R. Kurlianskiui paskirtas 25 tūkst. užstatas
Teis­mui ne­su­ti­kus pra­tęs­ti po­li­ti­ne ko­rup­ci­ja įta­ria­mo „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio su­ėmi­mo ter­mi­no, ty­ri­mui va­do­vau­jan­tis pro­ku­ro­ras Jus­tas Lau­cius pa­sky­rė jam ki­tas kar­do­mą­sias prie­mo­nes.

R.Kur­lians­kiui pa­skir­tas na­mų areš­tas, jis pa­si­ra­šė ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą ne­iš­vyk­ti, ga­vo as­me­nų, su ku­riais ne­ga­li bend­rau­ti, są­ra­šą ir su­mo­kė­jo 25 tūkst. eu­rų užs­ta­tą.

„Jam pa­skir­tas 25 tūkst. eu­rų užs­ta­tas, na­mų areš­tas, pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti ir užd­raus­ta su­si­tik­ti su įta­ria­ma­jam nu­ro­dy­tais as­me­ni­mis“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

Ji ne­de­ta­li­za­vo są­ra­še nu­ro­dy­tų as­me­nų, ta­čiau vie­šai skelb­ta, kad R.Kur­lians­kiui užd­raus­ta bend­rau­ti su bu­vu­siu Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riu Eli­gi­ji­mu Ma­siu­liu ir „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tu Da­riu­mi Moc­ku­mi.

R.Kur­lians­kis an­tra­die­nį bu­vo pa­leis­tas iš Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus-ka­lė­ji­mo po 20 die­nų tru­ku­sio su­ėmi­mo.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra taip pat su­rea­ga­vo į an­tra­die­nį „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jo­je pa­skelb­tą ad­vo­ka­tų in­for­ma­ci­ją apie R.Kur­lians­kio pa­lei­di­mą, pa­va­din­da­ma ją „a­ki­vaiz­džiai ten­den­cin­gais ir vi­suo­me­nę klai­di­nan­čiais tei­gi­niais (...), tuo for­muo­jant ne­pag­rįs­tą ne­igia­mą nuo­mo­nę apie šiam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­vau­jan­tį pro­ku­ro­rą“.

R.Kur­lians­kio ad­vo­ka­tas Ro­mual­das Mik­liu­šas an­tra­die­nį te­le­vi­zi­jai sa­kė, kad vers­li­nin­ko pa­lei­di­mas bu­vo už­dels­tas, sie­kiant pa­skir­ti jam nau­jas kar­do­mą­sias prie­mo­nes.

„Jis (pro­ku­ro­ras), at­siž­velg­da­mas į teis­mo nu­tar­tį, nu­ta­rė skir­ti pa­pil­do­mas kar­do­mą­sias prie­mo­nes – pa­pil­do­mai prie to, ką nu­ta­rė teis­mas, pa­skir­ti pi­ni­gi­nį užs­ta­tą, ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą ne­iš­vyk­ti ir drau­di­mą bend­rau­ti su vi­sa ei­le as­me­nų. Tam rei­kė­jo lai­ko, rei­kė­jo su­ra­šy­ti nu­ta­ri­mą, jį įteik­ti, įteik­ti užs­ta­to da­vė­jui ir pa­na­šiai“, – tei­gė R.Mik­liu­šas.

„Spė­ju, kad trū­ko lai­ko, dėl to bu­vo pa­pra­šy­ta Lu­kiš­kių ka­lė­ji­mo tar­nau­to­jų, kad šiek tiek ati­dė­tų pa­lei­di­mą. Bend­ra­vom su įskai­tos sky­riaus dar­buo­to­jais, jie ka­te­go­riš­kai bu­vo pa­sa­kę, kad bus pa­leis­tas apie 13 val., ta­čiau vė­liau pa­sa­kė: „Ga­vo­me ko­man­dą vi­sa tai pri­lai­ky­ti“, – sa­kė jis.

Ge­gu­žės 12 die­ną su­lai­ky­tas R.Kur­lians­kis įta­ria­mas pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad jis per­da­vė 106 tūkst. eu­rų ky­šį tuo­me­ti­niam Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui ir per Sei­mo na­rį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius.

R.Kur­lians­kis yra ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.