R. Paksas ir V. Mazuronis atsiriboja nuo knygos „Red Dalia“ išplatinimo
Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) eu­ros­kep­ti­kų frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos Eu­ro­pa“ (EFDD) at­sto­vai Ro­lan­das Pa­ksas ir Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis sa­ko, kad jie nė­ra su­si­ję su prieš­ta­rin­gos kny­gos apie pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę iš­pla­ti­ni­mu.

Por­ta­las del­fi.lt tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad per­žiū­rė­jus vaiz­do įra­šą ma­ty­ti, kaip kny­gas į EP na­rių dė­žu­tes de­da trys as­me­nys - mal­tie­tis Ke­vi­nas El­lul Bo­ni­ci, EFDD se­kre­to­ria­to na­rys, ku­ris yra ir ra­di­ka­lios Eu­ro­pos Lais­vės Al­jan­so ge­ne­ra­li­nės se­kre­to­rės Sha­ron El­lul Bo­ni­ci vy­ras. Jis tai da­rė kar­tu su Ru­si­jos pi­lie­čiu ir Len­ki­jos pi­lie­čiu, gi­mu­siu Mask­vo­je.

„Su ma­ni­mi tai ab­so­liu­čiai nie­ko bend­ro ne­tu­ri, ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, tai yra ab­so­liu­čiai smerk­ti­nas veiks­mas, jei­gu tai bū­tų frak­ci­jos veiks­mas, aš ži­no­čiau, bet aš įsi­ti­ki­nęs, kad tai yra pro­vo­ka­ci­ja“, - sa­kė R.Pa­ksas.

Jis tei­gė kny­gos iš­pla­ti­ni­mui EP ne­pri­ta­rian­tis.

„Kny­gos pla­ti­ni­mą EP ver­ti­nu ne­igia­mai - tą esu sa­kęs, da­bar sa­kau ir vi­są lai­ką sa­ky­siu“, - ti­ki­no eu­ro­par­la­men­ta­ras.

V.Ma­zu­ro­nis sa­vo ruo­žtu kny­gos pla­ti­ni­mą Eu­ro­pos par­la­men­te va­di­no „šū­de­lia­vi­mu“, ta­čiau tei­gė, kad prieš smer­kiant šį veiks­mą rei­kė­tų įver­tin­ti, ar kny­go­je par­ašy­ta tie­sa.

„To­kia­me bend­raž­mo­giš­ka­me lyg­me­ny­je man to­kie da­ly­kai kve­pia „šū­de­lia­vi­mu“, kai­miš­ku šiukš­li­ni­mu, kai pri­dir­bi vie­nas ki­tam prie du­rų. (...) Es­mi­nis klau­si­mas yra tas, ar ten tie­sa par­ašy­ta, ar ne. Jei­gu to­je kny­go­je yra ne­tie­sa sklei­džia­ma, me­las ar­ba šmeiž­tas, tai aš blo­gai ver­ti­nu, o jei­gu to­je kny­go­je yra par­ašy­ta tie­sa, su­dė­ti do­ku­men­tai, tai, aiš­ku, ta­da nie­ko blo­go“, - sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Anks­čiau pra­neš­ta, jog EP Kves­to­rių ko­le­gi­ja nu­spren­dė at­lik­ti to­kį ty­ri­mą, ka­dan­gi per 700 kny­gų į par­la­men­ta­rų pa­što dė­žu­tes iš­dė­lio­ta ne­pap­ra­šius ad­mi­nis­tra­ci­jos lei­di­mo. Jis yra pri­va­lo­mas no­rint pa­teik­ti bet ko­kią me­džia­gą EP na­riams. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas EP na­rio An­ta­no Guo­gos pra­šy­mu.

Rū­tos Ja­nu­tie­nės kny­ga „Rau­do­no­ji Da­lia“ bu­vo iš­vers­ta į ang­lų kal­bą ir iš­da­ly­ta, įta­ria­ma, vi­siems EP na­riams. Au­to­rė tei­gia, kad ver­ti­mas pa­da­ry­tas ir kny­ga EP iš­pla­tin­ta be jos ži­nios ir su­ti­ki­mo.