R.Paksas generaliniam prokurorui skundžiasi dėl jo sekimo
Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas krei­pė­si į ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą Eval­dą Pa­ši­lį pra­šy­da­mas įver­tin­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nų veiks­mus, pa­sta­ruo­sius kal­tin­da­mas pikt­nau­džia­vi­mu.

„E­su tos nuo­mo­nės, jog STT par­ei­gū­nų veiks­muo­se yra pikt­nau­džia­vi­mo su­dė­ties. To­dėl pra­šau jus įver­tin­ti pa­mi­nė­tas ne­tei­sė­tu­mo ap­raiš­kas at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą“, – į E.Pa­ši­lį krei­pia­si R.Pa­ksas.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ele­na Mar­ti­no­nie­nė BNS pa­tvir­ti­no, kad toks raš­tas gau­tas, bet jo­kių spren­di­mų dėl jo ne­priim­ta ir krei­pi­ma­sis bus nag­ri­nė­ja­mas bend­ra tvar­ka.

R.Pa­ksas sa­vo krei­pi­me­si tvir­ti­na, kad bu­vo ne­tei­sė­tai se­ka­mas. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai sa­kė, kad Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­sas nu­sta­to, ko­kius veiks­mus ri­bo­ja tei­si­nis im­uni­te­tas, ir se­ki­mo tarp jų nė­ra, nors pa­brė­žė ne­ga­lin­ti at­sa­ky­ti, ar R.Pa­ksas iš­ties bu­vo se­ka­mas.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­sas nu­sta­to, kad tei­si­nį im­uni­te­tą tu­rin­čiam as­me­niui ne­ga­li bū­ti su­ra­šy­tas pra­ne­ši­mas apie įta­ri­mą, jis ne­ga­li bū­ti apk­lau­sia­mas kaip įta­ria­ma­sis ar pri­pa­žįs­ta­mas įta­ria­muo­ju, ne­ga­li bū­ti su­ima­mas ar ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė. Ki­tos pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės šiam as­me­niui tai­ko­mos tiek, kiek tai „ned­rau­džia­ma pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus ar tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mas“.

„E­su tos nuo­mo­nės, kad prieš vyk­dant ma­no apk­lau­sos pro­ce­dū­rą ir po jos bu­vo es­min­gai pa­žeis­tos Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so (BPK) ir ki­tų įsta­ty­mų nuo­sta­tos, ma­no at­žvil­giu ne­tei­sė­tai ir ne­pag­rįs­tai bu­vo tai­ko­ma pro­ce­si­nė prie­var­tos prie­mo­nė – slap­tas se­ki­mas“, – tuo tar­pu sa­vo krei­pi­me­si sa­ko R.Pa­ksas.

Jis tei­gė, kad apk­lau­sos die­ną ko­vo pra­džio­je bu­vo par­ei­gū­nų se­ka­mas nuo pat na­mų iki par­ti­jos būs­ti­nės mies­to cen­tre, taip pat fik­suo­ja­mas jo su­si­ti­ki­mas su ad­vo­ka­tu Ri­mu And­ri­kiu, o vė­liau – su „Lie­tu­vos ry­to“ vy­riau­siuo­ju re­dak­to­riu­mi Ged­vy­du Vai­naus­ku, o pa­sta­rą­jį su­si­ti­ki­mą fik­sa­vo iš ži­niask­lai­dos at­sto­vai. R.Pa­ksas tvir­ti­na, kad se­ki­mas bu­vo ne­pro­por­cin­ga prie­mo­nė, taip pat ne­už­ti­krin­tas šių veiks­mų slap­tu­mas.

Po­li­ti­kas pa­brė­žė, kad yra Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, o šis sta­tu­sas su­tei­kia tam ti­kras im­uni­te­to ga­ran­ti­jas. Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad įsta­ty­mai ga­ran­tuo­ja ad­vo­ka­to ir jo klien­to pa­slap­ties ap­sau­gą.

„Si­tua­ci­ja, kai dėl STT par­ei­gū­nų veiks­mų pro­ce­si­nė prie­var­tos prie­mo­nė, ku­ri tu­ri bū­ti vyk­do­ma slap­tai, tam­pa vie­ša ir net de­mons­tra­ty­viai tą es­ka­luo­jant, aki­vaiz­džiai ne­de­ra su žmo­gaus tei­sių ir lais­vių kons­ti­tu­ci­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis, ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja, že­mi­na žmo­gaus oru­mą. Šiuo at­ve­ju ga­li­ma teig­ti, kad pa­si­kė­sin­ta ne tik į ma­no, kaip eu­ro­par­la­men­ta­ro ir par­ti­jos va­do­vo, bet ir į par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ au­to­ri­te­tą – įsi­ver­ži­mas ke­tu­rių STT par­ei­gū­nų į par­ti­jos būs­ti­nę pro­ce­so veiks­mams, ku­rie ne­rei­ka­la­vo jo­kios sku­bos, nu­trau­kiant ma­no da­ly­va­vi­mą svar­bia­me po­sė­dy­je, ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­mas ki­taip“, – tvir­ti­na R.Pa­ksas.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ti­ria duo­me­nis, ne­va G.Vai­naus­kas su­ta­rė su R.Pa­ksu, kad šis už ky­šį pa­veiks Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jus, jog šie leis­tų pra­dė­ti eksp­loa­tuo­ti „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se. G.Vai­naus­kui šia­me ty­ri­me jau pa­teik­ti įta­ri­mai. R.Pa­ksas apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ke­ti­na kreip­tis į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl po­li­ti­ko tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­no, sie­kiant par­eikš­ti įta­ri­mus.

R.Pa­ksas ir G.Vai­naus­kas bet ko­kius įta­ri­mus ka­te­go­riš­kai ne­igia.