R. Paksui trūksta demokratijos
Šių me­tų Sei­mo rin­ki­mai yra ne­de­mo­kra­tiš­kiau­si Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je, nes už po­li­ti­nes jė­gas agi­tuo­ja pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, prieš rin­ki­mus pa­si­tel­kia­ma tei­sė­sau­ga, ma­no par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas.

„Kaž­ko­dėl man at­ro­do, kad ši­tie rin­ki­mai įeis į Lie­tu­vos is­to­ri­ją kaip la­biau­siai ne­de­mo­kra­tiš­ki rin­ki­mai“, – sek­ma­die­nį Vil­niu­je su žmo­na Lai­ma at­ėjęs bal­suo­ti žur­na­lis­tams sa­kė „tvar­kie­čių“ ly­de­ris.

Jo tei­gi­mu, pre­zi­den­tė šiuo­se rin­ki­muo­se agi­ta­vo už jai pri­im­ti­nas po­li­ti­nes jė­gas, be to, rin­ki­mams įta­ką da­rė tei­sė­sau­ga.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vie­šai nė­ra įvar­di­ju­si par­ti­jų, už ku­rias, jos ma­ny­mu, rei­kė­tų bal­suo­ti. Tre­čia­die­nį bal­suo­da­ma iš anks­to vals­ty­bės va­do­vė tvir­ti­no bal­sa­vu­si „už per­mai­nas, ku­rios ves­tų link sta­bi­laus ge­ro­vės au­gi­mo“.

Tei­sė­sau­ga yra pra­dė­ju­si ke­lis su po­li­ti­ne ko­rup­ci­ja su­si­ju­sius iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, ku­riuo­se fi­gū­ruo­ja aukš­tas par­ei­gas ei­nan­tys ke­lių par­ti­jų at­sto­vai. Tarp jų yra ir par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei jos na­rių.

„Kaž­kaip man at­ro­do, kad Lie­tu­vo­je li­ko tik de­mo­kra­ti­jos šy­das, o ne de­mo­kra­ti­ja. Jei­gu net pre­zi­den­tė agi­tuo­ja už jai pri­im­ti­nas jė­gas, tai, aš ma­nau, tik de­mo­kra­ti­jos šy­das. Dar aš ma­nau, kad at­si­ras pa­va­di­ni­mas ši­tų rin­ki­mų, ne­ži­nau po me­tų-tre­jų, kaip tei­sė­sau­gos ar­ba jė­gos struk­tū­rų įta­ko­ja­mi rin­ki­mai, kad po­li­ti­kai tas struk­tū­ras pa­nau­do­ja sa­vo va­liai“, – ti­ki­no R.Pa­ksas.

Tuo pa­čiu jis tei­gė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad per šiuos rin­ki­mus „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ lai­mės tiek pat vie­tų Sei­me kaip ir prieš ket­ve­rius me­tus. 2012 me­tais par­ti­ja po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro lai­mė­jo 11 man­da­tų.

„Ma­ny­čiau, kad tu­rė­tu­me tu­rė­ti tiek, kiek ano­je ka­den­ci­jo­je“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Pa­klaus­tas, ar jung­tų­si su ko­kia nors par­ti­ja, jei­gu jo va­do­vau­ja­ma po­li­ti­nė jė­ga ne­įveik­tų pri­va­lo­mo 5 proc. rin­ki­mų bar­je­ro, „tvar­kie­čių“ ly­de­ris tei­gė, kad par­ti­ja ti­krai pa­teks į Sei­mą.

„Pir­mas da­ly­kas, kad pa­teks, tai į an­trą klau­si­mo da­lį nė­ra rei­ka­lo at­sa­ky­ti“, – tei­gė R.Pa­ksas.

„Tvar­kie­čių“ ly­de­ris tvir­ti­no, kad ne­no­rė­tų dirb­ti su kon­ser­va­to­riais ir li­be­ra­lais: „Tik ne­pa­ty­rę po­li­ti­kai sa­ko, kad ne­itu­me su kaž­kuo. Aš as­me­niš­kai ne­no­rė­čiau dar­buo­tis su kon­ser­va­to­riais ir li­be­ra­lais.“