R. Paksas šiuolaikinėje Europoje pasigenda muškietininkų dvasios
Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas tei­gia šiuo­lai­ki­nė­je Eu­ro­po­je pa­si­gen­dąs Di­džio­sios Pra­ncū­zi­jos re­vo­liu­ci­jos idea­lų ir muš­kie­ti­nin­kų dva­sios.

„Gal kos­mo­po­li­tams ir ki­tiems įvai­riais tarp­tau­ti­niais žo­džiais pa­si­va­di­nu­siems tai ir ne­pa­tin­ka, bet mes bu­vo­me, esa­me ir bū­si­me už tau­tų Eu­ro­pą, bet ne be­vei­dę są­jun­gą. Už pri­nci­pus tarp vals­ty­bių ir jos pi­lie­čių, ku­rie bu­vo įvar­din­ti Di­džio­sios Pra­ncū­zi­jos re­vo­liu­ci­jos me­tu: „Lais­vė, ly­gy­bė, bro­ly­bė!“. Už anų lai­kų muš­kie­ti­nin­kų šū­kį – „Vie­nas už vi­sus, vi­si – už vie­ną!“. Toks tu­ri bū­ti ti­kra­sis Eu­ro­pos so­li­da­ru­mas ir jo mes siek­si­me vi­suo­se val­džios ir vals­ty­bės ly­giuo­se“, - šeš­ta­die­nį per par­ti­jos kong­re­są kal­bė­jo „tvar­kie­čių“ ly­de­ris.

Jis tvir­ti­no esąs „už tau­tų Eu­ro­pą, kiek­vie­nos vals­ty­bės kuo di­des­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą, pa­trio­tiš­ku­mą, ku­rį kai kas ne­ty­čio­mis, o gal kaip tik – ty­čia – pa­inio­ja su na­cio­na­liz­mu“.

R.Pa­ksas pa­brė­žė, kad Eu­ro­po­je vyks­ta ka­ras, nors ne vi­si drįs­ta tai pri­pa­žin­ti.

„Iš tie­sų pra­si­de­da Eu­ro­pos vals­ty­bių sie­nų per­da­li­ji­mas, ir pa­sau­lio po­li­ti­kai, tarp jų ir mes, bū­si­me ne­ver­ti nė cen­to, jei­gu ne­su­ge­bė­si­me ši­to su­stab­dy­ti. Ne stra­te­gi­jo­mis, ne pa­si­pik­ti­ni­mais, ne du­rų tran­ky­mu ir skers­vė­jo kė­li­mu na­muo­se, ku­riuo­se ru­se­na prie kros­nies iš­kri­tu­si ža­ri­ja, bet kie­tu ir dip­lo­ma­tiš­ku žo­džiu, juo par­odant ir vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bę, ir jos ga­li­my­bes ieš­ko­ti bei at­ras­ti są­jun­gi­nin­kų“, - sa­kė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas.

Lie­tu­vos spren­di­mas ki­tą­met įsi­ves­ti eu­rą ne­bus nau­din­gas žmo­nėms, o pa­ti eu­ro zo­na pri­me­na pra­ga­ro ka­ti­lą, sa­kė R. Pa­ksas.

„Nuo ki­tų me­tų Lie­tu­va taip pat at­ei­na į eu­ro zo­ną. Bū­tent tą zo­ną, ku­rios nuo­smu­kio ir bai­mi­na­ma­si. Čia, kaip pra­ga­ro ka­ti­lo dug­ne, pul­suo­ja la­bai daug ne­sta­bi­lu­mo ir prob­le­mų, ga­lin­čių į pa­vir­šių iš­kil­ti pa­čiu ne­ti­kė­čiau­siu me­tu. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad spren­di­mas nuo 2015 me­tų Lie­tu­vai įsi­ves­ti eu­rą ne­bus nau­din­gas ša­lies žmo­nėms ir vers­lui ir, Die­ve duok, kad jis ne­at­sig­ręž­tų di­džiu­liais nuo­sto­liais jau pa­čiu ar­ti­miau­siu me­tu“, - sa­kė po­li­ti­kas.

Jo tei­gi­mu, sto­ji­mas į eu­ro zo­ną taip pat reiš­kia da­lies sa­va­ran­kiš­ku­mo ir ne­prik­lau­so­my­bės at­si­sa­ky­mą. R.Pa­ksas ap­gai­les­ta­vo, kad val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai ne­iš­gir­do jų siū­ly­mo dėl eu­ro įve­di­mo su­reng­ti re­fe­ren­du­mą.

„Tvar­kie­čių“ ly­de­ris iš kong­re­so tri­bū­nos kri­ti­ka­vo, anot jo, ydin­gą pra­kti­ką, kai di­des­nė sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų da­lis for­muo­ja­ma Vy­riau­sy­bė­je, Sei­me ar mi­nis­te­ri­jo­se, siū­lė iš es­mės per­žiū­rė­ti vi­są mo­kes­čių sis­te­mą ir „jo­je esan­čius mo­kes­čius su­re­gu­liuo­ti taip, kad at­si­ras­tų pa­ska­tos in­ves­tuo­ti į vers­lą, dar­bo jė­gą, pa­ska­tos tų mo­kes­čių ne­slėp­ti ir juos tei­sin­gai pers­kirs­ty­ti“.

Pa­sak R.Pa­kso, sa­vi­val­dai ten­ka per ma­ža Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos da­lis.

Jis siū­lė per sa­vi­val­dos rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ak­cen­tuo­ti par­ti­jos prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas dėl tie­sio­gi­nių se­niū­nų rin­ki­mų ir Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo. „Su­ma­ži­nę Sei­mo na­rių iki 71 bei pert­var­kę įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios val­džios rin­ki­mų sis­te­mą, ženg­tu­me rim­tą žings­nį kons­ti­tu­ci­nės re­for­mos link. Tai di­din­tų po­li­ti­kų as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už pri­ima­mus tei­sės ak­tus. Su­ti­ki­te, kad šiuo me­tu yra ab­so­liu­čiai ne­nor­ma­lu, jei­gu įsta­ty­mas pri­ima­mas po­sė­dy­je da­ly­vau­jant trims de­šim­tims Sei­mo na­rių“, - tei­gė R.Pa­ksas.

Vieš­bu­ty­je „Vil­nius Grand Re­sort“ vyks­tan­tis „tvar­kie­čių“ kong­re­sas rinks nau­ją par­ti­jos va­do­vy­bę.

R.Pa­ksas par­ti­jai va­do­vau­ja nuo jos įkū­ri­mo 2002 me­tais, tuo­met ji va­di­no­si Li­be­ra­lų de­mo­kra­tų par­ti­ja, 2006 me­tais per­va­din­ta į par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Per­trau­ką jis pa­da­rė tik kai ėjo pre­zi­den­to par­ei­gas 2003-2004 me­tais.