R. Masiulis: JAV gali negrįžtamai pakeisti situaciją mūsų regione
JAV ta­pi­mas naf­tos ir du­jų eks­por­tuo­to­ju pa­keis­tų si­tua­ci­ją mū­sų re­gio­ne, ku­ria­me šian­dien vis dar do­mi­nuo­ja Ru­si­ja, sa­ko ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

Tre­čia­die­nį jis su­si­ti­ko su JAV Se­na­to Ener­ge­ti­kos ir gam­tos iš­tek­lių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke Li­sa Mur­kows­ki. Su­si­ti­ki­me ap­tar­tos JAV ener­ge­ti­nių iš­tek­lių eks­por­to į Eu­ro­pą ir Lie­tu­vą ga­li­my­bės.

„Lie­tu­vai ir Eu­ro­pai rei­kia pa­ti­ki­mų ener­gi­jos iš­tek­lių tie­kė­jų, o JAV ta­pi­mas naf­tos ir du­jų eks­por­tuo­to­ju pa­keis­tų si­tua­ci­ją mū­sų re­gio­ne, ku­ria­me šian­dien vis dar do­mi­nuo­ja Ru­si­ja. Tai bū­tų aiš­kus sig­na­las, kad žai­di­mo tai­syk­lės yra jau ne­grįž­ta­mai pa­si­kei­tu­sios“, – Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas R. Ma­siu­lis.

Pa­sak L. Mur­kows­ki, R. Ma­siu­lio pri­sta­ty­ta Lie­tu­vos ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės is­to­ri­ja ir pa­sie­ki­mai tu­rė­tų įkvėp­ti ir JAV po­li­ti­kus pri­im­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus dėl JAV naf­tos eks­por­to į pa­sau­li­nes rin­kas. „JAV tu­ri daug ener­ge­ti­nių iš­tek­lių, ku­riais ga­lė­tų da­lin­tis su są­jun­gi­nin­kais Eu­ro­po­je“, – sa­kė JAV Se­na­to Ener­ge­ti­kos ir gam­tos iš­tek­lių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. Ji kvie­tė Lie­tu­vą ir to­liau ak­ty­viai siek­ti ener­ge­ti­nio sau­gu­mo.

Šiuo me­tu ke­liuo­se Se­na­to ko­mi­te­tuo­se vyks­ta dis­ku­si­jos dėl drau­di­mo naf­tos eks­por­tui pa­nai­ki­ni­mo.