R. Masiulis: dėl Astravo reikia visų politinių partijų sutarimo
Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis tei­gia, kad dėl Bal­ta­ru­si­jo­je, As­tra­ve sta­to­mos ne­sau­gios at­omi­nės elek­tri­nės (AE) rei­kia vi­sų Lie­tu­vos po­li­ti­nių par­ti­jų su­ta­ri­mo.

Prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui ki­tą sa­vai­tę grį­žus iš at­os­to­gų, bus ban­do­ma to­kį su­si­ta­ri­mą pa­siek­ti ir nu­spręs­ti dėl bend­rų veiks­mų, ku­rių bus im­ta­si, sie­kiant ap­ri­bo­ti As­tra­vo AE pa­ga­min­tos elek­tros pa­tei­ki­mą į rin­ką, BNS pra­ne­šė R.Ma­siu­lis.

„Dėl As­tra­vo rei­kia vi­sų po­li­ti­nių par­ti­jų su­ta­ri­mo, kad ga­lė­tu­me bend­ro­mis jė­go­mis spręs­ti šį klau­si­mą, o ne truk­dy­tu­me vie­ni ki­tiems“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė R.Ma­siu­lis.

Jo tei­gi­mu, efek­ty­viau­sias ir pi­giau­sias ke­lias ap­ri­bo­ti As­tra­vo AE pa­ga­min­tos elek­tros pa­te­ki­mą į Bal­ti­jos ša­lių re­gio­ną yra tarp­tau­ti­nis su­si­ta­ri­mas ri­bo­ti elek­tros pre­ky­bą su tre­čio­sio­mis ša­li­mis. Mi­nis­tro ma­ny­mu, Lie­tu­vo­je im­por­tą iš tre­čių­jų ša­lių, ku­ris šiuo me­tu su­da­ro apie treč­da­lį vi­sos su­var­to­ja­mos elek­tros, keis­tų di­dė­jan­tis elek­tros srau­tas iš Šiau­rės ša­lių, Len­ki­jos, Lat­vi­jos bei Es­ti­jos.

Tarp siū­lo­mų al­ter­na­ty­vų taip pat yra siū­ly­mas ties jung­ti­mis su Bal­ta­ru­si­ja įreng­ti nuo­la­ti­nės sro­vės kei­tik­lius, ku­rie re­gu­liuo­tų elek­tros srau­tus.

Kaip grei­čiau­sia, ta­čiau ne­pa­ti­ki­ma prie­mo­nė, įvar­di­ja­mas vie­na­ša­liš­kas Lie­tu­vos spren­di­mas ri­bo­ti elek­tros pre­ky­bą su Bal­ta­ru­si­ja, ta­čiau tuo­met elek­tra iš jos Lie­tu­vą pa­siek­tų per Lat­vi­ją ir Len­ki­ją.

Efek­ty­vi, bet ne­pa­ti­ki­ma prie­mo­nė, yra elek­tros jung­čių su Bal­ta­ru­si­ja de­mon­ta­vi­mas, ta­čiau vei­kiant ne­sinch­ro­ni­niu re­ži­mu su Va­ka­rų Eu­ro­pos tink­lais, Bal­ti­jos ša­lių sis­te­mos tu­rė­tų veik­ti izo­liuo­tai, o tai yra bran­gu ir ne­pa­ti­ki­ma dėl di­de­lės ava­ri­jų ir elek­tros tie­ki­mo su­tri­ki­mų grės­mės.

Per­nai gruo­dį R.Ma­siu­lis Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos ir Len­ki­jos mi­nis­trus par­agi­no ri­bo­ti elek­tros pa­te­ki­mą iš ša­lia Lie­tu­vos sta­to­mų As­tra­vo AE bei Ka­ra­liau­čiaus Bal­ti­jos AE, be to, siū­lė As­tra­vo AE klau­si­mą svars­ty­ti vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­giu.

Sau­sio pra­džio­je R.Ma­siu­lis su­si­ti­ko su Es­ti­jos eko­no­mi­kos mi­nis­tru, ku­ris, anot R.Ma­siu­lio, pa­lai­ko idė­ją ne­pirk­ti elek­tros iš As­tra­vo AE. Tuo me­tu Suo­mi­ja, anot mi­nis­tro, ne­pa­lai­ko idė­jos ne­pirk­ti elek­tros iš šios elek­tri­nės.

Su­si­rū­pi­nu­si dėl Bal­ta­ru­si­jos veiks­mų ir ne­gau­da­ma pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos apie AE pro­jek­tą, Lie­tu­va per­nai ko­vą krei­pė­si į Or­hu­so kon­ven­ci­jos Ati­tik­ties ko­mi­te­tą, ku­ris per­nai bir­že­lį pa­tei­kė iš­va­das, jog Bal­ta­ru­si­ja pa­žei­dė kon­ven­ci­jos nuo­sta­tas – PAV pro­ce­sas tu­ri bū­ti tę­sia­mas, o į Lie­tu­vos klau­si­mus tu­ri bū­ti at­sa­ky­ta.

Es­po kon­ven­ci­jos ša­lys na­rės yra pa­skel­bu­sios, kad As­tra­vo AE pro­jek­tas ne­ati­tin­ka kon­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mų. Pa­ti Lie­tu­va ne kar­tą kri­ti­ka­vo Bal­ta­ru­si­ją, kad ji ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, ku­ris sta­to­mas vos 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, sau­gu­mo.