R. Masiulis: VAE išlieka regioniniu projektu
Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės (VAE) pro­jek­tas iš­lie­ka re­gio­ni­niu ir dėl ga­li­my­bės elek­tri­nę sta­ty­ti tik Lie­tu­vos ir Ja­po­ni­jos „Hi­ta­chi“ jė­go­mis nė­ra svars­to­ma, tei­gia ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

„Šiuo me­tu pro­jek­tą mes ma­to­me kaip bend­rą Bal­ti­jos ša­lių pro­jek­tą ir toks yra tarp­par­ti­nis su­si­ta­ri­mas Lie­tu­vo­je, kad tai yra tri­jų ša­lių pro­jek­tas ir bū­tent esa­me an­tro­je šio pro­jek­to da­ly­je iš tri­jų. Tai yra de­ri­na­me pro­jek­tą su mū­sų par­tne­riais lat­viais ir es­tais. Tai mes jį ma­to­me kaip re­gio­ni­nį pro­jek­tą ir ta link­me dir­ba­me“, - Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė R.Ma­siu­lis.

Anot jo, ne­rei­kė­tų Lat­vi­jos ir Es­ti­jos par­eiš­ki­mų, kad šios VAE pro­jek­te da­ly­vau­tų tik įro­džius jo eko­no­mi­nę nau­dą, in­terp­re­tuo­ti kaip at­sa­ky­mo, jog kai­my­ni­nėms vals­ty­bėms at­omi­nė elek­tri­nė yra ne­įdo­mi.

„Aš taip ne­in­terp­re­tuo­čiau. Tai di­de­lis ir su­dė­tin­gas pro­jek­tas, rei­kia jį įver­tin­ti at­sa­kin­gai ir rei­kia at­sa­ky­ti į dau­gy­bę klau­si­mų. Ir kai vyks­ta de­ry­bos, ga­li bū­ti įvai­rių par­eiš­ki­mų, bet rei­kia me­to­diš­kai, ra­miai dirb­ti, kol bus at­sa­ky­ti vi­si klau­si­mai. Aš ne­da­ry­čiau jo­kių iš­anks­ti­nių iš­va­dų, bū­čiau lin­kęs to­liau nuo­sek­liai dirb­ti šia link­me“, - ti­ki­no mi­nis­tras.

R.Ma­siu­lis ne­ko­men­ta­vo, ar jo pa­ties as­me­ni­ne nuo­mo­ne, Lie­tu­va pa­jėg­tų be kai­my­ni­nių vals­ty­bių pa­gal­bos, kar­tu su „Hi­ta­chi“ pa­sta­ty­ti VAE.

„Čia ne ma­no as­me­ni­nis klau­si­mas, ma­no dar­bas yra vys­ty­ti pro­jek­tą, pa­gal nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės ir tarp­par­ti­nių su­si­ta­ri­mų gai­res. Ir aš tą da­rau me­to­diš­kai“, - sa­kė jis.

Mi­nis­tras, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na so­cial­de­mo­kra­tės Bi­ru­tės Vė­sai­tės tei­gi­nius, kad bran­duo­li­nė ener­ge­ti­ka yra pra­ei­ties zom­bis, tei­gė taip ne­ma­nąs.

„Ne­ma­nau, kad tai yra pra­ei­ties zom­bis. Jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­me pa­sau­li­niu mas­tu, at­omi­nė ener­ge­ti­ka daug kur at­si­gau­na, tai yra la­bai šva­ri ener­ge­ti­ka. Da­bar at­mos­fe­ri­nė tar­ša yra toks svar­bus klau­si­mas, tai at­omi­nė ener­ge­ti­ka vėl at­gau­na sa­vo ak­tua­lu­mą, tai aš ti­krai ne­nu­ra­šau. Tai yra vie­na iš dau­ge­lio tech­no­lo­gi­jų Eu­ro­pos Są­jun­go­je“, - sa­kė R.Ma­siu­lis.

„Vers­lo ži­nios“, rem­da­mo­sis šal­ti­niais, tre­čia­die­nį skel­bia, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pra­dė­jo skai­čiuo­ti, ar Lie­tu­va VAE ga­lė­tų įgy­ven­din­ti tik su „Hi­ta­chi“. Anot dien­raš­čio, svars­to­mos dvi al­ter­na­ty­vos - vie­na, kai tiek ša­lis, tiek „Hi­ta­chi“ val­do po 50 proc. jė­gai­nės ak­ci­jų, o ki­ta, kai Lie­tu­vai pri­klau­so 80 proc.

Lat­vi­jos ir Es­ti­jos prem­je­rai pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niu­je tei­gė, kad sa­vo spren­di­mus dėl VAE pa­teiks tik ta­da, kai gaus eko­no­mi­nius jo pa­skai­čia­vi­mus.

Lie­tu­va 2011 me­tų va­sa­rą par­in­ko „Hi­ta­chi“ stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju į at­omi­nę elek­tri­nę, bet po me­tų su­reng­ta­me pa­ta­ria­ma­ja­me re­fe­ren­du­me pro­jek­tas ne­su­lau­kė par­amos.