R. Paksas premjerui pateikė tris kandidatus į vidaus reikalų ministrus
„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui pa­tei­kė tris kan­di­da­tus į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus, ta­čiau jų pa­var­džių ne­atsk­lei­dė.

Nau­ji kan­di­da­tai pa­teik­ti po to, kai prem­je­ras at­me­tė par­la­men­ta­ro Po­vi­lo Gy­lio kan­di­da­tū­rą.

„Aš esu pa­tei­kęs tris kan­di­da­tus į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­tą“, – žur­na­lis­tams „tvar­kie­čių“ būs­ti­nė­je po su­si­ti­ki­mo su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku sa­kė R.Pa­ksas.

Jis ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ar tarp kan­di­da­tų yra da­bar­ti­nis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

Pa­sak R.Pa­kso, kan­di­da­tų pa­var­dės ti­kriau­siai pa­aiš­kės tre­čia­die­nį, jei­gu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šys prem­je­ro tei­ki­mą at­leis­ti da­bar­ti­nį mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį.

„Tvar­kie­čių“ ly­de­ris tei­gė, kad par­ti­jos pre­zi­diu­mas pir­ma­die­nį ne­svars­tė ga­li­my­bės trauk­tis iš koa­li­ci­jos.

„To­kios ga­li­my­bės mes ne­svars­tė­me, o kiek­vie­nas žmo­gus ga­li pa­sa­ky­ti, kad ir karš­čiau, tai yra žmo­gaus tei­sė“, – sa­kė jis, ko­men­tuo­da­mas „tvar­kie­čio“ Pe­tro Gra­žu­lio par­eiš­ki­mą, jog par­ti­ja tu­rė­tų mąs­ty­ti apie pa­si­trau­ki­mą iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

Apsisprendė

Algirdas Butkevičius/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Anks­čiau šian­dien prem­je­ras pa­tvir­ti­no, kad P. Gy­lio kan­di­da­tū­ros ne­teiks. „Kaip ir ža­dė­jau pra­ėju­sią sa­vai­tę, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo ly­de­rio pa­teik­tą Po­vi­lo Gy­lio kan­di­da­tū­rą į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas aps­vars­čiau. Tu­rė­jau įver­tin­ti ke­le­tą svar­bių da­ly­kų, ku­rie kė­lė prieš­ta­rin­gas min­tis. Pir­ma – su ko­kia po­li­ti­ne jė­ga po­nas P. Gy­lys bu­vo iš­rink­tas į Sei­mą, ir an­tra – jo ne­igia­mi vie­ši pa­si­sa­ky­mai, nie­ki­nan­tys tei­sė­sau­gos sis­te­mą. Dėl šių prieš­ta­rin­gų klau­si­mų pa­si­tar­ti sek­ma­die­nį sku­biai su­kvie­čiau ir LSDP val­dy­bą, ku­ri pri­ta­rė ma­no abe­jo­nėms. Šian­dien ap­sisp­ren­džiau at­si­sa­ky­ti Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo pa­siū­ly­tos po­no P. Gy­lio kan­di­da­tū­ros. Apie tai kal­bė­siu su Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos ly­de­riu“, – sa­ko prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­kė, kad par­la­men­ta­ro Po­vi­lo Gy­lio kan­di­da­tū­ra į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus at­mes­ta ne­su­lau­kus spe­cia­lių­jų tar­ny­bų iš­va­dų dėl jo tin­ka­mu­mo šioms par­ei­goms.

„Ne, dar ne­ga­vau iš tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­jos“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras.

Taip pat pir­ma­die­nį pri­im­tas spren­di­mas teik­ti Pre­zi­den­tei da­bar­ti­nio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro, ap­sisp­ren­du­sio pa­si­rink­ti ki­tą po­li­ti­nę jė­gą, Sau­liaus Skver­ne­lio at­sta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą, tei­gia­ma vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

„Ne­be­lauk­siu nau­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro kan­di­da­tū­ros ir teik­siu mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio at­sta­ty­di­ni­mą Pre­zi­den­tei jau šian­dien. Pa­si­rin­kęs ki­tą po­li­ti­nę jė­gą mi­nis­tras dek­la­ra­vo, jog no­rė­tų baig­ti pra­dė­tus dar­bus, ne­po­li­ti­kuo­da­mas vie­šo­jo­je erd­vė­je, ta­čiau aki­vaiz­du, kad tai jam per su­nkus už­da­vi­nys“, – sa­ko Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas.

Ne „su dur­tu­vais, su tankais“

Povilas Gylys/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Tuo me­tu P.Gy­lys tei­gė į Sei­mą at­ėjęs tei­sė­tu ke­liu, o ne „su dur­tu­vais, su tan­kais“.

„Aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad esu iš­rink­tas žmo­gus ir vi­si rin­kė­jai yra ge­ri. Va­di­na­si, ir žmo­gus, ku­ris iš­rink­tas, tu­rė­tų bū­ti ge­ras“, – kal­bė­jo P.Gy­lys.

„Tvar­kie­čiai“ taip pat pik­ti­no­si Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vo Vla­di­mi­ro Ba­ne­lio kal­bo­mis vie­šo­jo­je erd­vė­je, kal­tin­da­mi jį po­li­ti­ka­vi­mu.

„Bet ku­rio­je ci­vi­li­zuo­to­je ša­ly­je (...) da­ly­va­vi­mas tie­sio­gi­nis po­li­ti­ko­je vos ne gra­si­nant yra vi­siš­kai ne­priim­ti­nas. Mes ta­da ar­tė­ja­me į ba­na­nų res­pub­li­kos si­tua­ci­ją“, – sa­kė P.Gy­lys, pa­tvir­ti­nęs, jog kal­ba apie V.Ba­ne­lį.

„Man at­ro­do, kad sta­tu­ti­niai dar­buo­to­jai, gink­luo­ti dar­buo­to­jai, prof­są­jun­gų ly­de­riai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je tru­pu­tį už­si­žai­dė ir man at­ro­do, kad nau­jas mi­nis­tras (...) tu­rė­tų la­bai stai­giai iden­ti­fi­kuo­ti, kas pra­dė­jo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je po­li­ti­kuo­ti ir kad su­lig ta pa­čia die­na bū­tų nu­sto­ta“, – kal­bė­jo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas R.Pa­ksas.

V. Ma­zu­ro­nis: „Tai yra absurdas“

Valentinas Mazuronis/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų spren­di­mą ne­pri­tar­ti „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos pa­siū­ly­tai par­la­men­ta­ro Po­vi­lo Gy­lio kan­di­da­tū­rai į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus va­di­na nie­ki­niu.

Pa­sak V. Ma­zu­ro­nio, pa­gal koa­li­ci­nę su­tar­tį So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos val­dy­bos pri­ta­ri­mas ar ne­pri­ta­ri­mas yra nie­kam ne­rei­ka­lin­gas. „Gal­būt jie ga­li re­ko­men­duo­ti sa­vo par­ti­jos na­riui prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, kaip jam de­rė­tų elg­tis, ta­čiau ne dau­giau“, – so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas. Jo tei­gi­mu, „koa­li­ci­jos par­tne­rių pa­teik­tų mi­nis­trų kan­di­da­tū­rų svars­ty­mas ki­tų koa­li­ci­jos par­tne­rių po­li­ti­nė­se struk­tū­ro­se ne­nu­ma­ty­tas ir at­ro­do keis­to­kai“. „Va­do­vau­jan­tis so­cial­de­mo­kra­tų lo­gi­ka nė vie­nas jų de­le­guo­tas mi­nis­tras ne­tu­rė­jo bū­ti ski­ria­mas ne­aps­vars­čius jo kan­di­da­tū­ros Dar­bo par­ti­jos Ta­ry­bo­je. Tai yra ab­sur­das, kaip ir so­cial­de­mo­kra­tų val­dy­bos spen­di­mas pri­tar­ti ar ne­pri­tar­ti koa­li­ci­jos par­tne­rių siū­lo­mai kan­di­da­tū­rai. Ne­bent „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ke­ti­na jung­tis“, – ra­šo V. Ma­zu­ro­nis.