R. Kurlianskis įtariamas V. Gapšiui davęs 25 tūkst. eurų kyšį
Kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis įta­ria­mas Dar­bo par­ti­jos at­sto­vui Sei­me Vy­tau­tui Gap­šiui da­vęs 25 tūkst. eu­rų ky­šį, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Pir­ma­die­nį į pro­ku­ra­tū­rą at­vy­ku­siam R.Kur­lians­kiui pa­teik­ti su šiuo epi­zo­du su­si­ję pa­pil­do­mi įta­ri­mai dėl pa­pir­ki­mo bei pre­ky­bos po­vei­kiu.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, nuo pra­ėju­sių me­tų ru­dens iki šių me­tų sau­sio pa­bai­gos Vil­niu­je per su­si­ti­ki­mus su V.Gap­šiu už kon­cer­nui „MG Bal­tic“ pa­lan­kių ir fi­nan­siš­kai nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mą, t. y. už įta­ką frak­ci­jos Sei­me na­riams ir as­me­niš­ką bal­sa­vi­mą Sei­me, R.Kur­lians­kis tie­sio­giai pa­siū­lė, pa­ža­dė­jo, su­si­ta­rė duo­ti ir da­vė iš vi­so 25 tūkst. eu­rų ky­šį.

Anot Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­mo, tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia ma­ny­ti, kad tai ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­ta per ke­lis gal­būt ap­si­mes­ti­nius san­do­rius.

Įta­ria­ma, kad vie­nu at­ve­ju tai at­lik­ta per už­da­rą­ją ak­ci­nę bend­ro­vę, ku­ri bu­vo įga­lio­ta at­sto­vau­ti par­ti­jos in­te­re­sams trans­liuo­jant per te­le­vi­zi­ją po­li­ti­nę par­ti­jos rek­la­mą, su­tei­kus 10 tūkst. eu­rų nuo­lai­dą už dve­jo­se šio kon­cer­no val­do­mo­se te­le­vi­zi­jo­se trans­liuo­tą po­li­ti­nę rek­la­mą. Dar 15 tūkst. eu­rų – per gal­būt ap­si­mes­ti­nę par­amos su­tar­tį tarp vie­nos vie­šo­sios įstai­gos ir kon­cer­no val­do­mos bend­ro­vės.

Rai­mon­das Kur­lians­kis iki ga­lo ne­sup­ra­to jam pa­teik­tų įta­ri­mų, tei­gia jo ad­vo­ka­tas Ka­zys Pėd­ny­čia.

„Į­ta­ri­mai su­si­ję su V.Gap­šiu, bet de­ta­liau dar juos rei­kia įsi­są­mo­nin­ti. Ma­no gi­na­ma­sis, pa­gal to­kį įta­ri­mą, kaip jis par­eikš­tas, ne iki ga­lo su­pra­to jo tu­ri­nį. Tai ga­na su­dė­tin­gai su­ra­šy­tas įta­ri­mas, aš ne­sa­kau, kad jis kuo nors ydin­gas, tie­siog jį rei­kia stu­di­juo­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė K.Pėd­ny­čia.

Ad­vo­ka­tas tei­gė, kad pro­ku­ra­tū­ra tu­ri at­skleis­ti ne­tei­sė­to ar tei­sė­to vei­ki­mo tu­ri­nį, jis nors mi­ni­ma­liai tu­ri bū­ti grin­džia­mas, to gy­ny­ba pa­si­gen­da. Pa­sak K.Pėd­ny­čios, to­dėl nė­ra apie ką ir duo­ti par­ody­mų.

Anks­čiau tei­sė­sau­ga V.Gap­šio na­muo­se ir dar­bo vie­to­je Sei­me tei­sė­sau­ga yra at­li­ku­si kra­tas. Jis apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju. Šis sta­tu­sas su­tei­kia­mas esant duo­me­nų apie ga­li­mą nu­si­kal­ti­mą, bet ne­sant ga­li­my­bės pa­teik­ti įta­ri­mų. V.Gap­šys, kaip Sei­mo na­rys, tu­ri tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Ją pa­nai­kin­ti ga­li tik Sei­mas.

Pa­klaus­tas, ar bus krei­pia­ma­si į Sei­mą dėl V.Gap­šio ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, by­lą ti­rian­tis pro­ku­ro­ras Jus­tas Lau­cius pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė, kad tai yra ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kom­pe­ten­ci­ja – per­žiū­rė­jęs by­los me­džia­gą jis įver­tins, ar pa­kan­ka duo­me­nų to­kiam pra­šy­mui.

„Šiuo me­tu įta­ria­mų­jų yra tiek, kiek yra. Gal­būt jų ga­lė­tų at­si­ras­ti dau­giau, ta­čiau kai ku­rie iš jų yra sau­go­mi im­uni­te­to nuo pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn“, – sa­kė pro­ku­ro­ras. Jis ne­tiks­li­no nei po­li­ti­kų as­me­ny­bių, nei ei­na­mų par­ei­gų.

R.Kur­lians­kis taip pat įta­ria­mas pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad jis per­da­vė 106 tūkst. eu­rų ky­šį tuo­me­ti­niam Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui.

R.Kur­lians­kis yra ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.