R. Masiulis: „Gazprom“ bylos baigtis neturėtų veikti EK sprendimo
Lie­tu­vos ne­lai­mė­ta by­la prieš Ru­si­jos du­jų mil­ži­nę „Gazp­rom“ dėl per di­de­lių du­jų kai­nų ne­tu­rė­tų tap­ti pa­grin­du, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) spren­džiant dėl bau­dos „Gazp­rom“, sa­ko Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras.

Taip Ro­kas Ma­siu­lis ko­men­tuo­ja kai ku­rių už­sie­nio ana­li­ti­kų nuo­mo­nę, ne­va Ko­mi­si­jos po­zi­ci­ja pa­si­kei­tė po to, kai „Gazp­rom“ šie­met va­sa­rą lai­mė­jo gin­čą su Lie­tu­va dėl pa­sta­ro­sios rei­ka­la­vi­mo su­mo­kė­ti 1,4 mlrd. eu­rų kom­pen­sa­ci­ją už itin bran­giai pirk­tas du­jas.

Pa­sak R.Ma­siu­lio, bū­tų ne­tei­sin­ga ma­ny­ti, kad dėl Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo by­los baig­ties EK spren­di­mas ga­li bū­ti pa­lan­kus „Gazp­rom“.

„Rem­tis Lie­tu­vos by­la prieš „Gazp­rom“, ma­nant, kad ta by­la bu­vo ne­sėk­min­ga ir to­kiu bū­du bū­ti švel­nes­niais „Gazp­rom“ at­žvil­giu bū­tų ne­tei­sin­ga dėl dvie­jų da­ly­kų – vie­na, šis spren­di­mas yra už­gin­čy­tas Stok­hol­mo teis­me ir tik ta­da pa­aiš­kės, ar jis bu­vo tei­sin­gas. An­tra, mū­sų nuo­mo­ne, ver­ti­nant ar­bi­tra­žo iš­va­dą, ma­ty­ti, kad ar­bi­trai tie­siog ne­ver­ti­no da­lies svar­bių as­pek­tų by­lo­je. Jei­gu jie bū­tų ver­tin­ti, by­los baig­tis bū­tų ki­ta“, – BNS sa­kė R.Ma­siu­lis.

„Jei­gu ban­do­ma su­da­ry­ti nuo­mo­nę, kad ga­li­ma rem­tis Lie­tu­vos by­la, tai aiš­kiai no­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­ga­li­ma rem­tis, no­rint spręs­ti ki­tus klau­si­mus“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak jo, šiuo me­tu Stok­hol­mo teis­mas pri­ėmė ir jau nag­ri­nė­ja Lie­tu­vos skun­dą dėl ar­bi­tra­žo spren­di­mo: „Per 12–18 mė­ne­sių tu­rė­tų bū­ti iš­nag­ri­nė­ta“.

Pa­sak už­sie­nio ži­niask­lai­dos, EK ir „Gazp­rom“ ar­tė­ja prie su­si­ta­ri­mo dėl pen­ke­rius me­tus trun­kan­čio an­ti­mo­no­po­li­nio ty­ri­mo – jos iš­va­da esą ga­li ne­pa­tik­ti Ry­tų Eu­ro­pos ša­lims, nes Ru­si­ja ga­li iš­veng­ti bau­dos.

Oks­for­do ener­ge­ti­kos stu­di­jų ins­ti­tu­to at­sto­vas Jo­nat­ha­nas Ster­nas „The Fi­nan­cial Ti­mes“ sa­kė ma­nan­tis, kad Ko­mi­si­jos po­zi­ci­ja pa­si­kei­tė po to, kai bir­že­lį „Gazp­rom“ prieš Lie­tu­vą lai­mė­jo ar­bi­tra­žo teis­mą dėl per di­de­lių du­jų kai­nų. Pa­sak jo, teis­mas ne­su­ge­bė­jo aiš­kiai pa­sa­ky­ti, ką reiš­kia „są­ži­nin­gos kai­nos“ il­ga­lai­kė­se su­tar­ty­se.

Len­ki­jos vals­ty­bi­nė naf­tos ir du­jų įmo­nė „Pols­kie Gor­nict­wo Naf­to­we i Ga­zow­nict­wo“ (PGNiG) jau pra­ne­šė ke­ti­nan­ti kreip­tis į teis­mą, jei­gu EK Ru­si­jos du­jų kon­cer­nui ne­skirs jo­kių bau­dų.

„Ma­nau, kad tu­ri­me svars­ty­ti vi­sus va­rian­tus“, – BNS sa­kė R,.Ma­siu­lis, pa­klaus­tas, ar Lie­tu­va ga­lė­tų pa­sek­ti Len­ki­jos pa­vyz­džiu. Jis tei­gė ne­tu­rin­tis in­for­ma­ci­jos apie EK ty­ri­mą ir ga­li­mą jo baig­tį.

Ket­ve­rius me­tus tru­ku­sį Vy­riau­sy­bės ir „Gazp­rom“ gin­čą dėl maž­daug 1,4 mlrd. eu­rų per­mo­kos nag­ri­nė­jęs Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas bir­že­lį pa­skel­bė ne­įž­vel­gęs Ru­si­jos bend­ro­vės kal­tės, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad „Gazp­rom“, tiek­da­mas du­jas Lie­tu­vai ir val­dy­da­mas „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­jas, tu­rė­jo in­te­re­sų konf­lik­tą.

Pa­sak Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos, ar­bi­tra­žas ne­si­ry­žo įvar­dy­ti Lie­tu­vai pa­da­ry­tos ža­los dėl su­dė­tin­go įro­di­nė­ji­mo pro­ce­so bei duo­me­nų gau­sos, ku­riai aps­kai­čiuo­ti pa­si­telk­ti eks­per­tai nau­do­jo su­dė­tin­gus eko­no­mi­nius mo­de­lius, ver­ti­nu­sius tei­sin­gą du­jų kai­nų ly­gį Lie­tu­vo­je bei al­ter­na­ty­vių ener­gi­jos iš­tek­lių kai­nų di­na­mi­ką.