R. Karoblis: Lietuva gynybai turėtų skirti daugiau nei 2 proc. BVP
Lie­tu­va gy­ny­bai tu­rė­tų skir­ti dau­giau nei 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), sa­ko nau­ja­sis kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Kar­tu jis pa­brė­žia, kad rei­kia už­ti­krin­ti šiuo me­tu kraš­to ap­sau­gai nu­ma­to­mų lė­šų pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mą.

„(Fi­nan­sa­vi­mo) ri­ba pri­klau­so nuo eg­zis­tuo­jan­čios ri­zi­kos ly­gio, bet ma­nau, kad ki­tas tai­ki­nys tu­rė­tų bū­ti 2,2 proc., gal­būt ne­tgi 2,4 pro­cen­to“, – nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt vaiz­do kon­fe­ren­ci­jo­je an­tra­die­nį sa­kė R.Ka­rob­lis.

„Bet pir­miau­sia įgy­ven­din­ki­me tai, kas yra nu­ma­ty­ta 2017 me­tais, pa­da­ry­ki­me mū­sų iš­lai­das ti­krai skaid­rias, efek­ty­vias ir ta­da tarp par­ti­jų ir Vy­riau­sy­bė­je šne­kė­si­me apie pa­pil­do­mus dy­džius, ku­rių ti­krai rei­kė­tų“, – pri­dū­rė jis.

Mi­nis­tras taip pat ža­da cen­tra­li­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je. Pa­sak R.Ka­rob­lio, šiuo me­tu kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je vie­šuo­sius pir­ki­mus ga­li vyk­dy­ti ke­lio­li­ka su­bjek­tų.

„(Vie­šų­jų pir­ki­mų) su­tel­ki­mas į vie­nas ran­kas (…) op­ti­mi­zuos pir­ki­mus, pa­di­dins kon­tro­lę ir įves sau­gik­lius“, – tei­gė mi­nis­tras.

Ki­tą­met Lie­tu­vos gy­ny­bos biu­dže­tas sieks apie 1,8 proc. BVP ar­ba 723 mln. eu­rų. Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė ža­da 2 proc. BVP ri­bą pa­siek­ti 2018 me­tais.

Lie­tu­va fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai di­di­na rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.