R. Masiulis: Astravo AE kelia pavojų Europai ir Skandinavijai
Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras dar kar­tą par­eiš­kė, kad ne­to­li Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­niaus, Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­ma As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė (AE) ke­lia di­de­lį pa­vo­jų ne tik Lie­tu­vai, bet ir ki­toms Eu­ro­pos vals­ty­bėms bei Skan­di­na­vi­jai. 

Ro­kas Ma­siu­lis, ku­ris ak­ty­viai ra­gi­na blo­kuo­ti elek­tros iš As­tra­vo AE pa­te­ki­mą į Lie­tu­vos ir ki­tų Eu­ro­pos ša­lių rin­ką, pers­pė­ja, jog ava­ri­jos at­ve­ju nu­ken­tė­tų ša­lys, esan­čios už tūks­tan­čių ki­lo­me­trų.

„A­to­mi­nių elek­tri­nių pa­vo­jaus zo­nos yra tri­jų ly­gių. Pir­mas pa­vo­jus yra 100 ki­lo­me­trų spin­du­liu. Čia pa­ten­ka­me mes ir Vil­nius. An­tras spin­du­lys yra 300 ki­lo­me­trų, o tai api­ma te­ri­to­ri­ją iki Ry­gos ir Len­ki­jos šiau­rę, o tre­čias pa­vo­jaus ra­tas yra 1 tūkst. ki­lo­me­trų, ir jis api­ma la­biau­siai ap­gy­ven­din­tas Šve­di­jos te­ri­to­ri­jas, Vo­kie­ti­ją ir ki­tas vals­ty­bes. At­stu­mai at­omi­nės ka­tas­tro­fos at­ve­ju yra ti­krai įvei­kia­mi, to­dėl klau­si­mą rei­kia ver­tin­ti la­bai rim­tai“, – tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je Vil­niu­je apie As­tra­vo AE pa­sek­mes Eu­ro­pos sau­gu­mui an­tra­die­nį kal­bė­jo R.Ma­siu­lis.

Anot jo, Lie­tu­va ga­lė­tų ri­bo­ti As­tra­vo AE ga­li­my­bes eks­por­tuo­ti elek­trą, nes Bal­ta­ru­si­ja ne­tu­ri di­de­lių elek­tros jung­čių su Lat­vi­ja bei Len­ki­ja, per ku­rias elek­tra ga­lė­tų pa­tek­ti į Eu­ro­pos rin­ką.

„Mes ga­li­me pa­da­ry­ti taip, kad bal­ta­ru­siš­ka elek­tra per Lie­tu­vą ne­pa­tek­tų į Eu­ro­pą. Kur rei­ka­lin­gas pa­si­ruo­ši­mas ir tai jau pra­dė­ta – ko­mer­ciš­kai ap­ri­bo­ti elek­tros srau­tus. Elek­trą rei­kia par­duo­ti per bir­žą. Tie­siog bir­žo­je pa­ve­di­mai pre­kiau­ti šia elek­tra ne­bū­tų fik­suo­ja­mi. Mes taip ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti“, – sa­kė mi­nis­tras.

R.Ma­siu­lio žo­džiais,svar­biau­sias Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos pro­jek­tas šiuo me­tu yra tink­lų sinch­ro­ni­za­vi­mas su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa.

„Sie­kiant mū­sų sis­te­mos sta­bi­lu­mo ir sie­kiant, kad vi­si veiks­mai ne­da­ry­tų mums ža­los, mums rei­kia sinch­ro­ni­zuo­ti elek­tros sis­te­mą su Eu­ro­pa ir ge­riau­sia ga­li­my­bę ma­to­me tai pa­da­ry­ti per Len­ki­ją, to­dėl mums svar­bu stip­rin­ti dia­lo­gą su Len­ki­ja. Dar ti­krai ne­pa­kenk­tų vie­nas ka­be­lis į Šve­di­ją. Tai ga­lė­tų bū­ti pas mus ar pas mū­sų bro­lius lat­vius. Su­stip­ri­nus jung­tis su va­ka­rais, mes ga­lė­tu­me jaus­ti žy­miai ra­miau“, – kal­bė­jo R.Ma­siu­lis.

Po­li­ti­nis įrankis

Bu­vęs Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus ma­no, kad As­tra­vo AE bus ne ener­gi­jos šal­ti­nis, ko­kia tu­rė­jo bū­ti Vi­sa­gi­no AE, o po­li­ti­nis įran­kis.

„Iš sa­vo pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai yra ne­su­de­ri­na­ma su eko­lo­gi­ne kul­tū­ra, su žmo­nių in­te­re­sais ir kai­my­ni­nių ša­lių san­ty­kiais. De­ja, ki­to­kia Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės bu­vo pa­skir­tis mums. Tai bu­vo ener­gi­jos šal­ti­nis, o ne at­omi­nis ir po­li­ti­nis šan­ta­žas“, – kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo V.Adam­kus.

Anot jo, As­tra­ve vyks­tan­čios sta­ty­bos pir­miau­siai ke­lia sau­gu­mo prob­le­mą.

„Dar ne­pra­dė­ta sta­ty­ti, ji ta­po ga­los skaus­mu Lie­tu­vai ir pa­čiai Bal­ta­ru­si­ja, nes in­ci­den­tas kei­čia in­ci­den­tą. Ša­lia Lie­tu­vos sie­nos, ga­liu pa­sa­ky­ti, Krem­lius sta­to įtam­pos ir pa­vo­jaus ži­di­nį. Juk aiš­ku, kad tai pa­vo­jus ne tik Lie­tu­vai. Ne­duok die­ve įvy­kus ava­ri­jai, nu­ken­tė­tų ir pa­ti Bal­ta­ru­si­ja“, – sa­kė V. Adam­kus.

Trūks­ta po­li­ti­nės vienybės

Lie­tu­vai trūks­ta po­li­ti­nės vie­ny­bės, no­rint iš­spręs­ti ne­to­li Vil­niaus sta­to­mos ne­sau­gios As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) klau­si­mą, sa­ko bu­vęs pir­ma­sis fak­ti­nis Lie­tu­vos va­do­vas kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

„Mes tu­ri­me čia su­si­tar­ti, su sa­vi­mi su­si­tar­ti. Kas su mu­mis rim­tai tar­sis, kai ma­tys, kad mes esa­me ne­su­si­ta­rę. Tu­ri bū­ti iš­ei­ties taš­kas la­bai aiš­kus. (...) Da­bar yra ne­tei­sin­gas iš­ei­ties taš­kas. Tu­rė­jo bū­ti gau­tas su­ti­ki­mas dėl sta­ty­bų vie­tos, tarp­tau­ti­nis pri­ta­ri­mas, eks­per­ti­zė“, – an­tra­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je po tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos Vil­niu­je apie As­tra­vo AE pa­sek­mes Eu­ro­pos sau­gu­mui tei­gė V.Lands­ber­gis.

Pa­klaus­tas, kaip Lie­tu­va tu­rė­tų siek­ti po­li­ti­nės vie­ny­bės As­tra­vo AE klau­si­mu, V.Lands­ber­gis at­sa­kė, jog „tos vie­ny­bės veiks­niai (po­li­ti­nės par­ti­jos – BNS) tu­ri su­ras­ti vie­ny­bę sa­vy­je“.

Jo tei­gi­mu, Lie­tu­va yra tei­si pra­šy­da­ma, kad Bal­ta­ru­si­ja sa­vo at­omi­nę elek­tri­nę sta­ty­tų pa­gal vi­sus tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus.

„Mū­sų nor­ma­lus vi­siš­kai rei­ka­la­vi­mas, da­ry­ti taip, kaip pa­sau­lio tai­syk­lės nu­ma­to“, – kal­bė­jo V.Lands­ber­gis.

As­tra­vo at­omi­nės jė­gai­nės sta­ty­bo­se nuo­lat įvyks­ta di­des­nių ar ma­žes­nių in­ci­den­tų. Lie­pą at­lie­kant ban­dy­mus, kri­to reak­to­riaus kor­pu­sas, ir tai bu­vo di­džiau­sias iš iki šiol įvy­ku­sių jos sta­ty­bos in­ci­den­tų.

Lie­tu­va siū­lo Bal­ta­ru­si­jai su­for­muo­ti tarp­tau­ti­nių eks­per­tų ko­man­dą, ku­ri iš­tir­tų jos sta­ty­bos sau­gu­mą ir pa­teik­tų re­ko­men­da­ci­jas. Bal­ta­ru­si­ja taip pat par­agin­ta pa­sik­vies­ti ne­prik­lau­so­mus tarp­tau­ti­nius eks­per­tus, ta­čiau ša­lis at­si­sa­ko eks­per­tų ir ne­tei­kia iš­sa­mes­nių at­sa­ky­mų apie jė­gai­nę.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė sa­ko, kad Bal­ta­ru­si­ja ne­si­lai­ko sau­gu­mo stan­dar­tų, sta­ty­da­ma at­omi­nę elek­tri­nę 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus.