R. Kurlianskiui pareikšti įtarimai ir dėl neteisėto disponavimo valstybės paslaptimi
Pa­pir­ki­mu ir pre­ky­ba po­vei­kiu įta­ria­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui penk­ta­die­nį bu­vo par­eikš­ti pa­pil­do­mi įta­ri­mai – jis dar kal­ti­na­mas ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi.

Tai pir­ma­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­me žur­na­lis­tams sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Jus­tas Lau­cius.

„Jam įteik­tas pra­ne­ši­mas apie dis­po­na­vi­mą da­ly­kais, ku­riuo­se yra vals­ty­bės pa­slap­tis“, – sa­kė J.Lau­cius. Jis sa­kė, kad kal­ba­ma apie Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to raš­tus, su žy­mo­mis „slap­tai“. Pro­ku­ra­tū­ra įta­ria, kad do­ku­men­tai pas vers­li­nin­ką pa­te­ko ne­tei­sė­tai. Kaip aiš­ki­no pro­ku­ro­ras, vien lai­ky­mo fak­tas, da­ly­kų, ku­riuo­se yra vals­ty­bės pa­slap­tis, už­trau­kia bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

„Aiš­kė­ja nau­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, ku­rias gal­būt pa­da­rė šis as­muo“,– sa­kė pro­ku­ro­ras.

Teis­me pir­ma­die­nį bu­vo nag­ri­nė­ja­mas klau­si­mas dėl R.Kur­lians­kio skir­to 20 par­ų su­ėmi­mo pa­grįs­tu­mo. Į po­sė­dį bu­vo at­vež­tas R.Kur­lians­kis, da­ly­va­vo ad­vo­ka­tas ir pro­ku­ro­ras. Nag­ri­nė­ji­mas vy­ko už­da­ra­me po­sė­dy­je.

Ad­vo­ka­tas Ro­mual­das Mik­liu­šas žur­na­lis­tams sa­kė iki šiol ma­nan­tis, kad jo klien­tui su­ėmi­mas bu­vo pa­skir­tas ne­pag­rįs­tai.

„Jau esu mi­nė­jęs, kad su­ėmi­mas iš es­mės bu­vo skir­tas vie­nu pa­grin­du – kad ma­no gi­na­ma­sis bėgs ir slėp­sis. Aš ti­krai ne­ma­nau, kad žmo­gus su to­kia so­cia­li­ne pa­dė­ti­mi ga­li bėg­ti ir slėp­tis“, – sa­kė R.Mik­liu­šas. Jis sa­kė pra­šęs teis­mo skir­ti R.Kur­lians­kiui ne­nus­ta­ty­to dy­džio pi­ni­gi­nį užs­ta­tą, ar pa­so pa­ėmi­mą ar­ba na­mų areš­tą.

Tuo me­tu pro­ku­ro­ras J.Lau­cius sa­ko, kad pro­por­cin­gu­mo pri­nci­pas, ti­riant su­nkius nu­si­kal­ti­mus ir ski­riant kar­do­mą­sias prie­mo­nes, ne­bu­vo pa­žeis­tas, žmo­gaus lais­vės ger­bi­mo tai­syk­lė taip pat ne­pa­žeis­ta.

Spren­di­mą teis­mas skelbs an­tra­die­nį. Jis bus ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas.

Tei­sė­sau­ga ti­ria įta­ri­mus, kad R.Kur­lians­kis ga­lė­jo per­duo­ti bu­vu­siam Sei­mo na­riui ir bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui apie 100 tūkst. eu­rų ky­šį. R.Kur­lians­kis bu­vo su­lai­ky­tas ge­gu­žės 12 die­ną, jam pa­teik­ti kal­ti­ni­mai pa­pir­ki­mu ir pre­ky­ba po­vei­kiu, Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mu jis su­im­tas 20 par­ų. Vers­li­nin­kas kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta.

R.Kur­lians­kis yra ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Pra­de­da vi­di­nį tyrimą

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) pir­ma­die­nį pra­dė­jo vi­di­nį ty­ri­mą dėl „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio gal­būt tu­ri­mos in­for­ma­ci­jos, ku­ri su­da­ro vals­ty­bės pa­slap­tį.

„Ga­vus iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mą ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą vals­ty­bės pa­slap­tį su­da­ran­čia in­for­ma­ci­ja, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas, va­do­vau­da­ma­sis Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis ir Pa­slap­čių ap­sau­gos koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jos pa­tvir­tin­to­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis, pra­de­da pa­ti­kri­ni­mą dėl ga­li­mo įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos pra­ra­di­mo ar ne­tei­sė­to at­sklei­di­mo“, – BNS pra­ne­šė VSD stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Au­re­li­ja Kat­ku­vie­nė.