R. Pakso partijai – grėsmingi nesėkmės signalai
Val­dan­čių­jų lai­ve sė­din­tiems Ro­lan­do Pa­kso va­do­vau­ja­miems „tvar­kie­čiams“ prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus ver­tė­tų itin su­ne­rim­ti. Ne­igia­mų šios par­ti­jos ver­ti­ni­mų krei­vė ky­la aukš­tyn, tei­gia­mų – lei­džia­si že­myn. Ir taip jau ke­le­rius me­tus. O pats R. Pa­ksas apk­lau­so­se ne­pa­lan­kiau ver­tin­tas tik juo­džiau­siu jam – pre­zi­den­to ap­kal­tos – lai­ko­tar­piu.

Esant to­kiai si­tua­ci­jai, vis gar­siau skam­ba klau­si­mas, ar „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ per­žengs rin­ki­mų bar­je­rą. Ža­dan­čių­jų bal­suo­ti už šią par­ti­ją skai­čius per pu­san­trų me­tų su­si­trau­kė iki 7,4 proc., o R. Pa­ksą ne­igia­mai ver­ti­nan­čių­jų pa­dau­gė­jo iki 45,2 pro­cen­to. Blo­giau bu­vo tik 2004-ųjų ba­lan­dį, kai šis skai­čius sie­kė be­veik 53 pro­cen­tus. Vien ne­pa­lan­kių ži­nių ap­sup­tai po­li­ti­nei jė­gai at­ėjo su­nkūs lai­kai.

Įta­ri­mų šleifas

Ne­pa­lan­kų fo­ną ku­ria par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu, pi­ni­gų plo­vi­mu, o jos ly­de­riui – spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo by­lo­je. Ma­ža to, par­ti­jos į Vy­riau­sy­bę de­le­guo­tam ap­lin­kos mi­nis­trui Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui ini­ci­juo­ta in­ter­pe­lia­ci­ja, o „tvar­kie­čių“ pa­si­rink­tas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras po­pu­lia­ru­sis Sau­lius Skver­ne­lis juos tar­si pa­li­ko nuo­ša­ly­je ir par­la­men­to rin­ki­muo­se, re­gis, var­žy­sis ar­ba sa­va­ran­kiš­kai, ar­ba su so­cial­de­mo­kra­tų vė­lia­va. Ga­liau­siai dau­giau nei 12 me­tų „tvar­kie­čių“ ly­de­ris R. Pa­ksas – par­la­men­ti­nei par­ti­jai il­giau­siai va­do­vau­jan­tis ly­de­ris.

Ne­ga­ty­vios nau­jie­nos ne­tru­ko pa­veik­ti par­ti­jos rei­tin­gus. Bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ apk­lau­sos liu­di­ja: prieš po­rą me­tų bal­są už šią par­ti­ją bū­tų ati­da­vę 12,7 proc. rin­kė­jų, da­bar – 7,4 pro­cen­to. Jau ku­rį lai­ką svars­to­ma, kad „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ pa­dė­tų nau­ji vei­dai, ta­čiau kol kas, re­gis, to ne­bus. Nors sa­vait­ga­lį nu­ma­ty­tas „tvar­kie­čių“ kong­re­sas, kas bus rin­ki­mų į Sei­mą dau­gia­man­da­ti­nin­kų są­ra­šo ly­de­ris, ne­aiš­ku.

Par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio tei­gi­mu, „tvar­kie­čiai“ ne­tru­kus pa­teiks abė­cė­li­nį kan­di­da­tų są­ra­šą. „Juos rei­tin­guos par­ti­jos sky­riai, toks pa­siū­ly­mas at­ėjo iš ta­ry­bos. Toks są­ra­šas grei­čiau­siai ir bus pa­teik­tas kong­re­se“, – LŽ sa­kė jis.

Tarp Sei­mo „tvar­kie­čių“ vei­kia bu­vę „Dra­sos ke­lio“ at­sto­vai Po­vi­las Gy­lys ir Val­das Va­si­liaus­kas. Pa­sta­ra­sis yra ir par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ rin­ki­mų šta­bo va­do­vas. Pa­žy­mė­ti­na, kad abu po­li­ti­kai į šią par­ti­ją nė­ra įsto­ję. P. Gy­lys sa­kė dėl to svars­ty­siąs, o V. Va­si­liaus­kas pa­aiš­ki­no, kad „ver­ti­na lais­vę“.

Pra­lei­do progą

Po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas įsi­ti­ki­nęs, kad tai pui­kiai ilius­truo­ja pa­dė­tį, ku­rio­je at­si­dū­rė „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. „Ki­tos par­ti­jos el­gia­si prieš­in­gai – vi­suo­me­nei ži­no­mi ir pa­ti­ki­mi žmo­nės su­stip­ri­na įvaiz­dį, sto­ja į par­ti­ją, o „tvar­kie­čiams“ ne­si­se­ka pa­da­ry­ti net to. Tai – ir par­ti­jos li­gos po­žy­mis, jei­gu ji trau­kia to­kius žmo­nes, ku­rie nau­do­ja­si par­ti­ja, kai jiems rei­kia, bet pa­čios par­ti­jos ne­stip­ri­na“, – kal­bė­jo jis.

Tomas Janeliūnas/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Anot T. Ja­ne­liū­no, spren­džiant iš so­cio­lo­gi­nių apk­lau­sų re­zul­ta­tų, „tvar­kie­čiai“ per ar­tė­jan­čius rin­ki­mus grei­čiau­siai ba­lan­suos ties kri­ti­ne ri­ba. „Par­ti­ją su­pan­tys skan­da­lai ir ki­tos ži­nios ro­do, kad ji ri­zi­kuo­ja iš­kris­ti iš par­la­men­ti­nių ra­to. Kaip ro­do pa­tir­tis, toks iš­kri­ti­mas iš es­mės bū­na par­ti­jų žlu­gi­mo pra­džia. Bū­ti kad ir vie­ną ka­den­ci­ją už par­la­men­to ri­bų – reiš­kia ar­ba iš­si­vaikš­čio­ti, ar­ba ieš­ko­ti su­si­jun­gi­mo ga­li­my­bių“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

Jo tei­gi­mu, par­ti­jos stra­te­gi­ja sie­ti sa­ve vien su R. Pa­ksu ir jo įvaiz­džiu iš­si­sė­mė: ly­de­ris, kaip ro­do apk­lau­sos, jau ku­rį lai­ką ne­be­ga­li su­sig­rą­žin­ti po­pu­lia­ru­mo. „O kal­bė­ti apie są­jun­gą su ku­ria nors par­ti­ja jau vė­lu. Kai bu­vo svars­ty­mų jung­tis su „dar­bie­čiais“, R. Pa­kso par­ti­ja dar tu­rė­jo ne­blo­gas po­zi­ci­jas ir, ma­tyt, jau pra­lei­do tą pro­gą. Šiuo me­tu, ma­nau, net „dar­bie­čiai“ į šią par­ti­ją žiū­rė­tų kaip į ne­rei­ka­lin­gą prie­dė­lį“, – svars­tė T. Ja­ne­liū­nas.

Elek­to­ra­tas išsilakstytų

So­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ va­do­vas so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys pa­sa­ko­jo, kad da­bar­ti­niai „tvar­kie­čių“ rin­kė­jai, jei to­kios par­ti­jos ne­lik­tų, bal­suo­tų už so­cial­de­mo­kra­tus ar­ba „dar­bie­čius“. Tai ro­do „Vil­mo­rus“ šių me­tų va­sa­rį at­lik­ta apk­lau­sa.

Vladas Gaidys/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

R. Pa­kso ver­ti­ni­mas, anot V. Gai­džio, il­gą lai­ką pa­si­žy­mė­jo tuo, kad maž­daug treč­da­lis apk­laus­tų­jų jį ver­tin­da­vo tei­gia­mai, tiek pat – ne­igia­mai, o ki­ti – ne­utra­liai. Ta­čiau pa­sta­ruo­sius pu­sę me­tų ryš­kė­jo ten­den­ci­ja į blo­ga. „Jei ly­gin­tu­me su ki­tų par­ti­jų rei­tin­gais, kal­bant apie „tvar­kie­čius“ ener­gi­jos ne­jus­ti. Ka­dai­se ši par­ti­ja su­si­for­ma­vo pa­trauk­ti pro­tes­to elek­to­ra­tą, t. y. tuos, ku­rie nė­ra pa­ten­kin­ti esa­ma si­tua­ci­ja. Ko­vo­to­jo su sis­te­ma ir są­ly­gi­nai nu­ken­tė­ju­sio R. Pa­kso įvaiz­dis – to­kia bu­vo par­ti­jos es­mė. Ta­čiau nuo 2012 me­tų pa­bai­gos ši par­ti­ja yra val­džio­je, tad jos pri­gim­tis ir bu­vi­mas val­džio­je ne­atro­do har­mo­nin­gai“, – mi­nė­jo V. Gai­dys.

Pa­sak so­cio­lo­go, „tvar­kie­čių“ rė­mė­jai pa­si­žy­mi že­mes­niu iš­si­la­vi­ni­mu ir vy­res­niu am­žiu­mi, Dar­bo par­ti­jos elek­to­ra­tas pa­na­šus, tik kiek jau­nes­nis. „Ne­se­niai „tvar­kie­čiai“ pra­ra­do sa­vo ryš­kų at­sto­vą Va­len­ti­ną Ma­zu­ro­nį, tu­rė­ju­sį po­zi­ty­vų rei­tin­gą. Tai­gi kad­rų po­žiū­riu rei­ka­lai į ge­ra ne­pa­si­su­ko“, – var­di­jo jis.

Tai, kad prie par­ti­jos šlie­ja­si V. Va­si­liaus­kas ir P. Gy­lys, anot so­cio­lo­go, par­ti­ją ga­li pa­veik­ti tei­gia­mai, ta­čiau, ži­no­ma, ne iš es­mės. Ki­ta ver­tus, anot jo, R. Pa­ksas – vie­nas tų po­li­ti­kų, ku­rie bent jau anks­čiau tu­rė­jo ge­bė­ji­mų pa­da­ry­ti tai, ko nie­kas ne­si­ti­ki, ir taip įgy­ti nau­ją kvė­pa­vi­mą.

Vis dėl­to pa­sta­rų­jų ke­le­rių me­tų apk­lau­sos ro­do, kad tie ge­bė­ji­mai – ge­ro­kai su­men­kę. Tik už­per­nai va­sa­rą R. Pa­ksas ga­lė­jo pa­si­gir­ti aukš­tes­niu nei įpras­ta rei­tin­gu – 42 proc. apk­laus­tų­jų jį ver­ti­no pa­lan­kiai. Da­bar šis skai­čius ne­sie­kia nė 29 pro­cen­tų.