R. Paksas perrinktas, V. Mazuronis į vadovybę nepateko
„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos pir­mi­nin­ku dve­jų me­tų ka­den­ci­jai per­rink­tas eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas. Šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me par­ti­jos kong­re­se už jį bal­sa­vo 607 par­tie­čiai.

Ki­tas kan­di­da­tas - eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis - su­rin­ko 150 bal­sų. Anks­čiau pir­muo­ju par­di­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju bu­vęs V.Ma­zu­ro­nis ne­pas­kir­tas į šį pos­tą.

„Aš ma­nau, kad Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis su­si­kon­cen­tra­vo į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, o man rei­ka­lin­gas žmo­gus, at­sa­kin­gas už vi­sus įvy­kius, ku­rie vyks­ta Lie­tu­vo­je, ku­ris kiek­vie­ną die­ną bū­na įvy­kių sū­ku­ry­je ir mes ga­li­me dirb­ti kaip ko­man­da, ko­mu­ni­kuo­jant ir da­rant spren­di­mus“, - sa­kė R.Pa­ksas.

Jis ne­igė, kad spren­di­mas su­si­jęs su tuo, kad V.Ma­zu­ro­nis ta­po vie­nu di­džiau­sių jo kri­ti­kų.

„Man yra pa­bo­dę at­sa­ki­nė­ti, ką gal­vo­ja Ma­zu­ro­niai ir ko jie ne­gal­vo­ja. Aš la­bai jums nuo­šir­džiai kal­bu, svar­biau­sia - prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mas, ko­man­da ir bend­ras tiks­las“, - tei­gė R.Pa­ksas.

V.Ma­zu­ro­nis BNS sa­kė, kad par­ti­jos pir­mi­nin­kas pa­va­duo­to­jais pa­si­rin­ko sau lo­ja­lius žmo­nes.

„Aš ga­liu tik pa­svei­kin­ti nau­ją pir­mi­nin­ką ir jo ko­man­dą, ku­rios bran­duo­lį su­da­rys P.Gra­žu­lis, V.Kamb­le­vi­čius ir K.Koms­kis. Jis ga­vo tą, ko no­rė­jo. Pir­mi­nin­ko pa­si­rin­ki­mas reiš­kia, kad jis pa­niš­kai bi­jo kri­ti­kos ir dis­ku­si­jų ir kad jis pa­va­duo­to­jais pa­si­ren­ka žmo­nes, ku­rie yra jo di­ti­ram­bos“, - BNS sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

R.Pa­ksas pir­muo­ju pa­va­duo­to­ju pa­si­rin­ko par­ti­jos rin­ki­mų šta­bo va­do­vą, par­la­men­ta­rą Kęs­tu­tį Koms­kį, pa­va­duo­to­jais pa­si­rink­ti Sei­mo na­rys, kan­di­da­tas į Vil­niaus mies­to me­rus Pe­tras Gra­žu­lis, taip pat par­la­men­ta­rai Ri­mas An­ta­nas Ru­čys, Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Al­man­tas Pet­kus, Juo­zas Im­bra­sas, Onu­tė Va­liu­ke­vi­čiū­tė, Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius, Ar­tū­ras Raz­ba­daus­kas ir Egi­di­jus Vi­li­mas.

R.Pa­ksas par­ti­jai va­do­vau­ja nuo jos įkū­ri­mo 2002 me­tais, tuo­met ji va­di­no­si Li­be­ra­lų de­mo­kra­tų par­ti­ja, 2006 me­tais per­va­din­ta į par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Per­trau­ką jis pa­da­rė tik kai ėjo pre­zi­den­to par­ei­gas 2003-2004 me­tais.