R. Lopata įsidarbino vyriausybėje
Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas Rai­mun­das Lo­pa­ta įsi­dar­bi­no vy­riau­sy­bė­je - jis ta­po Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­to vy­riau­siuo­ju kon­sul­tan­tu.

Kaip BNS sa­kė vy­riau­sy­bės Spau­dos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, iki šiol to­kios par­ei­gos ne­eg­zis­ta­vo, jos įsteig­tos šią sa­vai­tę.

„Tai - ne po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gos, jis įdar­bin­tas pa­gal dar­bo su­tar­tį“, - nu­ro­dė A.Mar­tu­se­vi­čius.

R.Lo­pa­ta ku­ruos Lie­tu­vos ir už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mus. Jis nau­jas par­ei­gas ei­na nuo tre­čia­die­nio.

R.Lo­pa­ta de­šimt­me­tį 1999-2009 me­tais va­do­va­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­tui, po to dir­bo „Ar­vi ir ko“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­čia­me Bal­ti­jos ag­ro­vers­lo ins­ti­tu­te.