R. Karoblis žada skirti dėmesį kariuomenės viešiesiems pirkimams
Kan­di­da­tas į kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trus dip­lo­ma­tas Rai­mun­das Ka­rob­lis ža­da skir­ti daug dė­me­sio ka­riuo­me­nės vie­šų­jų pir­ki­mų skaid­ru­mui, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad sis­te­mai per­žiū­rė­ti rei­kės lai­ko.

„Mo­der­ni­za­vi­mas yra svar­bu. Ki­ta ver­tus, su pre­zi­den­te kal­bė­jo­me, kad (...) pir­ki­mai ap­rū­pi­ni­mas tu­ri bū­ti ab­so­liu­čiai skaid­rūs ir vi­suo­me­nei ne­su­kel­ti jo­kių abe­jo­nių“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė R.Ka­rob­lis.

„Ti­krai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad at­ei­siu, su­rink­siu nau­ją ko­man­dą ir nau­jas me­cha­niz­mas bus su­kur­tas iš kar­to, tam pri­reiks lai­ko“, – pri­dū­rė kan­di­da­tas, šiuo me­tu ei­nan­tis už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas.

Pir­ki­mų skaid­ru­mas di­de­lio dė­me­sio su­lau­kė šie­met pa­skel­bus, kad ka­riuo­me­nė 2014 me­tais vir­tu­vės reik­me­nų pir­ko aš­tuo­nis kar­tus di­des­ne nei rin­kos kai­na.

Po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos Lie­tu­va smar­kiai pa­di­di­no gy­ny­bos biu­dže­tą ir ža­da iki 2018 me­tų pa­siek­ti NA­TO nu­ma­ty­tą 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to ro­dik­lį.

R.Ka­rob­lis tei­gė, kad jei­gu sau­gu­mo si­tua­ci­ja re­gio­ne ne­si­keis, kraš­to ap­sau­gai at­ei­ty­je tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma dau­giau ne­gu 2 proc.

Tarp svar­bių dar­bų R.Ka­rob­lis įvar­di­jo tarp­tau­ti­nio NA­TO ba­ta­lio­no pri­ėmi­mą, ki­ber­ne­ti­nę gy­ny­bą. Vo­kie­čių pa­grin­du su­for­muo­tas da­li­nys Lie­tu­vo­je bus dis­lo­kuo­tas ki­tų me­tų pra­džio­je.

R. Ka­rob­lis taip pat tei­gė, kad re­mia idė­ją įves­ti vi­suo­ti­nį pri­va­lo­mą šau­ki­mą į ka­riuo­me­nę.

„As­me­niš­kai ma­nau, kad to rei­kė­tų, bet tu­ri­me dis­ku­tuo­ti, ka­da, kaip, kaip ruo­ši­me vi­suo­me­nę. Tai bus dis­ku­si­ja ruo­šiant Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą“, – žur­na­lis­tams sa­kė R.Ka­rob­lis po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.

Da­li­nį šau­ki­mą Lie­tu­va su­grą­ži­no per­nai, per me­tus pa­kvie­čia­ma apie 3 tūkst. jau­nuo­lių. Kan­di­da­tas į prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis šį mė­ne­sį sa­kė, kad il­gai­niui ša­ly­je bū­tų ga­li­ma pe­rei­ti prie vi­suo­ti­nio šau­ki­mo.

Eks­per­tai sa­ko, kad pri­ėmus po­li­ti­nį spren­di­mą, tam pa­si­reng­ti pri­reik­tų ne vie­nų me­tų. Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ne­tu­rė­tų kur ap­gy­ven­din­ti pa­pil­do­mus tūks­tan­čius šauk­ti­nių, trūk­tų lė­šų ka­rių eki­puo­tei ir ins­truk­to­rių jiems ap­mo­ky­ti. Kaip rea­lią da­tą dau­gu­ma spe­cia­lis­tų įvar­di­ja 2020 me­tus.