R. Masiulis: Lietuvai teks gerinti įvaizdį
Įgy­ven­di­nant bend­rą tri­jų Bal­ti­jos ša­lių ge­le­žin­ke­lių pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“, Lie­tu­vos re­pu­ta­ci­ja dėl ne­su­ge­bė­ji­mo su­si­kal­bė­ti su­men­ko, ma­no nau­ja­sis su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras. To­dėl, Ro­ko Ma­siu­lio tei­gi­mu, Lie­tu­va pir­miau­siai tu­rės pa­ge­rin­ti sa­vo įvaiz­dį ir įro­dy­ti, kad ne­stab­do dar­bų.

„Pir­miau­sias da­ly­kas, ku­ris tai­sy­ti­nas, tai Lie­tu­vos re­pu­ta­ci­ja. Gal­būt da­li­nai ir tei­sin­gai, bet esu įsi­ti­ki­nęs, kad iš da­lies ir ne­tei­sin­gai Lie­tu­va bu­vo kal­ti­na­ma kaip „Rail Bal­ti­ca“ stab­dys. Mes vi­du­je ne vi­sai su­tar­da­vo­me – mi­nis­te­ri­ja konf­lik­ta­vo su ge­le­žin­ke­liais, ge­le­žin­ke­liai už­si­da­rę kaip tvir­to­vė bu­vo, ir mes Lie­tu­vo­je ne­at­lik­da­vo­me sa­vo na­mų dar­bų, kad stip­riai at­ro­dy­tu­me iš­orė­je. Tuo pa­si­nau­do­jo ki­tos ša­lys, ir dėl pro­jek­to prob­le­mų bu­vo kal­ti­na­ma Lie­tu­va“, – in­ter­viu BNS sa­kė R.Ma­siu­lis.

Jis tei­gė pra­šy­sian­tis „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų at­sta­ty­ti ša­lies re­pu­ta­ci­ją ir įro­dy­ti, kad ša­lis pro­jek­te da­ly­vau­ja tin­ka­mai.

„Jei­gu kaž­kur bu­vo­me ne­tei­sūs, tai ti­krai ne­rei­kia slėp­ti ir glais­ty­ti, bet vie­nas da­ly­kas, ko pra­šy­siu iš „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir iš mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų, kad Lie­tu­vos re­pu­ta­ci­ja bū­tų at­sta­ty­ta, kad mes dar­bais, o ne žo­džiais įro­dy­tu­me, kad tuos da­ly­kus da­ro­me, ne­pa­lik­tu­me šan­sų mus ap­kal­tin­ti kaž­kuo ir kaip tik bū­tu­me tie, ku­rie užim­tu­me pir­mau­jan­čias po­zi­ci­jas, kad į mus ga­lė­tų ly­giuo­tis“, – ti­ki­no R.Ma­siu­lis.

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ne­su­ta­ri­mai dėl „Rail Bal­ti­ca“ pra­si­dė­jo, kai bu­vo de­ri­na­ma vė­žė nuo Kau­no link Lat­vi­jos sie­nos. Lie­tu­va sie­kė, kad pro­jek­tas apim­tų ir at­ša­ką nuo Kau­no iki Vil­niaus, ir daug dis­ku­si­jų su­kė­lu­sia­me gin­če tiks­lą pa­sie­kė. Vė­liau ne­su­tar­ta dėl bend­ros įmo­nės „RB Rail“ stei­gi­mo – Lie­tu­va iš pra­džių prieš­ino­si, kad to­kia įmo­nė aps­kri­tai bū­tų įsteig­ta, vė­liau su­ti­ko, ta­čiau rei­ka­la­vo, kad PVM už at­lik­tus dar­bus lik­tų Lie­tu­vo­je, o ne Lat­vi­jo­je.

Dėl PVM ir vie­šų­jų pir­ki­mų mo­de­lio vals­ty­bėms pa­vy­ko su­si­tar­ti me­tais vė­liau nei ti­kė­ta­si – šių me­tų rug­sė­jį. Ta­čiau ir po to ki­lo gin­čų, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ne­no­rė­jo pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties. Bu­vęs ge­le­žin­ke­lių va­do­vas Sta­sys Dai­lyd­ka tuo­met ti­ki­no, kad su­tar­tis yra ne­nau­din­ga bend­ro­vei ir jos lai­ku ne­pa­si­ra­šė. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai pa­gra­si­nus, kad Lie­tu­va ga­li ne­tek­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­sa­vi­mo „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tui, su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta.

Lie­tu­va at­vi­rai konf­lik­ta­vo ir su „RB Rail“ val­dy­bos pir­mi­nin­ke Bai­ba Ru­be­sa. S.Dai­lyd­ka ge­gu­žę „RB Rail“ įvar­di­jo kaip truk­dį bend­ram pro­jek­tui, o val­dy­bos pir­mi­nin­kę ap­kal­ti­no tuo, kad ši ne­dir­ba tri­jų vals­ty­bių nau­dai.