R. Norkus paskirtas Aukščiausiojo Teismo pirmininku
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį Rim­vy­dą Nor­kų pa­sky­rė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ku.

Už jo kan­di­da­tū­rą per slap­tą bal­sa­vi­mą bu­vo 64 Sei­mo na­riai, trys bu­vo prieš ir trys su­si­lai­kė.

Pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­me šią sa­vai­tę R.Nor­kus pa­brė­žė bū­ti­ny­bę stip­rin­ti tei­sė­jų pro­fe­si­jos pres­ti­žą, di­din­ti jos kon­ku­ren­cin­gu­mą, trum­pin­ti by­lų nag­ri­nė­ji­mą ir su­ba­lan­suo­ti dar­bo krū­vį.

R.Nor­kus teis­mų sis­te­mo­je dir­ba 15 me­tų. Jis yra ėjęs Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo par­ei­gas. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju R.Nor­kus dir­ba nuo 2013 me­tų.

Iki pa­sky­ri­mo tei­sė­ju R.Nor­kus dir­bo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Tei­sės ty­ri­mų ir api­bend­ri­ni­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi, 2003-2009 me­tais ėjo Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jo ir Teis­mų pra­kti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas. R.Nor­kus 1999-2003 me­tais dir­bo Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me kon­sul­tan­tu bei šio teis­mo pir­mi­nin­ko ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ju.

Nuo 2003 me­tų R.Nor­kus dir­ba ir pe­da­go­gi­nį dar­bą, yra tei­sės pro­fe­so­rius. Tei­sė­jas mo­ka ang­lų, vo­kie­čių, ru­sų, len­kų ir pra­ncū­zų kal­bas.

LAT pir­mi­nin­ką ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas pre­zi­den­to tei­ki­mu.