jų de­šimt­me­čių lai­ke ir nie­ko ne­da­ry­ti (...). Ly­giai tą pa­tį da­rys ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba, ir ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai, ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba, VAD (Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas –BNS). Gal­būt skir­tu­mas toks, kad ki­tos tar­ny­bos ėjo į prie­kį ir to­kių skir­tu­mų ne­ga­li­ma iš­ryš­kin­ti“, – sa­kė jis.

Gruo­džio pra­džio­je in­ter­viu por­ta­lui del­fi.lt nau­ja­sis VST va­do­vas aiš­ki­no apie jo tar­ny­bo­je dir­ban­čius gal­būt Lie­tu­vai ne­lo­ja­lius par­ei­gū­nus. Vė­liau žur­na­lis­tams jis tei­gė, kad da­lis to­kių as­me­nų sau­go­jo Lie­tu­vos stra­te­gi­nius ob­jek­tus – Klai­pė­dos su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lą, Vil­niaus oro uos­tą, bet pa­brė­žė, jog nei vie­nas iš ke­lian­čių įta­ri­mus šuo­se ob­jek­tuo­se ne­be­dir­ba. Jis taip pat pa­tvir­ti­no, kad as­me­nys ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

R.Po­cius taip pat kri­ti­ka­vo bu­vu­sį il­ga­me­tį VST va­dą S.Ma­da­lo­vą, jog jam va­do­vau­jant tar­ny­bo­je vis­kas bu­vo „grin­džia­ma šei­my­ni­ne ir gi­mi­nės ran­ga, pri­va­čiais in­te­re­sais ir ne­le­ga­liais vers­lais“, jis už­si­mi­nė, jog šią si­tua­ci­ją dangs­tė ir po­li­ti­kai. Taip pat R.Po­cius tvir­ti­no, jog tar­ny­ba yra pra­stai gink­luo­ta, ap­rū­pin­ta pa­se­nu­siu trans­por­tu, ki­to­mis prie­mo­nė­mis.

S.Ma­da­lo­vas jam me­ta­mus kal­ti­ni­mus ne­igia ir pik­ti­na­si kal­bo­mis apie par­ei­gū­nų ne­lo­ja­lu­mą, sa­ky­da­mas, kad tai „į­žei­di­mas vi­sam ko­lek­ty­vui“. Prie­kaiš­tus dėl ne­tin­ka­mos įran­gos jis at­rė­mė sa­ky­da­mas, kad bū­da­mas ka­ri­nin­kas ne­ga­lė­jo šan­ta­žuo­ti vals­ty­bės. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) rug­sė­jį nu­spren­dė, kad bu­vęs VST va­das S.Ma­da­lo­vas pa­žei­dė įsta­ty­mą spręs­da­mas sau ar­ti­mų as­me­nų tar­ny­bos ei­gos klau­si­mus.

Vy­riau­sy­bė sau­sio pra­džio­je ėmė­si svars­ty­mų dėl dvie­jų van­dens pa­tran­kų įsi­gi­ji­mo iš Vo­kie­ti­jos Vi­daus rei­ka­lų min­si­te­ri­jos – vie­na nau­do­ta trans­por­to prie­mo­nė su pa­tran­ka kai­nuo­tų apie 35 tūkst. eu­rų. Šioms prie­mo­nėms vals­ty­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ta 200 tūkst. eu­rų. spe­cia­lio­sioms trans­por­to prie­mo­nėms su van­dens pa­tran­ka įsi­gy­ti.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja taip pat yra par­en­gu­si siū­ly­mą dar šie­met Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos ( VST) va­do­vy­bę per­kel­ti dirb­ti iš Kau­no į Vil­nių.