R. Karoblis viliasi, kad JAV užsienio politika nekeis krypties
Už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis sa­ko, jog JAV už­sie­nio po­li­ti­ka ne­tu­rė­tų iš es­mės keis­ti kryp­ties pre­zi­den­tu iš­rin­kus res­pub­li­ko­ną Do­nal­dą Trum­pą.

„Žiū­rė­si­me, kas bus. Ti­kė­tis kaž­ko vi­siš­kai ki­to­kio, ne­gu tu­rė­jo­me dau­ge­lį me­tų, bū­tų tur­būt la­bai pe­si­mis­tiš­ka pa­sa­ky­ti, esu ti­kras, kad bus daug­maž į tą (pa­čią) pu­sę, kad tu­ri­me bū­ti kar­tu. Mes tu­ri­me žiū­rė­ti į niuan­sus, ku­rie vyks­ta, bet rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja yra rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja, o il­ga­lai­kiai įsi­pa­rei­go­ji­mai yra il­ga­lai­kiai įsi­pa­rei­go­ji­mai“, – BNS sa­kė R.Ka­rob­lis.

Už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras R.Ka­rob­lis sek­ma­die­nį Briu­se­ly­je da­ly­vau­ja ne­for­ma­lia­me su­si­ti­ki­me su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių ko­le­go­mis. R.Ka­rob­lis taip pat da­ly­vaus ES Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dy­je pir­ma­die­nį, BNS pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Į Briu­se­lį ap­tar­ti JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tų ne­vy­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, nes pir­ma­die­nį jam rei­kia pri­siek­ti pir­ma­ja­me nau­jai iš­rink­to Sei­mo po­sė­dy­je.

An­tra­die­nį vy­ku­siuo­se JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se D.Trum­pas įvei­kė sa­vo var­žo­vę de­mo­kra­tę Hil­la­ry Clin­ton (Hi­la­ri Klin­ton). Jis pri­sieks ki­tų me­tų pra­džio­je.