R. Morkūnaitė prieš rinkimus pamėgo morkas
Ru­de­nį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams be­si­ruo­šian­tiems po­li­ti­kams iš­mo­nės ne­trūks­ta. Sa­vi­rek­la­mai tin­ka trans­por­to sto­te­lės, por­tre­tai ant pa­sta­tų ir sėk­lų pa­ke­lių.

Spa­lį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams be­si­ruo­šian­tiems po­li­ti­kams iš­mo­nės ne­trūks­ta. Sa­vi­rek­la­mai tin­ka trans­por­to sto­te­lės, por­tre­tai ant pa­sta­tų ir net sėk­lų pa­ke­lių.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė taip pat vaiz­duo­ja­mo­jo „me­no“ my­lė­to­ja. „Pa­va­sa­rio links­my­bės! Ka­dan­gi esu di­de­lė mor­kų ger­bė­ja, agi­tuo­ju ir jus už mor­kas: sė­ti, au­gin­ti ar­ba ki­tais bū­dais įsi­gy­ti ir ta­da jau ga­min­ti vi­so­kius mor­ki­nius ska­nės­tus! Sėk­lų bi­čiu­liam už­te­ko, dar tru­pu­tį tu­riu, jei ką. Mor­kos svei­ka, ska­nu, ryš­ku“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ra­šo po­li­ti­kė.