R. Paksas: „Kandidatai į vidaus reikalų ministrus bus ir partiniai“
„Tvar­kie­čių“ siū­lo­mi kan­di­da­tai į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus bus ir par­ti­niai, ir ne­prik­lau­san­tys par­ti­jai, sa­ko „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas.

„Aš ne­su­tik­čiau su nuo­sta­ta, ku­rią ban­do­ma pri­mes­ti, kad kan­di­da­tas tu­rė­tų bū­ti ne „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos. (...) Tarp kan­di­da­tų bus ir to­kių, ir to­kių, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė R.Pa­ksas: – aš ži­nau, kas yra ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja, aš ži­nau, kaip yra įta­ri­mai pa­skel­bia­mi ir pa­skui jie dings­ta, aš ži­nau, kas yra yra po­li­ti­nė ko­va, aš vis­ką tą ži­nau ir to­dėl to­kių žai­di­mų ne­žai­džiu.“

„Tvar­kie­čių“ ly­de­ris tei­gė, kad prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius kan­di­da­tų pa­var­des tu­rė­tų iš­girs­ti ne vė­liau kaip ket­vir­ta­die­nį.

Tuo me­tu mi­nis­tras pir­mi­nin­kas an­tra­die­nio va­ka­rą par­eiš­kė, jog ti­ki­si, kad par­ti­ja kan­di­da­tą į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus siū­lys ne iš sa­vo na­rių.

„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ įta­ria­ma pre­ky­ba po­vei­kiu ir pi­ni­gų plo­vi­mu.

Nau­jo kan­di­da­to va­do­vau­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai „tvar­kie­čiai“ ieš­ko po to, kai da­bar­ti­nis mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pa­skel­bė, jog ru­de­nį Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vaus su ne­par­la­men­ti­ne Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

S.Skver­ne­lis Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ja nuo 2014 me­tų ru­dens.