R.Karoblis: Lietuva svarsto įsigyti kovinių sraigtasparnių
Lie­tu­va svars­to ga­li­my­bę įsi­gy­ti ko­vi­nių sraig­tas­par­nių, sa­ko nau­ja­sis kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

„Vyks­ta dis­ku­si­jos. Iš ti­krų­jų ten­ka pri­pa­žin­ti, kad tiek Sau­su­mos pa­jė­gų at­ve­ju, tiek Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų at­ve­ju yra tam ti­kra spra­ga. Ir pa­lai­ky­mas iš oro yra pa­lai­ky­mas iš oro“, – por­ta­lo 15min.lt kon­fe­ren­ci­jo­je penk­ta­die­nį sa­kė R.Ka­rob­lis.

Šiuo me­tu Lie­tu­va ko­vi­nių sraig­tas­par­nių ne­tu­ri.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras sa­ko, kad pri­ori­te­tas vis dėl­to bus tei­kia­mas sraig­tas­par­niams, skir­tiems pa­ieš­kai ir gel­bė­ji­mui, įsi­gy­ti.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė šiuo me­tu eksp­loa­tuo­ja pen­kis sraig­tas­par­nius: tris AS365 „Daup­hin“ ir du „Mi – 8T“.

Vi­si „Daup­hin“ ir vie­nas „Mi – 8T“ sraig­tas­par­nis yra skir­ti pa­ieš­kai bei gel­bė­ji­mui, dar vie­nas „Mi – 8T“ – bend­ro­sioms ka­riuo­me­nės reik­mėms.

Lie­tu­va tu­ri di­din­ti indėlį

Lie­tu­va tu­ri di­din­ti sa­vo in­dė­lį tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se, sa­ko R. Ka­rob­lis.

„Ma­no nuo­mo­ne, kol kas tai yra ma­no nuo­mo­nė, (…) tu­ri­me di­din­ti dar dau­giau sa­vo in­dė­lį“, – por­ta­lo 15min.lt kon­fe­ren­ci­jo­je penk­ta­die­nį sa­kė R.Ka­rob­lis.

„Tu­ri­me par­ody­ti mū­sų są­jun­gi­nin­kams, kad ga­li­me ne tik im­ti, bet ir duo­ti“, – kal­bė­jo jis.

Šiuo me­tu tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se Af­ga­nis­ta­ne, Ko­so­ve, Ma­ly­je ir Vi­dur­že­mio jū­ro­je tar­nau­ja apie 30 Lie­tu­vos ka­rių.

Ki­tų me­tų pra­džio­je Lie­tu­va pri­si­dės prie dar vie­nos ame­ri­kie­čių va­do­vau­ja­mos mi­si­jos, nu­kreip­tos prieš gru­puo­tę „Is­la­mo vals­ty­bė“. Vie­tos pa­jė­gas Ira­ke tre­ni­ruos še­ši Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ins­truk­to­riai. Sei­mas yra lei­dęs šio­je mi­si­jo­je da­ly­vau­ti iki 30 ša­lies ka­rių.

Pa­sak kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro, į tarp­tau­ti­nes mi­si­jas ga­lė­tų bū­ti siun­čia­mos ir ka­riuo­me­nės Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gos, ta­čiau su­vo­kiant pa­vo­jų ša­lies ka­riams to­kie spren­di­mai tu­ri bū­ti pa­aiš­ki­na­mi vi­suo­me­nei.

„Kad to­liau plė­to­tu­mė­me tą veik­lą, tu­ri­me gau­ti dar di­des­nį vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų pa­lai­ky­mą, iš es­mės vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų kon­sen­su­są. Bet tu­ri­me ei­ti link to, ki­tos iš­ei­ties aš ne­ma­tau“, – sa­kė R.Ka­rob­lis.