R. Paksui neatsivėrė vartai į Seimą ir Prezidentūrą
Per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to par­ei­gų pa­ša­lin­tas „tvar­kie­tis“ eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas ir to­liau ne­ga­lės kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą ir pre­zi­den­tus.

An­tra­die­nį Sei­mas ne­priė­mė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, ku­ri bū­tų at­vė­ru­si šiam po­li­ti­kui var­tus kan­di­da­tuo­ti Sei­mo ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Už ją bal­sa­vo 83 par­la­men­ta­rai, prieš bu­vo 11, 13 su­si­lai­kė. Pa­tai­sos ne­pa­lai­kė ar­ba bal­suo­da­mi su­si­lai­kė ke­tu­ri li­be­ra­lai, 19 kon­ser­va­to­rių ir vie­nas Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys.

Tam, kad pa­tai­sa bū­tų pri­im­ta, už ją pri­va­lė­jo bal­suo­ti ne ma­žiau kaip du treč­da­liai vi­sų Sei­mo na­rių, tai yra ne ma­žiau kaip 94 par­la­men­ta­rai.

Po bal­sa­vi­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis iš­da­vys­te ap­kal­ti­no koa­li­ci­jos par­tne­rius „dar­bie­čius“. Mat iš 29 Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rių bal­suo­jant da­ly­va­vo 14 par­la­men­ta­rų.

„Šian­dien ta iš­da­vys­tė Dar­bo par­ti­jos man yra su­nki. Vi­sa „dū­šia“ taip įsi­ti­ki­nau ir gy­niau, nes ma­čiau, kad jū­sų by­lo­je yra po­li­ti­ka­vi­mas. Ta pa­ti ap­kal­ta jums kaip ir Pa­ksui, tie­sos ne­bu­vo, vie­na po­li­ti­ka. Jūs šian­dien iš­da­vė­te, jūs šian­dien iš­da­vė­te skau­džiai, (...) ar jūs tu­ri­te nors la­še­lį są­ži­nės?“ – sa­kė P.Gra­žu­lis.

Jo frak­ci­jos ko­le­ga Val­das Va­si­liaus­kas „dar­bie­čius“ iš­va­di­no ju­dais.

„Šis bal­sa­vi­mas tai bu­vo Ju­do pa­bu­čia­vi­mas. Kal­bu apie čia sė­din­čius ne vie­ną Sei­mo na­rį. O kas no­ri pa­ma­ty­ti Ju­do vei­dą, pa­žiū­rė­ki­te kiek­vie­no­je au­to­bu­sų sto­te­lė­je. Ju­das ga­li tai, ko ne­ga­li vi­si pa­do­rūs žmo­nės“, – tvir­ti­no „tvar­kie­tis“.

Vil­niaus au­to­bu­sų sto­te­lė­se ka­bo Dar­bo par­ti­jos rek­la­mi­niai pla­ka­tai su jų ly­de­rio eu­ro­par­la­men­ta­ro Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio at­vaiz­du. V.Ma­zu­ro­nis anks­čiau bu­vo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ na­rys, bet dėl ne­su­ta­ri­mų su R.Pa­ksu pa­li­ko par­ti­ją.

„Tvar­kie­čiai“ sie­kė pa­keis­ti 56 Kons­ti­tu­ci­jos straips­nį ir nu­sta­ty­ti, kad „Sei­mo na­riais ne­ga­li bū­ti ren­ka­mi šiurkš­čiai pa­žei­dę Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žę prie­sai­ką as­me­nys, ku­riuos ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka Sei­mas pa­ša­li­no iš uži­ma­mų par­ei­gų ar ku­rių Sei­mo na­rio man­da­tą pa­nai­ki­no, jei­gu nuo to­kio as­mens pa­ša­li­ni­mo iš uži­ma­mų par­ei­gų ar jo Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo ne­praė­jo 10 me­tų“.

Mi­nė­ta pa­tai­sa, ją pri­ėmus, bū­tų at­vė­ru­si ke­lią R.Pa­ksui da­ly­vau­ti ne tik Sei­mo rin­ki­muo­se, bet ir ko­vo­ti dėl pre­zi­den­to pos­to. Mat Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad į pre­zi­den­tus kan­di­da­tuo­ti ga­li tas Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­ris ga­li bū­ti ren­ka­mas ir Sei­mo na­riu.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa ini­ci­juo­ta, nes Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas dau­giau nei prieš ket­ve­rius me­tus yra kons­ta­ta­vęs, jog drau­di­mas R.Pa­ksui iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas. Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ko­mi­te­tas per­nai par­agi­no Lie­tu­vą pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, ku­rios leis­tų R.Pa­ksui da­ly­vau­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se. Dėl ga­lio­jan­čio drau­di­mo Lie­tu­vai pri­tai­ky­ta va­di­na­mo­ji „sus­tip­rin­tos prie­žiū­ros pro­ce­dū­ra“.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Pa­keis­ti šią nuo­sta­tą ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją.

R.Pa­ksas iš pre­zi­den­to par­ei­gų bu­vo pa­ša­lin­tas 2004 me­tų ba­lan­dį per ap­kal­tos pro­ce­dū­rą. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai iš­im­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui Ju­ri­jui Bo­ri­so­vui su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

R. Pa­ksas: tai spjū­vis demokratijai

Per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to par­ei­gų pa­ša­lin­tas „tvar­kie­tis“ eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas Sei­mo spren­di­mą ne­priim­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, ku­ri bū­tų at­vė­ru­si jam var­tus kan­di­da­tuo­ti Sei­mo ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, va­di­na spjū­viu de­mo­kra­ti­jai, ta­čiau yra ti­kras, jos Kons­ti­tu­ci­ja dar bus pa­keis­ta.

„Ap­mau­du, kad po­li­ti­kai, ku­rie vi­są lai­ką kal­bė­jo, kad žmo­nėms rei­kia pa­lik­ti spręs­ti, ar po­li­ti­kas ga­li kaž­ką da­ry­ti, ar ne­ga­li, pa­kei­čia sa­vo nuo­mo­nę ir pa­kei­čia sa­vo spren­di­mą. Ap­mau­du, kad to­kie žmo­nės yra po­li­ti­ko­je. O jei­gu griež­čiau pa­sa­kius, ma­no su­pra­ti­mu, tai yra spjū­vis de­mo­kra­ti­jai“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė R.Pa­ksas.

„Be to­kiu at­ve­ju, kur aš be­bū­čiau, ar aš bū­čiau po­li­ti­ko­je, ar aš bū­čiau ne po­li­ti­ko­je, bet ko­kiu at­ve­ju anks­čiau ar vė­liau ši­tas spren­di­mas bus pri­im­tas. Nes tai įpa­rei­go­ja ir Jung­ti­nės Tau­tos, ir Stras­bū­ro Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas. Lie­tu­va neš sank­ci­jas, mo­kės pi­ni­gus, gal­būt jai bus ati­mta bal­sa­vi­mo tei­sė Eu­ro­pos Ta­ry­bo­je ar ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se, ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju tas spren­di­mas bus pri­im­tas“, – įsi­ti­ki­nęs eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Ga­li su­nai­kin­ti TT

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­ko Ro­lan­do Pa­kso to­les­nis ne­da­ly­va­vi­mas Sei­mo ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se bei bu­vu­sio „tvar­kie­čio“ Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio ta­pi­mas Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ku ga­li su­nai­kin­ti „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“, sa­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rė Ai­nė Ra­mo­nai­tė.

„Ir taip ne­bu­vo la­bai di­de­lių prie­lai­dų tos par­ti­jos sėk­mei, o da­bar V.Ma­zu­ro­nio pe­rė­ji­mas ki­tur ir ne­lei­di­mas kan­di­da­tuo­ti R. Pa­ksui ga­li iki ga­lo pri­baig­ti tą par­ti­ją“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė po­li­to­lo­gė.

Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ aps­kri­tai su­si­du­ria su „bend­ra bal­sų rin­ki­muo­se kri­ti­mo ten­den­ci­ja“ ir „ne­ran­da sa­vo aiš­kios ni­šos, iš­sky­rus R. Pa­kso ap­kal­tos is­to­ri­ją“, o šią is­to­ri­ją aiš­kiai pri­si­me­na ir R. Pa­kso pu­sę jo­je pa­lai­ko ne­di­de­lė rin­kė­jų da­lis.

A. Ra­mo­nai­tė sa­kė, kad R.Pa­kso da­ly­va­vi­mas rin­ki­muo­se su „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mu“ bū­tų nau­jas im­pul­sas par­ti­jai at­si­gau­ti, ypač tu­rint ome­ny­je, jog „tvar­kie­čius“ šių me­tų pra­džio­je pa­li­ko vie­nas jų ly­de­rių Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, vė­liau ta­pęs Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ku.

Taip „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ir Dar­bo par­ti­ja ta­po dėl pa­na­šaus elek­to­ra­to be­si­var­žan­čios par­ti­jos, ta­čiau „dar­bie­čiai“ tu­ri stip­res­nę or­ga­ni­za­ci­nę struk­tū­rą ir aps­kri­tai pla­tes­nį elek­to­ra­tą, tei­gė pro­fe­so­rė.

V.Ma­zu­ro­nis: tu­ri spręs­ti rinkėjai

Iš pre­zi­den­to par­ei­gų pa­ša­lin­to „tvar­kie­čio“ Ro­lan­do Pa­kso po­li­ti­nį li­ki­mą tu­rė­tų spręs­ti rin­kė­jai, ma­no Dar­bo par­ti­jos va­do­vas, bu­vęs R.Pa­kso opo­nen­tas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Jis at­me­tė koa­li­ci­jos par­tne­rių kal­ti­ni­mus, kad bū­tent jo ini­cia­ty­va da­lis „dar­bie­čių“ ne­bal­sa­vo dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos ir dėl to ji ne­bu­vo pri­im­ta.

„Ma­ny­čiau, kad ši­tas klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti iš­spręs­tas. Tu­rė­tų bū­ti ati­duo­ta rin­kė­jams spręs­ti, ar po­li­ti­kai tin­ka į vie­nas, ki­tas po­zi­ci­jas, ar ne“, – an­tra­die­nį BNS sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Ki­ta ver­tus, jis tei­gė, kad to­kie re­zo­nan­si­niai klau­si­mai ne­tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mi rin­ki­mų lai­ko­tar­piu.

„Tik iš pa­tir­ties gal­vo­ju, kad rei­kė­tų steng­tis tuos klau­si­mus spręs­ti ne pra­si­dė­jus rin­ki­mų kam­pa­ni­jai. O ji pra­ktiš­kai Lie­tu­vo­je jau pra­si­dė­ju­si. Jei­gu kal­ba­me apie Lais­vės pre­mi­ją ar Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mą, tai įne­ša ne­rei­ka­lin­gą po­li­ti­nę įtam­pą, ne­pa­de­da spręs­ti tų klau­si­mų“, – svars­tė Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

V.Ma­zu­ro­nis ne­igė pra­šęs da­lies Sei­mo „dar­bie­čių“ ne­bal­suo­ti dėl Kons­ti­tu­ci­jos, tu­rė­ju­sios at­ver­ti ke­lią R.Pa­ksui į Sei­mo ir pre­zi­den­to rin­ki­mus, pa­tai­sos.

Tai an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams pra­ne­šė so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. „La­bai ne­gra­žiai pa­sielg­ta. Ma­nau, kad toks bal­sa­vi­mas įvy­ko dėl to, kad da­bar­ti­nis jų par­ti­jos pir­mi­nin­kas da­vė nu­ro­dy­mus, kiek aš tu­riu in­for­ma­ci­jos iš Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos kai ku­rių na­rių, kad da­lis Sei­mo na­rių ne­atei­tų į bal­sa­vi­mą“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Iš 29 Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rių bal­suo­jant šiuo klau­si­mu Sei­me da­ly­va­vo 14 par­la­men­ta­rų.

„Ne­da­ly­va­vau frak­ci­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo pri­im­tas spren­di­mas dėl lais­vo bal­sa­vi­mo. Ne­ži­nau, iš kur prem­je­ras pa­ėmė to­kias ži­nias“, – tvir­ti­no V.Ma­zu­ro­nis.

Jis sa­kė, kad par­ti­jos val­dy­ba dis­ku­ta­vo, kaip rei­kė­tų bal­suo­ti dėl mi­nė­tos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, ir nu­tar­ta, jog spren­di­mą pri­ims frak­ci­ja.

Po bal­sa­vi­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis „dar­bie­čius“ ap­kal­ti­no iš­da­vys­te.

Ta­čiau ir „dar­bie­čiai“, ir „tvar­kie­čiai“ an­tra­die­nį tei­gė, kad dėl šio in­ci­den­to val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ne­su­by­rės.

„Nes­vars­to­me to klau­si­mo ir ne­svars­ty­si­me. Val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ro ne tik „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ir Dar­bo par­ti­ja, koa­li­ci­jos ašis yra so­cial­de­mo­kra­tai, o jie vi­si bal­sa­vo už Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, net prem­je­ras bu­vo at­vy­kęs“, – BNS sa­kė P.Gra­žu­lis.

San­ty­kius su „dar­bie­čiais“ jis api­bū­di­no kaip pa­šli­ju­sius.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas R.Pa­ksas BNS sa­kė, kad dar anks­ti kal­bė­ti šia te­ma.

„Dar per daug karš­tas spren­di­mas, rei­kia at­auš­ti, nu­si­ra­min­ti, pa­si­puoš­ti eg­lu­tes, su­lauk­ti Ka­lė­dų, gal ir Nau­jų­jų me­tų. Ta­da su­si­rink­si­me, pa­si­tar­si­me“, – tei­gė jis.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas V.Ma­zu­ro­nis ir­gi tvir­ti­no, kad „dar­bie­čiai“ to­liau dirbs koa­li­ci­jo­je kaip dir­bę.

„E­sa­me pa­si­ra­šę koa­li­ci­jos su­tar­tį, jo­kių jos pa­žei­di­mų aš ne­ma­tau, tie klau­si­mai ar Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma, ku­ri vyk­do­ma, man at­ro­do, sėk­min­gai vyk­do­ma. Mes, Dar­bo par­ti­ja, to­liau dirb­si­me Vy­riau­sy­bė­je ir Sei­me. Mums at­ro­do, kad ta koa­li­ci­ja spren­džia klau­si­mus ge­rai. O už ki­tus koa­li­ci­jos par­tne­rius su­nku kal­bė­ti“, – BNS sa­kė jis.