R. Paksas: rinkimų rezultatai - labiau nei kuklūs
Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų re­zul­ta­tai - dau­giau nei kuk­lūs, sa­ko par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas.

„Praė­ju­sių sa­vi­val­dos rin­ki­mų sta­tis­ti­ka mums nė­ra pa­lan­ki, re­zul­ta­tai - la­biau nei kuk­lūs. Tu­ri­me du tie­sio­giai iš­rink­tus me­rus – iš pir­mo­jo tu­ro Pa­gė­giuo­se, iš an­tro­jo tu­ro – Kal­va­ri­jo­je ir sep­ty­nias­de­šimt de­vy­nis sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius“, - šeš­ta­die­nį par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je Gargž­duo­se sa­kė R.Pa­ksas.

Pa­sak R.Pa­kso, pra­stiems rin­ki­mų re­zul­ta­tams es­mi­nės įta­kos tu­rė­jo po­li­ti­nis kon­teks­tas, įvar­din­da­mas tei­sė­sau­gos at­lie­ka­mą ty­ri­mą dėl vie­šų­jų pir­ki­mų par­ti­jos va­do­vau­ja­mo­je Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je. Tei­sė­sau­gos veiks­mus jis sa­kė esant „po­li­ti­ne ak­ci­ja“.

„Šios po­li­ti­nės ak­ci­jos pa­sek­mės mū­sų par­ti­jai itin skau­džios: su­trik­dy­ta nor­ma­li par­ti­nė veik­la, bu­vo pri­vers­tas at­sis­ta­ty­din­ti par­ti­jos de­le­guo­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, su­trik­dy­tas šta­bo ir par­la­men­ti­nės frak­ci­jos dar­bas. Į am­ži­ny­bę iš­ly­dė­jo­me Al­gi­man­tą Juo­ce­vi­čių, šią sa­vai­tę iš Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio į li­go­ni­nę iš­ga­ben­tas Ri­mas An­ta­nas Ru­čys. Ką ruo­šia­si „iš­tir­ti“ šios po­li­ti­zuo­tos by­los, tam­pan­čios an­ti­ko­rup­ci­nės ko­vos far­su ty­rė­jai?“ - kal­bė­jo R.Pa­ksas.

Kal­bė­da­mas apie eko­no­mi­nę ša­lies si­tua­ci­ją jis sa­kė, kad „aš­trė­jan­tis Ru­si­jos ir Ukrai­nos konf­lik­tas bei abi­pu­sės Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Ru­si­jos sank­ci­jos lė­mė lė­tes­nę Lie­tu­vai svar­bių už­sie­nio pre­ky­bos par­tne­rių eko­no­mi­kos plė­trą 2015 me­tais“, taip pat sa­vo kal­bo­je kri­tiš­kai pa­si­sa­kė apie Eu­ro­pos Są­jun­gą.

„Šian­dien žy­miai svar­biau gin­ti tau­tą, jos ta­pa­tu­mą kas­dien, kur­ti mo­der­nų tau­tiš­ku­mą, są­ži­nin­gą, do­rą ir lai­min­gą vi­suo­me­nę, ku­rio­je šimt­me­čiais puo­se­lė­ta kul­tū­ra ir ver­ty­bės de­rė­tų su nau­jo­jo pa­sau­lio ne­ša­ma pa­žan­ga“, - sa­vo kal­bo­je sa­kė R.Pa­ksas.

Taip pat jis kė­lė klau­si­mą, „ar ne­tu­ri­me pa­vyz­džių ki­to­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, kaip rei­kia ko­vo­ti už na­cio­na­li­nius in­te­re­sus ir na­cio­na­li­nę po­li­ti­ką?“, ir kaip pa­vyz­džius įvar­di­no Veng­ri­jos pre „Fi­dem­je­rą Vik­to­rą Or­ba­ną, „Na­cio­na­li­niam fron­tui“ va­do­vau­jan­čią Pra­ncū­zi­jos po­li­ti­kę Mar­rie Le Pen (Ma­ri Le Pen), tvir­ti­no, jog šie po­li­ti­kai ne­adek­va­čiau ver­ti­na­mi Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je.

„V.Or­ba­nas sie­kia kur­ti ne­li­be­ra­lią, na­cio­na­li­niais pa­grin­dais ir dar­bu par­em­tą vals­ty­bę. Jis ne­ma­no, kad to­kiai vi­zi­jai už­ker­ta ke­lią tai, jog ša­lis pri­klau­so Eu­ro­pos Są­jun­gai, už­ker­ta ke­lią kur­ti nau­ją, na­cio­na­li­niais pa­grin­dais par­em­tą ne­li­be­ra­lią vals­ty­bę“, - sa­kė R.Paksas

„Pran­cū­zai su­pra­to, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­ati­tin­ka tos uto­pi­jos, ku­ri jiems bu­vo įsiū­ly­ta. Eu­ro­pos Są­jun­ga smar­kiai nu­to­lo nuo de­mo­kra­ti­nio vei­ki­mo“, - apie Pra­ncū­zi­jos pi­lie­čių par­amą kraš­tu­ti­niams de­ši­nie­siems kal­bė­jo R.Pa­ksas.

Pa­si­sa­ky­da­mas apie „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ją R.Pa­ksas sa­kė, kad ji iš­sis­ki­ria „kaip nuo­sek­li, tra­di­ci­nes mo­ra­li­nes ver­ty­bes, na­cio­na­li­nius vals­ty­bin­gu­mo pri­ori­te­tus bei tau­ti­nę bend­ruo­me­nę for­muo­jan­ti jė­ga“.

„Mes sa­ko­me – šei­ma yra pa­grin­di­nė bend­ruo­me­nė, iš ku­rios iš­au­ga bet ku­ri ki­ta hu­ma­niš­ko­ji vi­suo­me­nė. Jos pa­ma­ti­nės ver­ty­bės – ti­kė­ji­mas, vil­tis ir mei­lė. Kad ir kaip tai ne­pa­tik­tų go­ba­liz­mo apo­lo­ge­tams, mes pri­va­lo­me gin­ti šias ver­ty­bes, jei no­ri­me iš­lik­ti kaip tau­ta“, - kal­bė­jo ly­de­ris.