R. Norkus: Lietuvos teismai ES pirmauja pagal viešumą
Lie­tu­vos teis­mai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) pir­mau­ja pa­gal spren­di­mų vie­ši­ni­mą, elek­tro­ni­nių tech­no­lo­gi­jų die­gi­mą, by­lų skirs­ty­mo skaid­ru­mą, bend­ros in­for­ma­ci­jos apie teis­mus prie­ina­mu­mą, by­lų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nus bei ko­mu­ni­ka­ci­jos su ži­niask­lai­da bū­dus, sa­ko Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus.

Penk­ta­die­nį jis kal­bė­jo per Vil­niaus ra­jo­ne vyks­tan­tį Vi­suo­ti­nį tei­sė­jų su­si­rin­ki­mą.

„Teis­mai tam­pa vis skaid­res­ni, at­vi­res­ni, skleis­da­mi ži­nias apie teis­mus, jų dar­bo kas­die­ny­bę, jos ypa­tu­mus, ver­ty­bes ir pri­nci­pus. Stu­den­tui ar moks­lei­viui, liu­dy­to­jui ar jam pa­de­dan­čiam sa­va­no­riui, tie­sios žmo­gui ieš­kan­čiam, kas ga­lė­tų ap­gin­ti jo tei­ses, vis leng­viau at­ei­ti į teis­mą ir su­pras­ti, kas, kaip ir ko­dėl ja­me vyks­ta“, – sa­kė R.Nor­kus.

Jis iš­reiš­kė vil­tį, kad pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais to­liau augs.

„Teis­mų ne­prik­lau­so­mu­mas yra fun­da­men­ta­lus tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pas. Be ne­prik­lau­so­mų teis­mų nė­ra žmo­gaus tei­sių, nė­ra vals­ty­bės“, – sa­kė R.Nor­kus.

Anot jo, pa­ste­bi­ma, kad įvai­rios vers­lo gru­pės per ži­niask­lai­dą ban­do da­ry­ti po­vei­kį tei­sė­jams – ži­niask­lai­do­je ko­men­tuo­ja­mi bū­si­mi teis­mų spren­di­mai, dės­to­ma nuo­mo­nė apie vyks­tan­čius teis­mo pro­ce­sus. Taip ban­do­ma ne tik for­muo­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nę, bet gal­būt pa­veik­ti teis­mo spren­di­mą.

„Tai mums ke­lia ne­ri­mą, ta­čiau ga­liu ga­ran­tuo­ti, kad pro­fe­sio­na­lūs tei­sė­jai yra pa­si­ren­gę at­si­lai­ky­ti prieš to­kius triu­kus“, – tvir­ti­no R.Nor­kus.

LAT va­do­vas tvir­ti­no, kad Lie­tu­vos vi­suo­me­nė ke­lia aukš­čiau­sius rei­ka­la­vi­mus jos by­las spren­džian­tiems tei­sė­jams ir ne­at­lei­džia jo­kių su­kly­di­mų.

„Tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad šiuo po­žiū­riu esa­me vie­ni griež­čiau­sių Eu­ro­po­je“, – sa­kė R.Nor­kus.

Pa­sak Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo va­do­vo, kai tei­sė­jas su­klys­ta, ar kai su­for­muo­ja­ma nuo­mo­nė, jog jis su­kly­do, vie­šo­jo­je erd­vė­je jis ga­li tap­ti vi­suo­me­nės prieš­u.

„Tam­pa ne­beį­do­mu, kad kas­dien teis­mai ap­gi­na tūks­tan­čius žmo­nių, ar kad dau­ge­lis ko­le­gų iš Va­ka­rų ne­ga­li su­si­lai­ky­ti nuo komp­li­men­tų Lie­tu­vos teis­mams, kiek to­li jie pa­žen­gė, o kai ku­riais as­pek­tais net smar­kiai pra­len­kė va­di­na­mą­sias tra­di­ci­nės de­mo­kra­ti­jos vals­ty­bes. In­for­ma­ci­ja ga­li tap­ti gink­lu ban­dant pa­veik­ti tei­sė­ją, pa­sė­ti pyk­tį ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mą vis­kuo ir vi­sais. Ži­niask­lai­dos veiks­mus, ku­riais pla­ti­na­mi su by­los pra­lai­mė­ji­mu nie­kaip ne­ga­lin­čių su­si­tai­ky­ti per­se­kio­to­jų fil­muo­ti ar fo­tog­ra­fuo­ti vaiz­dai, ver­tin­čiau kaip ne­at­sa­kin­gus“, – tei­gė R.Nor­kus.

Pa­sak LAT va­do­vo, po­ky­čiai Lie­tu­vos teis­muo­se – aki­vaiz­dūs, aki­vaiz­dūs jie yra įvai­rio­mis pra­smė­mis. Es­mi­nis da­ly­kas – kad pa­si­kei­tė po­žiū­ris į žmo­gų, jis yra teis­mo pro­ce­so cen­tre.

„Ne­be­tu­ri­me si­tua­ci­jų, su ku­rio­mis su­si­dur­da­vo­me dar prieš de­šimt­me­tį ar dar se­niau, kai tei­sė­jai de­mons­truo­da­vo aro­gan­ci­ją ar pa­si­pū­ti­mą pro­ce­so da­ly­vių at­žvil­giu. Jei­gu šian­dien mes to­kias si­tua­ci­jas pa­ma­to­me, pri­nci­pin­gai rea­guo­ja­me ir tai la­bai svar­bu mū­sų pa­sie­ki­mas“, – tei­gė R.Nor­kus.

Ne­pai­sant to, kad Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja, by­lų kas­met dau­gė­ja po ke­lis pro­cen­tus. Tai sie­ja­ma su au­gan­čiu vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mu, di­des­niu tei­si­niu iš­pru­si­mu ir ne­si­taiks­ty­mu su tei­sių pa­žei­di­mais. Be to, by­lų srau­tai di­dė­ja dėl įsta­ty­mais pri­im­tų pa­tai­sų. Pa­vyz­džiui, da­bar teis­mai tu­ri per­žiū­rė­ti maž­daug 7 tūkst. į re­gis­trą anks­čiau įtrauk­tų as­me­nų veiks­nu­mo ri­bas. Da­bar ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai ne­nu­ma­to ab­so­liu­taus as­mens ne­veiks­nu­mo, jis ga­li bū­ti ne­veiks­nus tik tam ti­kro­se sri­ty­se.

Prieš ke­le­tą me­tų įsi­ga­lio­jęs Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mas pri­si­dė­jo prie ke­lių tūks­tan­čių by­lų pa­dau­gė­ji­mo teis­muo­se.

Pa­sak LAT va­do­vo, yra la­bai svar­bus teis­mų fi­nan­si­nis ne­prik­lau­so­mu­mas – teis­mų sis­te­ma nuo­lat jau­čia ne­pri­tek­lių, kad ga­lė­tų efek­ty­viai gin­ti žmo­gaus tei­ses. Nuo­lat ky­la su­nku­mų už­ti­kri­nant ver­ti­mus į už­sie­nio kal­bas, nes pro­ce­sai tam­pa vis su­dė­tin­ges­ni, ten­ka gin­ti žmo­gaus tei­ses ne tik Lie­tu­vos, bet ir tarp­tau­ti­niu mas­tu.

„Fi­nan­si­nis ne­prik­lau­so­mu­mas, at­sa­kin­ges­nis ži­niask­lai­dos ir po­li­ti­kų el­ge­sys ko­men­tuo­jant ne­įsi­tei­sė­ju­sius teis­mų spren­di­mus pri­si­dė­tų stip­ri­nant teis­mų ne­prik­lau­so­mu­mą“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė R.Nor­kus.

Ma­ty­da­mi by­lų au­gi­mo ten­den­ci­ją, teis­mai ska­ti­na al­ter­na­ty­vius gin­čų spren­di­mo bū­dus – me­dia­ci­ją. Šie­met me­dia­ci­jai pri­tai­ky­ta 300 by­lų.

Penk­ta­die­nį Vil­niaus ra­jo­ne vyks­ta Vi­suo­ti­nis tei­sė­jų su­si­rin­ki­mas, tai aukš­čiau­sia teis­mų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja. Per Vi­suo­ti­nį tei­sė­jų su­si­rin­ki­mą bus ren­ka­ma nau­ja Tei­sė­jų ta­ry­ba. Tai 11-asis Vi­suo­ti­nis tei­sė­jų su­si­rin­ki­mas po Ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo.

Šiuo me­tu ša­ly­je vei­kia 62 teis­mai, juo­se dir­ba 778 tei­sė­jai. Per die­ną teis­muo­se iš­nag­ri­nė­ja­ma vi­du­ti­niš­kai po 1500 įvai­rios apim­ties by­lų.

2018 me­tais vie­toj 62 teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­nių vie­ne­tų liks 22, iš 49 apy­lin­kių teis­mų liks 11. Pa­si­kei­tus sis­te­mai, žmo­nės ga­lės kreip­tis ne į vie­ną sa­vo mies­te esan­tį teis­mą, o į ke­lis ap­lin­ki­nius – iš­sip­lės teis­mų veik­los te­ri­to­ri­jos, bus už­kirs­tas ke­lias by­lų spūs­tims ir su­vie­no­din­tas tei­sė­jų dar­bo krū­vis.

„Teis­mų stam­bi­ni­mas ne­reiš­kia, kad teis­mas nu­tols­ta nuo žmo­gaus. Dau­giau or­ga­ni­za­ci­ne pra­sme re­for­ma yra at­lie­ka­ma. Teis­mų pa­da­li­niai lie­ka bu­vu­sio­se vie­to­se“, – sa­kė ka­den­ci­ją bai­gian­čios Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Lau­ži­kas.

Nau­ji teis­mo rū­mai 2018-ai­siais du­ris tu­rė­tų at­ver­ti Elek­trė­nuo­se, jie įsi­kurs bu­vu­sia­me sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te.