R. Paksas teisėsaugos veiksmus dėl P. Gražulio vadina „rinkiminiu triuku“
„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos va­do­vas Ro­lan­das Pa­ksas kra­tas par­tie­čio Pe­tro Gra­žu­lio dar­bo vie­to­je ver­ti­na kaip po­li­ti­zuo­tus bei sa­ko, kad par­ti­ja ne­svars­tys at­si­sa­ky­ti jo kan­di­da­tū­ros į Sei­mą.

„Nie­kuo­met ne­tu­rė­jau pa­grin­do abe­jo­ti jo są­ži­nin­gu­mu, skaid­ru­mu. Bet sa­kau, sa­kiau ir sa­ky­siu, kad yra ati­da­ry­ta Pa­ndo­ros skry­nia, kai po­li­ti­kai yra tie ieš­mi­nin­kai ir tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jos nau­do­ja­mos prieš po­li­ti­kus. Iš to, ką gir­dė­jau, ne­ga­liu da­ry­ti iš­va­dų, bet man at­ro­do, kad tai yra rin­ki­mi­nių triu­kų il­ges­nė ran­ka, pa­si­ruo­ši­mas spa­lio 9 die­nai“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė R.Pa­ksas.

R.Pa­ksas sa­ko, kad jam kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti su P.Gra­žu­liu, kad šis pa­aiš­kin­tų si­tua­ci­ją.

„Tvar­kie­čių“ va­do­vas sa­ko, kad dėl ži­nios apie STT ti­ria­mus įta­ri­mus ne­bus svars­to­ma su­stab­dy­ti P.Gra­žu­lio kan­di­da­ta­vi­mą rin­ki­muo­se, jis taip pat ti­ki­si, kad ži­nios ne­pa­kenks par­ti­jai, o prieš­in­gai – mo­bi­li­zuos rin­kė­jus.

„Aš ma­nau, kad tu­rės at­virkš­ti­nės įta­kos, at­virkš­ti­nės, kad bus rei­tin­gai di­de­li. Nes kiek gi ga­li­ma?“, – pik­ti­no­si R.Pa­ksas.

„Juo­kau­jat?“, – pri­dū­rė jis, pa­klaus­tas, ar bus ko­re­guo­ja­mas par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­šas.

At­lik­da­mi ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai ket­vir­ta­die­nį at­li­ko kra­tas Sei­mo na­rio Pe­tro Gra­žu­lio ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus Jo­no Mi­liaus dar­bo vie­to­se.

Tei­sė­sau­ga pra­ne­šė įta­rian­ti, kad vie­nos mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­čios bend­ro­vės va­do­vai, no­rė­da­mi, kad įmo­nė iš­veng­tų nuo­bau­dų, ku­rios pa­pras­tai yra tai­ko­mos ap­ti­kus dar­bų sau­gos, pa­ka­vi­mo, ženk­li­ni­mo, hi­gie­nos ar ki­tus pa­žei­di­mus, sa­vo ne­tei­sė­tų tiks­lų sie­kė pa­pirk­da­mi įvai­rius at­sa­kin­gus spe­cia­lis­tus ar­ba as­me­nis, ga­lin­čius to­kiems spe­cia­lis­tams da­ry­ti po­vei­kį.

BNS ži­nio­mis, tei­sė­sau­ga at­li­ko pro­ce­si­nius veiks­mus šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­my­bos įmo­nės „Ju­dex“, ku­rio­je įmo­nė­je dir­ba P.Gra­žu­lio ar­ti­mie­ji, va­do­vų dar­bo vie­to­se. Šios įmo­nės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė Pa­tri­ci­ja Po­cho­mo­vai­tė yra Sei­mo na­rio P.Gra­žu­lio se­kre­to­rė pa­dė­jė­ja.

P.Gra­žu­lis kan­di­da­tuo­ja Sei­mo rin­ki­muo­se ket­vir­tuo­ju nu­me­riu „tvar­kie­čių“ są­ra­še, jo kan­di­da­tū­ra ke­lia­ma ir Garž­dų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Tei­sė­sau­ga taip pat ti­ria įta­ri­mus, kad „Lie­tu­vos ry­to“ va­do­vas Ged­vy­das Vai­naus­kas su­ta­rė su R.Pa­ksu, jog šis už ky­šį pa­veiks val­di­nin­kus leis­ti eksp­loa­tuo­ti „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se. Tei­sė­sau­ga sie­kia pa­nai­kin­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro R.Pa­kso ne­lie­čia­my­bę bei pa­teik­ti įta­ri­mus pre­ky­ba po­vei­kiu.

Nau­jau­sių bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ apk­lau­sų duo­me­mi­nims, val­dan­čio­ji par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ rin­ki­muo­se su­lauk­tų 5,5 proc. par­amos.