R. Motuzas kalbėjo  V. Putinui apie abipusę pagarbą
Ski­ria­muo­sius raš­tus Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui ket­vir­ta­die­nį įtei­kęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas tvir­ti­na, kad ofi­cia­li Ru­si­jos ir Lie­tu­vos po­zi­ci­ja dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo su­ta­po.

Jis tvir­ti­na iš­sa­kęs V. Pu­ti­nui, kad Lie­tu­va taip pat pa­si­ren­gu­si bend­ra­dar­biau­ti, ta­čiau ti­ki­si abi­pu­sės pa­gar­bos ir ly­gia­tei­siš­ku­mo.

„Sa­vo trum­po su­si­ti­ki­mo me­tu pa­sa­kiau, kad su­tin­ka­me su jū­sų po­zi­ci­ja, esa­me pa­si­ren­gę vys­ty­ti abi­pu­siai nau­din­gus san­ty­kius, bet lai­kan­tis ly­gia­tei­siš­ku­mo, pa­gar­bos vie­nas ki­tam, tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mų (...). Mū­sų ži­nu­tė pra­ktiš­kai su­ta­po, tik iš­sa­kiau, kad tu­ri­me gerb­ti vie­ni ki­tus“, - BNS sa­kė R. Mo­tu­zas.

Anot jo, bend­ra at­mos­fe­ra kar­tu su ki­tų ša­lių am­ba­sa­do­riais įtei­kiant ski­ria­muo­sius raš­tus V. Pu­ti­nui bu­vo ofi­cia­li, bend­rau­ja­ma bu­vo griež­tai lai­kan­tis dip­lo­ma­ti­nio eti­ke­to, ta­čiau šiek tiek lai­ko Ru­si­jos pre­zi­den­tas sky­rė ir ne­for­ma­liam po­kal­biui, ku­ria­me pa­de­mons­tra­vo ži­nan­tis Lie­tu­vos vi­daus ak­tua­li­jas. Am­ba­sa­do­rius taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad jo po­kal­bis su Ru­si­jos va­do­vu ki­tų ša­lių dip­lo­ma­tų ver­ti­ni­mu už­tru­ko il­giau­siai.

„Pats gal­būt to ne­pas­te­bė­jau, bet kal­bant su ki­tų ša­lių am­ba­sa­do­riais, jiems pa­si­ro­dė, kad aš il­giau­siai bend­ra­vau. Bet kal­ban­tis bu­vo dau­giau bend­ra nuo­sta­ta, bend­ros fra­zės, kad tu­ri­me svars­ty­ti, dis­ku­tuo­ti, ko­dėl mū­sų san­ty­kiai yra to­kie“, - pa­sa­ko­jo R. Mo­tu­zas.

„Mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mo su Lie­tu­va po­ten­cia­las iš­nau­do­ja­mas ne­pa­kan­ka­mai. Mes sa­vo ruo­žtu esa­me pa­si­ren­gę plė­to­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą, lai­ky­da­mie­si ge­ros kai­my­nys­tės ir pa­gar­bos vie­nas ki­tam pri­nci­pų“, – R. Mo­tu­zui sa­kė V. Pu­ti­nas, ku­rį ci­ta­vo Krem­liaus spau­dos tar­ny­bos.

Ru­si­jos va­do­vui ket­vir­ta­die­nį pri­ėmus ski­ria­muo­sius raš­tus, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius ofi­cia­liai pra­dė­jo ei­ti par­ei­gas. Ofi­cia­li ce­re­mo­ni­ja tra­di­ciš­kai vy­ko Krem­liaus rū­mų Alek­sand­ro sa­lė­je.

R.Mo­tu­zas yra sep­tin­ta­sis Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius, akre­di­tuo­tas Ru­si­jo­je. Lie­tu­va ir Ru­si­ja ofi­cia­lius dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius at­kū­rė 1991 me­tų spa­lio 9 die­ną.

R.Mo­tu­zas ski­ria­muo­sius raš­tus įtei­kė kar­tu su dar 12 ki­tų ša­lių dip­lo­ma­tų: Aus­tri­jos, Al­ba­ni­jos, Ma­ke­do­ni­jos, Mo­na­ko, Sau­do Ara­bi­jos, Se­ne­ga­lo, Slo­va­ki­jos, Fi­li­pi­nų, Ek­va­do­ro, Etio­pi­jos, Pie­tų Af­ri­kos bei Pie­tų Su­da­no.