R. Paksas apklaustas specialiuoju liudytoju naujoje byloje
BNS ži­nio­mis, val­dan­čio­sios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas pir­ma­die­nį apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos at­lie­ka­ma­me nau­ja­me ty­ri­me dėl pre­ky­bos po­vei­kiu.

Ro­lan­das Pa­ksas tei­gė, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai už­da­vė klau­si­mus apie jo pa­žin­tis su vie­nu dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ sa­vi­nin­kų ir vy­riau­siuo­ju re­dak­to­rium Ged­vy­du Vai­naus­ku ir pre­ky­bos cen­tro „Nor­fa“ di­rek­to­riu­mi.

„Aš at­sa­kiau, ar pa­žįs­tu Ged­vy­dą Vai­naus­ką, ar pa­žįs­tu „Nor­fos“ di­rek­to­rių, ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­trą Al­gir­dą Ge­ne­vi­čių ir po ši­tų klau­si­mų apk­lau­sa bai­gė­si, iš­sky­rus vie­ną da­ly­ką, kad ša­lia ki­tų do­va­nų ga­vau spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są“, – BNS sa­kė R.Pa­ksas.

G.Vai­naus­kas sa­kė nie­ko ne­ži­nan­tis apie STT ty­ri­mą.

„Pir­mą kar­tą apie tai gir­džiu. Čia yra ne­są­mo­nės“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė G.Vai­naus­kas.

Ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Ge­ne­vi­čius BNS pa­tvir­ti­no, jog pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo apk­laus­tas by­lo­je liu­dy­to­jo sta­tu­su, ta­čiau jis at­si­sa­kė at­sa­ky­ti į klau­si­mus, apie ką bu­vo apk­lau­sa ir apie pa­tį ty­ri­mą.

„Ti­krai ne­ži­nau, nes ten kaž­ko­kie ne­reikš­min­gi da­ly­kai, ku­riuos man su­nku da­bar at­si­min­ti“, – kal­bė­jo A.Ge­ne­vi­čius.

Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas BNS sa­kė, jog nė­ra in­for­muo­tas apie A.Ge­ne­vi­čiaus apk­lau­są.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis BNS sa­kė apie nau­ją ty­ri­mą ži­nan­tis tik iš ži­niask­lai­dos, o si­tua­ci­ją ver­ti­no kaip „ne­sis­te­mi­nių par­ti­jų traiš­ky­mą“.

„Ži­nau tiek, kiek ra­šo­ma ži­niask­lai­doj, ir ži­nau, kad vyks­ta ne­sis­te­mi­nių par­ti­jų traiš­ky­mas. Tos par­ti­jos, ku­rios gal­būt la­biau eu­ro­rea­lis­tės, šiek tiek eu­ros­kep­tiš­kes­nės, jos ne­tin­ka­mos da­bar­ti­nei de­mo­kra­ti­nei val­do­mai sis­te­mai, ir dėl to jos traiš­ko­mos. Jei pa­žiū­rė­si­me kon­ser­va­to­rių par­ti­jos by­lą su bu­vu­siu iž­di­nin­ku Vi­tu Ma­tu­zu, tai par­ti­jai nė­ra par­eikš­ti įta­ri­mai, taip kad pas mus se­lek­ty­vus tei­sin­gu­mas, dve­jo­pi stan­dar­tai, ir gai­la, kad už vi­so ši­to sto­vi pre­zi­den­tė, ku­ri glo­bo­ja dvi par­ti­jas, li­be­ra­lus ir kon­se­va­to­rius“, – pik­ti­no­si „tvar­kie­čių“ se­niū­nas.

Tai ne pir­mas tei­sė­sau­gos ty­ri­mas, ku­ria­me fi­gū­ruo­ja „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ na­riai ir pa­ti par­ti­ja. 2015 me­tų pa­bai­go­je STT par­ti­jai kaip ju­ri­di­niam as­me­niui par­eiš­kė įta­ri­mus dėl pi­ni­gų plo­vi­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu. Įta­ri­mai „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ bu­vo pa­teik­ti at­lie­kant už­per­nai pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ku­rio me­tu kaip įta­ria­mie­ji dėl skir­tin­gų nu­si­kals­ta­mos vei­kos epi­zo­dų apk­laus­ti 12 as­me­nų, iš jų sep­ty­ni yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai ar jiems pri­ly­gin­ti as­me­nys.

Vie­šai ži­no­ma, kad šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įta­ri­mai bu­vo par­eikš­ti Sei­mo na­riui Ri­mui An­ta­nui Ru­čiui, bu­vu­siems vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jams Er­vi­nui Rais­tens­kiui, Kęs­tu­čiui Ka­sa­kai­čiui, bu­vu­siam vals­ty­bės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ di­rek­to­riui Ri­čar­dui Bra­žė­nui, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Elek­tro­ni­nės val­džios po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jui Rim­vy­dui Jan­čiaus­kui, mi­nis­te­ri­jai pa­val­daus In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Jo­nui Ūsui, bend­ro­vės „NT Ser­vi­ce“ va­do­vui Pei­sa­chui Ka­čer­gins­kiui, vers­li­nin­kams Ro­lan­dui Skais­gi­riui, Jus­ti­nui Gar­liaus­kui. Dau­giau įta­ria­mų­jų vie­šai ne­ži­no­ma. Įta­ri­mai bu­vo par­eikš­ti ir bu­vu­siam vi­ce­mi­nis­trui Al­gi­man­tui Juo­ce­vi­čiui, ta­čiau jis mi­rė.

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos bend­ro­vė „Nor­fos maž­me­na“ ne­igia są­sa­jas su ne­tei­sė­to­mis veik­lo­mis, tei­sė­sau­gai vyk­dant ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, sa­ko įmo­nės at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­kis.

„Mes ne­igia­me bet ko­kias są­sa­jas su ko­kia nors ne­tei­sė­ta veik­la“, – BNS sa­kė D.Ry­liš­kis. Iš­sa­mes­nių ko­men­ta­rų įmo­nės at­sto­vas ne­pa­tei­kė.