R.Kurliansks lieka laisvėje
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį at­me­tė pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą su­im­ti po­li­ti­kų pa­pir­ki­mu įta­ria­mą kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tą Rai­mon­dą Kur­lians­kį.

Pro­ku­ro­rai pra­šė teis­mo R.Kur­lians­kį su­im­ti dviem mė­ne­siams, teig­da­mi, kad lais­vė­je jis ga­li truk­dy­ti ty­ri­mui.

Ta­čiau tei­sė­ja Vir­gi­ni­ja Pa­kal­ny­tė-Ta­mo­šiū­nai­tė sa­kė, kad su­ėmi­mui nė­ra pa­grin­do, nes įta­ria­ma­sis tvir­tais so­cia­li­niais ry­šiais su­si­jęs su Lie­tu­va, tu­ri šei­mą, uži­ma va­do­vau­jan­čias par­ei­gas.

Vers­li­nin­kui to­liau bus tai­ko­mas užs­ta­tas, na­mų areš­tas ir įpa­rei­go­ji­mas ne­bend­rau­ti su tam ti­krais as­me­ni­mis.

Anks­čiau bu­vo pra­neš­ta, jog Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­šė pa­nai­kin­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės tei­sė­jo nu­tar­tį, ku­ria at­mes­tas pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mas leis­ti pra­tęs­ti su­ėmi­mo ter­mi­ną dviem mė­ne­siams. Pro­ku­ro­ras Jus­tas Lau­cius sa­kė, kad apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tis ne­pra­tęs­ti su­ėmi­mo yra ne­tei­sė­ta ir ne­pag­rįs­ta, duo­me­nų skir­ti su­ėmi­mą yra pa­kan­ka­mai.

Pa­teik­ta­me skun­de taip pat bu­vo pra­šo­ma teis­mo leis­ti pra­tęs­ti įta­ria­ma­jam su­ėmi­mo ter­mi­ną dviem mė­ne­siams, šį ter­mi­ną skai­čiuo­jant nuo tos die­nos, kai Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pri­im­tų sa­vo spren­di­mą.

„Skun­dą pa­tei­ku­sio pro­ku­ro­ro ma­ny­mu, da­bar su­nkiais nu­si­kal­ti­mais įta­ria­mam as­me­niui skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės yra ne­pa­kan­ka­mos sie­kiant už­ti­krin­ti jo da­ly­va­vi­mą bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se, ap­ri­bo­ti ga­li­my­bes truk­dy­ti ty­ri­mui, da­ry­ti po­vei­kį su ty­ri­mu su­si­ju­siems as­me­nims ar su­nai­kin­ti, pa­slėp­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui reikš­min­gus daik­tus“, – ra­šo­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me.

Šiuo me­tu R.Kur­lians­kiui skir­tos šios kar­do­mo­sios prie­mo­nės: 25 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nis užs­ta­tas, na­mų areš­tas dviem mė­ne­siams bei ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti, užd­rau­džiant bend­rau­ti su nu­ro­dy­tais įta­ria­ma­jam as­me­ni­mis, tarp jų ir su bu­vu­siu li­be­ra­lų ly­de­riu E.Ma­siu­liu.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą dėl kar­do­mo­jo su­ėmi­mo bus ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas.

R.Kur­lians­kis įta­ria­mas pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad jis per­da­vė 106 tūkst. eu­rų ky­šį tuo­me­ti­niam Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui ir 25 tūkst. eu­rų ky­šį Dar­bo par­ti­jos at­sto­vui Sei­me Vy­tau­tui Gap­šiui.

R.Kur­lians­kis yra ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.