R.Kurlianskis išėjo į laisvę
Po­li­ti­kų pa­pir­ki­mu įta­ria­mas kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis po 20 die­nų tru­ku­sio su­ėmi­mo an­tra­die­nio pa­va­ka­rę pa­leis­tas iš Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus-ka­lė­ji­mo.

R.Kur­lians­kis lais­vę at­ga­vo, teis­mui at­me­tus pro­ku­ro­rų pra­šy­mą pra­tęs­ti jo su­ėmi­mo ter­mi­ną.

Teis­mas an­tra­die­nį R.Kur­lians­kiui sky­rė na­mų areš­tą dviem mė­ne­siams ir įpa­rei­go­jo jį ne­bend­rau­ti su bu­vu­siu li­be­ra­lų ly­de­riu Eli­gi­ju­mi Ma­siu­liu, ku­ris, kaip įta­ria­ma, iš vers­li­nin­ko ga­lė­jo pa­im­ti ky­šį.

R.Kur­lians­kio iš­ėji­mo iš Lu­kiš­kių lau­kė bū­rys žur­na­lis­tų, bet vers­li­nin­kas ne­tei­kė jo­kių ko­men­ta­rų dėl jam pa­teik­tų įta­ri­mų ir sku­biai įsė­do į jo pa­siim­ti at­vy­ku­sį au­to­mo­bi­lį. Pa­klaus­tas, kaip jo svei­ka­ta, R.Kur­lians­kis teat­sa­kė: „Nie­ko“.

Įta­ria­mo­jo su­ėmi­mą dviem mė­ne­siams pra­šęs pra­tęs­ti pro­ku­ro­ras ti­ki­no, kad R.Kur­lians­kis ga­li slaps­ty­tis ir truk­dy­ti pro­ce­sui, ta­čiau teis­mas nu­ro­dė, kad to­kie mo­ty­vai nė­ra pa­grįs­ti by­los duo­me­ni­mis.

Ge­gu­žės 12 die­ną su­lai­ky­tas R.Kur­lians­kis įta­ria­mas pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad jis per­da­vė 106 tūkst. eu­rų ky­šį tuo­me­ti­niam Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui ir per Sei­mo na­rį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius.

R.Kur­lians­kis yra ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.