R. Malinauskas pasitraukė iš Socialdemokratų partijos
Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas pa­si­trau­kė iš val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos. Tai po par­ti­jos val­dy­bos po­sė­džio pra­ne­šė par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

„Jis par­ašė par­eiš­ki­mą, kad pa­si­trau­kė iš So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, iš pre­zi­diu­mo, iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo par­ei­gų“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį po val­dy­bos po­sė­džio sa­kė G.Kir­ki­las.

Pa­sak G.Kir­ki­lo, par­eiš­ki­me dėl pa­si­trau­ki­mo R.Ma­li­naus­kas mo­ty­vų ne­nu­ro­dė. R.Ma­li­naus­kas pa­si­trau­kė po to, kai so­cial­de­mo­kra­tų val­dy­ba pa­siū­lė jam stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je.

„Mes ger­bia­me jo ap­sisp­ren­di­mą. Kiek­vie­no žmo­gaus iš­ėji­mas yra ne­tek­tis, bet aš gal­vo­ju, kad jis ga­li pa­sielg­ti pa­na­šiai kaip Vy­te­nis And­riu­kai­tis, ku­ris, tie­sa, bu­vo su­sis­pen­da­vęs, lai­mė­jo teis­mus ir grį­žo į ak­ty­vią po­li­ti­nę veik­lą. Aš ma­nau, kad jis (R.Ma­li­naus­kas) no­ri įro­dy­ti sa­vo tei­su­mą ir, ko ge­ro, įro­dys“, – kal­bė­jo G.Kir­ki­las.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, R.Ma­li­naus­kas jau­čia­si tei­sus va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro is­to­ri­jo­je, ta­čiau „par­ti­jos va­do­vy­bė gal­vo­ja, kad vie­šu­mo­je yra įvai­rios nuo­mo­nės, ir daž­nai vie­šo­ji erd­vė stip­res­nė už po­li­ti­kų nuo­mo­nes“.

„Kar­tais tam, kad ga­lė­tum įro­dyt sa­vo nuo­mo­nę, rei­kia lai­ko ir daug pa­stan­gų, ir tam, kad ne­kliu­dy­tum sa­vo par­ti­jai, ir per rin­ki­mus, rei­kia pa­si­trauk­ti lai­ki­nai. Šiuo at­ve­ju jis pa­si­trau­kė, bet gal­būt nie­kas ne­su­truk­dys at­ei­ty­je ir grįž­ti. Ma­no po­žiū­riu, jis pa­si­karš­čia­vo, jis ga­lė­jo su­sis­pen­duo­ti“, – kal­bė­jo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Klau­sia­mas, ar nė­ra grės­mės, kad kar­tu su R.Ma­li­naus­ku iš­ei­tų Drus­ki­nin­kų sky­rius, G.Kir­ki­las at­sa­kė: „Ne­ma­nau“.

Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja R.Ma­li­naus­kui stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je pa­siū­lė sek­ma­die­nį.

Pir­mą kar­tą so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas prem­je­ras A.But­ke­vi­čius R.Ma­li­naus­kui, pa­te­ku­siam į va­di­na­mą­jį Vi­jū­nė­lės skan­da­lą, su­stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je siū­lė va­sa­rį. Tuo­met me­ras par­eiš­kė pa­lik­siąs so­cial­de­mo­kra­tų gre­tas, jei­gu jo na­rys­tė bū­tų su­spen­duo­ta. Val­dy­ba to­liau šio klau­si­mo tą­kart ne­svars­tė.

Sek­ma­die­nį siū­ly­mas pa­kar­to­tas, nes, anot G.Kir­ki­lo, Drus­ki­nin­kų me­ras ir pa­ti LSDP to­liau yra kri­ti­kuo­ja­mi dėl Vi­jū­nė­lės „dva­ro“ is­to­ri­jos.

Drus­ki­nin­kų me­ras bu­vo apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ty­ri­me dėl gal­būt da­ry­to po­vei­kio ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, gal­būt tu­rė­ju­sį reikš­mės va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro Drus­ki­nin­kuo­se įtei­si­ni­mui. Vė­liau iki­teis­mi­nis ty­ri­mas nu­trauk­tas, ne­ra­dus nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių. R.Ma­li­naus­ko veiks­mų ne­ty­rė ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, nes ne­ga­vo duo­me­nų apie ga­li­mą pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mą.

Pats R.Ma­li­naus­kas sa­ko ne­no­rin­tis ko­men­tuo­ti sa­vo pa­si­trau­ki­mo prie­žas­čių ir ra­gi­na ne­su­reikš­min­ti šio įvy­kio.

„Ne­no­riu apie tai nei ko­men­tuo­ti, nei kal­bė­ti, gra­žus pa­va­sa­ris, tu­ri­me daug dar­bų, daug rei­ka­lų, tu­ri­me ruo­šis ku­ror­ti­niam se­zo­nui, ką čia da­bar apie to­kius men­ka­ver­čius da­ly­kus kal­bė­ti“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė R.Ma­li­naus­kas.