R. Karoblis: Sąjungininkų pajėgos regione – kaip atgrasymo priemonė
Pla­nuo­ja­ma, kad pir­mie­ji Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mo NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ka­riai į Lie­tu­vą at­vyks sau­sio pa­bai­go­je, tei­gia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­kęs su Lie­tu­vo­je vie­šin­čia NA­TO ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ro­se Got­te­moel­ler kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis sa­kė, kad Lie­tu­va de­da vi­sas pa­stan­gas su­da­ry­ti tin­ka­mas są­ly­gas at­vyks­tan­čios pa­jė­goms tre­ni­ruo­tis ir pa­si­ruoš­ti vyk­dy­ti at­gra­sy­mo bei gy­ny­bi­nius veiks­mus kar­tu su Lie­tu­vos ka­ri­nė­mis pa­jė­go­mis.

Pa­sak mi­nis­tro, Var­šu­vos su­si­ti­ki­me pri­im­ti spren­di­mai dėl NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­nų dis­lo­ka­vi­mo Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir Len­ki­jo­je yra sklan­džiai įgy­ven­di­na­mi.

„Sie­kiant, kad są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų bu­vi­mas re­gio­ne veik­tų kaip at­gra­sy­mo prie­mo­nė, NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­nai tu­ri bū­ti su ati­tin­ka­mais pa­jė­gu­mais ir gink­luo­te, o pri­rei­kus ir pa­si­ren­gu­sios ko­vi­niams veiks­mams. Sa­vo ruo­žtu Lie­tu­va yra vi­siš­kai pa­si­ruo­šu­si pri­im­ti at­vyks­tan­čias pa­jė­gas: ge­ri­na­me sa­vo inf­ras­truk­tū­rą, tre­ni­ra­vi­mo­si są­ly­gas bei pa­jė­gų pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ras, jog šių pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mas bū­tų sklan­dus ir efek­ty­vus“, – sa­kė R.Ka­rob­lis.

Anot KAM pra­ne­ši­mo, per mi­nis­tro ir NA­TO ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jos su­si­ti­ki­mą taip pat ap­tar­ta sau­gu­mo si­tua­ci­ja Al­jan­so ry­tuo­se. R.Ka­rob­lis pa­brė­žė di­des­nio NA­TO pa­jė­gų ma­to­mu­mo ir bu­vi­mo ry­ti­nė­je Al­jan­so da­ly­je svar­bą sie­kiant už­ti­krin­ti re­gio­no sau­gu­mą.

Lie­pą Var­šu­vo­je įvy­ku­sia­me NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Al­jan­so ša­lys nu­spren­dė į sa­vo ry­tų flan­gą – Len­ki­ją ir Bal­ti­jos ša­lis – nu­siųs­ti ke­tu­ris tarp­tau­ti­nius ba­ta­lio­nus po tūks­tan­tį žmo­nių Ru­si­jai at­gra­sin­ti. Vo­kie­ti­ja va­do­vaus to­kiam ba­ta­lio­nui Lie­tu­vo­je, ame­ri­kie­čiai – Len­ki­jo­je, bri­tai – Es­ti­jo­je, Ka­na­da – Lat­vi­jo­je.