R. Paksas teigia užsitikrinęs asmeninę EP pirmininko paramą
Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) pir­mi­nin­kas Mar­ti­nas Schul­zas as­me­niš­kai rū­pin­sis, kad „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kui Ro­lan­dui Pa­ksui bū­tų leis­ta da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, tei­gia eu­ro­par­la­men­ta­ras.

„Schul­zas be­są­ly­giš­kai sa­ko, kad Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mas tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas, ir jis kaip vie­nos iš svar­biau­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų pir­mi­nin­kas pats as­me­niš­kai rū­pin­sis tuo klau­si­mu“, – BNS sa­kė R.Pa­ksas.

Šiuo klau­si­mu ge­gu­žės pra­džio­je jis bu­vo su­si­ti­kęs su Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­ku.

Po to su­si­ti­ki­mo M.Schul­zas par­ašė laiš­ką Eu­ro­pos Ta­ry­bos ge­ne­ra­li­niam se­kre­to­riui Thorb­jor­nui Jag­lan­dui (Torb­jor­nui Jag­lan­dui), pra­šy­da­mas jį in­for­muo­ti apie Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mą dėl R.Pa­kso.

„Bū­da­mas vie­nos iš ES ins­ti­tu­ci­jų pir­mi­nin­kas, ma­nau, kad vi­sų svar­biau­sia, jog Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai bū­tų vi­siš­kai vyk­do­mi“, – ra­šo­ma Eu­ro­pos Par­la­men­to va­do­vo laiš­ke, ku­rį BNS per­da­vė „tvar­kie­čių“ at­sto­vai.

Pa­sak R.Pa­kso, M.Schul­zas yra da­vęs pa­ve­di­mą EP Kons­ti­tu­ci­nių rei­ka­lų ir Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tams, kad šie at­sa­ky­tų, ar Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rė­je ga­li bū­ti taip del­sia­ma įgy­ven­din­ti EŽTT spren­di­mą.

Vis dėl­to „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­ris tei­gė ma­nąs, kad Lie­tu­vos po­li­ti­kai ne­leis jam da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, jei­gu teis­mo spren­di­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ko­mi­te­tas ne­siims sank­ci­jų prieš Lie­tu­vą.

„Jei ir to­liau tę­sis toks to­le­ran­tiš­kas tūp­čio­ji­mas, tai čia dar il­gam at­si­dės, kol esu kon­ku­ren­tas po­li­ti­nė­je are­no­je. Bet jei­gu Mi­nis­trų ko­mi­te­tas iš­reikš po­zi­ci­ją, kad čia yra sis­te­ma­ti­nis ir šiurkš­tus Eu­ro­pos su­tar­čių lau­žy­mas, ir pra­dės tai­ky­ti Lie­tu­vai sank­ci­jas, aš ma­nau, kad po sa­vai­tės vis­kas bū­tų su­tvar­ky­ta“, – kal­bė­jo R.Pa­ksas.

Vie­nas ak­ty­viau­sių EŽTT spren­di­mo R.Pa­kso at­žvil­giu kri­ti­kų kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis tvir­ti­no, jog kar­tą su­lau­žius prie­sai­ką dau­giau pri­siek­ti ne­tu­rė­tų bū­ti ga­li­ma. Ta­čiau jis pa­brė­žė ger­bian­tis EŽTT spren­di­mą ir tei­gė, kad Lie­tu­va ga­lė­tų leis­ti R.Pa­ksui da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, ta­čiau ne to­kio­mis švel­nio­mis są­ly­go­mis, kaip rei­ka­lau­ja pats „tvar­kie­tis“.

K.Ma­siu­lio tei­gi­mu, R.Pa­ksas tu­rė­tų bū­ti ren­ka­mas tik į Sei­mą.

Kon­ser­va­to­rius at­me­tė eu­ro­par­la­men­ta­ro kri­ti­ką, kad Lie­tu­vos po­li­ti­kai bi­jo leis­ti jam da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se dėl kon­ku­ren­ci­jos bai­mės.

„Man at­ro­do, kad kai ku­rie as­me­nys, kaip R.Pa­ksas, kaip Eli­gi­jus Ma­siu­lis, jie po­li­ti­ko­je yra la­bai ma­žai kon­ku­ren­cin­gi, ypač po R.Pa­kso skan­da­lo pa­sta­ro­jo. Aš net ne­ga­liu su­vok­ti, kaip ga­li­ma ti­kė­tis, kad žmo­nės bal­suos ne tik už prie­sai­ką su­lau­žiu­sį, bet ir pre­ky­ba po­vei­kiu įta­ria­mą as­me­nį“, – sa­kė K.Ma­siu­lis.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Anot teis­mo, no­rint pa­keis­ti šią nuo­sta­tą, bū­ti­na tai­sy­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Pri­im­ti to­kią pa­tai­są Sei­me vis ne­už­ten­ka bal­sų.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas 2011 me­tų sau­sį kons­ta­ta­vo, kad da­bar­ti­nis drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se iš pre­zi­den­to par­ei­gų at­sta­ty­din­tam R.Pa­ksui yra ne­pro­por­cin­gas. Nie­kaip ne­prii­mant Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų, ku­rios R.Pa­ksui at­ver­tų ke­lią į rin­ki­mus, Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mų vyk­dy­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų Ka­bi­ne­tas Lie­tu­vai pri­tai­kė va­di­na­mą­ją su­stip­rin­tos prie­žiū­ros pro­ce­dū­rą.