R. Paksas traukiasi iš TT partijos pirmininko pareigų
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas at­sis­ta­ty­di­na iš par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­ko par­ei­gų, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pir­ma­die­nį pra­ne­šė par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Al­man­tas Pet­kus.

„Bend­ru re­zul­ta­tu nu­si­vy­lę ne­sa­me. Ne­pai­sant to­kios si­tua­ci­jos, prieš pats spau­dos kon­fe­ren­ci­ją aš ga­vau mū­sų pir­mi­nin­ko pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso par­eiš­ki­mą, kad jis at­sis­ta­ty­di­na iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė A.Pet­kus.

„Aš ma­ny­čiau, kad į ši­tą klau­si­mą jis at­sa­kys pats. Aš ma­nau, kad šian­dien pla­čiau iš­gir­sim iš jo pa­ties“, – klau­sia­mas apie to­ko spren­di­mo mo­ty­vus spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė A.Pet­kus.

Anot jo, tre­čia­die­nį rink­sis par­ti­jos val­dy­ba, ku­ri spręs, kas lai­ki­nai eis par­ti­jos va­do­vo par­ei­gas. Po to ne il­giau nei per mė­ne­sį vyks rin­ki­mi­nis par­ti­jos kong­re­sas.

A.Pet­kus tei­gė R.Pa­kso at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą ga­vo iš par­ti­jos se­kre­to­ria­to pir­ma­die­nį.

Pa­sak par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vo Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio, apie sa­vo spren­di­mą R.Pa­ksas pra­ne­šė par­ti­jos va­do­vy­bei ap­ta­riant rin­ki­mų pir­mo­jo tu­ro re­zul­ta­tus. „Dvi va­lan­das ry­te po­sė­džia­vo­me – ap­ta­ri­nė­jo­me rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Ir jis (R.Pa­ksas – BNS) sa­ko: aš tu­riu to­kį pa­siū­ly­mą. Ir pa­sa­kė, kad trau­kia­si. Par­ašė par­eiš­ki­mą“, – BNS tei­gė R.Že­mai­tai­tis.

Į to­kią par­ti­jos ly­de­rio ži­nią, pa­sak R.Že­mai­tai­čio, par­tie­čių reak­ci­ja bu­vu­si „la­bai pra­sta“. „Kaip ki­taip rea­guo­ti, kai va­das nu­spren­džia taip pa­da­ry­ti „, – tei­gė R.Že­mai­tai­tis, pa­ti­ki­nęs, kad to­kio par­ti­jos ly­de­rio spren­di­mo nie­kas ne­si­ti­kė­jo ir ne­lau­kė.

R.Že­mai­tai­tis taip pat sa­kė ti­kin­tis, jog „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ga­li da­ly­vau­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je tuo at­ve­ju, jei­gu ga­lu­ti­nai su­sis­kal­dys Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

„Ma­no ži­nio­mis, tai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­go­je yra ab­so­liu­tus ski­li­mas. (…) Du ly­de­riai šian­dien ne­su­ta­ria, į ku­rią pu­sę pa­si­suk­ti. Vie­nos de­ry­bos vyks­ta in­ten­sy­viai su kai­riai­siais, ki­tas ly­de­ris de­ra­si su kon­ser­va­to­riais“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

„Ga­li bū­ti taip, kad vi­sos par­ti­jos ga­li tap­ti val­dan­čią­ja dau­gu­ma, o vals­tie­čiai ga­li tap­ti ir opo­zi­ci­ja“, – pri­dū­rė jis.

To­kiu at­ve­ju „tvar­kie­čiai“ ir ma­ty­tų ga­li­my­bes da­ly­vau­ti val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je.

„Ti­krai taip, ma­tau rea­lią ga­li­my­bę. Šian­die­ną, kai ga­li bū­ti tam ti­kri ne­su­ta­ri­mai, mū­sų bal­sai ga­li bū­ti tie le­mia­mi bal­sai, su­for­muo­jant val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją“, – kal­bė­jo R.Žemaitaitis

R.Pa­ksas Val­do­vų rū­muo­se vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ne­da­ly­va­vo, par­tie­čių tei­gi­mu, jis bu­vo ki­ta­me ren­gi­ny­je, taip pat ruo­šia­si vy­ki­mui į Eu­ro­pos Par­la­men­tą.

„Aš ma­nau, kad žmo­gus, ku­ris ko­vo­jo už žmo­gaus tei­ses 12–13 me­tų (..), aš ma­nau, kad yra šio­kia to­kia nuo­skau­da, kad jei­gu vals­ty­bė, vals­ty­bės va­do­vai kal­ba apie žmo­gaus tei­ses, už de­mo­kra­ti­nes tei­ses, už žmo­gaus tei­sių gy­ni­mą. Per 12 me­tų ne­su­ge­ba­ma pa­keis­ti, at­ro­do, vi­siš­kai ne­reikš­min­go straips­nio, ku­ris leis­tų žmo­nėms nu­spręs­ti, kas jiems ga­li at­sto­vau­ti Sei­me ir kas ga­li dirb­ti“ , – sa­kė par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Anot teis­mo, no­rint pa­keis­ti šią nuo­sta­tą, bū­ti­na tai­sy­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Pri­im­ti to­kią pa­tai­są Sei­me vis ne­už­ten­ka bal­sų.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas 2011 me­tų sau­sį kons­ta­ta­vo, kad da­bar­ti­nis drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se iš pre­zi­den­to par­ei­gų at­sta­ty­din­tam R.Pa­ksui yra ne­pro­por­cin­gas. Nie­kaip ne­prii­mant Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų, ku­rios R.Pa­ksui at­ver­tų ke­lią į rin­ki­mus, Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mų vyk­dy­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų Ka­bi­ne­tas Lie­tu­vai pri­tai­kė va­di­na­mą­ją su­stip­rin­tos prie­žiū­ros pro­ce­dū­rą.

2014 me­tais tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai at­li­ko ke­lio­li­ka kra­tų pen­kių as­me­nų gy­ve­na­mo­sio­se ir dar­bo vie­to­se bei po­li­ti­nės par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­je, taip pra­dė­da­mi di­de­lės apim­ties iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu. Ty­ri­mo me­tu 12 as­me­nų apk­laus­ti kaip įta­ria­mie­ji dėl skir­tin­gų nu­si­kals­ta­mos veik­los epi­zo­dų, iš jų sep­ty­ni yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai ar jiems pri­ly­gin­ti as­me­nys. Įta­ri­mai, be ki­tų as­me­nų, pa­teik­ti Sei­mo na­riu Ri­mui An­ta­nui Ru­čiui ir „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ kaip ju­ri­di­niam as­me­niui.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba šie­met pra­ne­šė at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me nag­ri­nė­ja duo­me­nis, ar ži­niask­lai­dos gru­pės „Lie­tu­vos ry­tas“ va­do­vas Ged­vy­das Vai­naus­kas su­ta­rė su R. Pa­ksu, jog šis už ky­šį pa­veiks Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jus, kad šie leis­tų eksp­loa­tuo­ti nau­ją „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se.

Šio­je by­lo­je įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu pa­teik­ti G.Vai­naus­kui, pro­ku­ro­rai taip pat yra krei­pę­si į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl jo na­rio R.Pa­kso tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. Jam taip pat no­ri­ma par­eikš­ti įta­ri­mus pre­ky­ba po­vei­kiu.

Be to, 2014 me­tais tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai at­li­ko ke­lio­li­ka kra­tų pen­kių as­me­nų gy­ve­na­mo­sio­se ir dar­bo vie­to­se bei po­li­ti­nės par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­je, taip pra­dė­da­mi di­de­lės apim­ties iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu. Ty­ri­mo me­tu 12 as­me­nų apk­laus­ti kaip įta­ria­mie­ji dėl skir­tin­gų nu­si­kals­ta­mos veik­los epi­zo­dų, iš jų sep­ty­ni yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai ar jiems pri­ly­gin­ti as­me­nys. Įta­ri­mai, be ki­tų as­me­nų, pa­teik­ti Sei­mo na­riu Ri­mui An­ta­nui Ru­čiui ir „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ kaip ju­ri­di­niam as­me­niui.