R. Masiulis: Estija palaiko Lietuvos poziciją
Es­ti­ja pa­lai­ko Lie­tu­vos po­zi­ci­ją, kad trys Bal­ti­jos ša­lys ne­tu­rė­tų pirk­ti elek­tros iš sta­to­mų ne­sau­gių Bal­ta­ru­si­jos ir Ka­ra­liau­čiaus at­omi­nių elek­tri­nių, sa­ko Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras. 

„Šiuo at­ve­ju mū­sų nuo­mo­nės pil­nai su­tam­pa. Jis (Es­ti­jos eko­no­mi­kos mi­nis­tras Kris­te­nas Mi­cha­las – BNS) pri­ta­rė, kad tu­rė­tų bū­ti ras­ti spren­di­mai, kaip ap­ri­bo­ti ne­šva­rios at­omi­nės ener­gi­jos į Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis pa­te­ki­mą. Su­ta­rė­me, kad tu­rė­tų mū­sų spe­cia­lis­tai jau da­bar pra­dė­ti dirb­ti ir ieš­ko­ti va­rian­tų“, – BNS te­le­fo­nu iš Ta­li­no po su­si­ti­ki­mo su K.Mi­cha­lu sa­kė Ro­kas Ma­siu­lis.

Pa­sak jo, Lie­tu­vo­je dėl to spręs „Litg­rid“ ir „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ spe­cia­lis­tai.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras tei­gė, jog bū­dų, kaip ri­bo­ti elek­tros im­por­tą, po­kal­by­je ne­ap­tar­ta. Klau­si­mą ke­ti­na­ma kel­ti ir Bal­ti­jos ša­lių mi­nis­trų ta­ry­bo­je.

„Se­kan­čia­me Bal­ti­jos mi­nis­trų ta­ry­bos for­ma­te, ku­ris bus sau­sio pa­bai­go­je, pa­pra­šy­si­me, kad lat­viai į die­not­var­kę įdė­tų šį klau­si­mą ir vi­sų tri­jų ša­lių spe­cia­lis­tai ir par­ei­gū­nai klau­si­mą pra­dės nag­ri­nė­ti“, – BNS sa­kė R. Ma­siu­lis.

Es­ti­jos ir Lie­tu­vos mi­nis­trai taip pat ap­ta­rė Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės (VAE) pro­jek­tą bei su­ta­rė, kad šie­met bus ste­bi­ma elek­tros rin­ka, o vė­liau, at­siž­vel­gus į jung­čių po­vei­kį elek­tros kai­nai, bus spren­džia­ma dėl at­omi­nės Lie­tu­vo­je pers­pek­ty­vų.

„Jo nuo­mo­nė bu­vo pa­na­ši į Lat­vi­jos mi­nis­trės, kad daug pa­si­kei­ti­mų rin­ko­je įvy­ko pro­jek­to vys­ty­mo me­tu ir tur­būt di­džiau­sias iš jų – „Nord­Balt“ ir „Lit­Pol Link“ jung­čių pa­jun­gi­mas. Tai pa­kan­ka­mai pa­veiks rin­ką ir rei­kia ste­bė­ti, ko­kia kai­na, ko­kie pa­si­kei­ti­mai vyks­ta rin­ko­je. To­dėl rei­kės sės­ti ir žiū­rė­ti į pro­jek­tą nau­jom akim“, – sa­kė R.Ma­siu­lis.

Jis pri­pa­ži­no, kad šie­met spren­di­mų dėl VAE ti­kriau­siai ne­bus: „Ar per vi­sus me­tus, ar per da­lį me­tų, ma­nau, kad taip“.

R.Ma­siu­lis Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos ir Suo­mi­jos mi­nis­trus ne­se­niai par­agi­no ne­pirk­ti elek­tros iš Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je sta­to­mų at­omi­nių elek­tri­nių (AE). Mi­nis­tro tei­gi­mu, Ka­ra­liau­čiu­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos AE ke­lia grės­mę ap­lin­kai, dėl to su­ku­ria ne­są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją elek­tros rin­ko­je, to­dėl jis siū­lo pra­dė­ti dis­ku­si­jas re­gio­ni­niu, o vė­liau – ES ly­giu.