R. Karoblis: informacinė ataka prieš vokiečių karius galėjo būti organziuota iš Rusijos
Prieš Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tus Vo­kie­ti­jos ka­rius nu­kreip­tas me­la­gin­gas pra­ne­ši­mas ga­lė­jo bū­ti Ru­si­jos at­aka, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

„Tai ga­li bū­ti ir iš Ru­si­jos, bet ga­li bū­ti ir ki­tų žai­dė­jų Lie­tu­vo­je“, – BNS ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je sa­kė R.Ka­rob­lis.

Me­la­gin­gą pra­ne­ši­mą ša­lies po­li­ci­jai ket­vir­ta­die­nį ap­ta­rė NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trai, dis­ku­ta­vę apie tarp­tau­ti­nių ba­ta­lio­nų Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je dis­lo­ka­vi­mą.

Elek­tro­ni­niai laiš­kai apie ta­ria­mai vo­kie­čių ka­rių iš­prie­var­tau­tą mer­gai­tę Sei­mo pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiu ir Lie­tu­vos po­li­ci­jai at­siųs­ti an­tra­die­nio va­ka­rą. Kau­no po­li­ci­ja tre­čia­die­nį pra­ne­šė nu­sta­čiu­si, kad duo­me­nys yra ne­tei­sin­gi.

R.Ka­rob­lis tei­gė, kad pa­na­šių tiks­lų tu­rin­tys žmo­nės ga­lė­jo pla­tin­ti laiš­kus Sei­mo na­riams, ra­gi­nan­čius bal­suo­ti prieš šią sa­vai­tę par­la­men­to ra­ti­fi­kuo­tą Lie­tu­vos ir JAV su­tar­tį dėl ame­ri­kie­čių ka­rių sta­tu­so.

„Čia mes tu­rė­si­me „mik­są“ to­kių pro­vo­ka­ci­jų, jų bus ir at­ei­ty­je“, – sa­kė mi­nis­tras.

„To­kie iš­puo­liai yra tik pra­džia, jų bus dau­giau ir ti­ki­mės so­li­da­ru­mo iš žur­na­lis­tų, iš spau­dos“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak R.Ka­rob­lio, NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trai ap­ta­rė ga­li­my­bes la­biau koor­di­nuo­ti veiks­mus, at­re­miant to­kias at­akas.

„Rei­kia koor­di­nuo­tis ne tik tarp Ber­ly­no ir Vil­niaus, bet ir tarp Vil­niaus ir NA­TO būs­ti­nės pa­da­ry­ti karš­tą li­ni­ją. (...) Jei­gu bū­tų pa­na­šių at­ve­jų ir to­liau, rei­kia, kad vi­si iš kar­to ži­no­tų ir vi­si iš kar­to ga­lė­tų at­sa­ky­ti“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas tei­gė, kad to­kie in­ci­den­tai ro­do bū­ti­ny­bę fak­tus ti­krin­ti tiek ži­niask­lai­dai, tiek po­li­ti­kams: „Tai vi­sa­da bu­vo rei­ka­lin­ga, bet da­bar tai tur­būt yra dar svar­biau, nes jau ma­tė­me ke­lis de­zin­for­ma­ci­jos ban­dy­mus“.

„Ką ga­li pa­da­ry­ti NA­TO, tai vi­sa­da iš­lik­ti bud­ri, bū­ti su­si­tel­ku­si ties at­spa­ru­mu ir mū­sų ga­li­my­bė­mis at­rem­ti įvai­rias at­akas, įskai­tant pro­pa­gan­dą“, – kal­bė­jo NA­TO va­do­vas.

Po me­la­gin­go pra­ne­ši­mo apie iš­prie­var­tau­tą mer­gai­tę po­li­ci­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl dėl me­la­gin­go įskun­di­mo ar pra­ne­ši­mo apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą.

Vo­kie­ti­ja ka­rius Lie­tu­vo­je pra­dė­jo dis­lo­kuo­ti sau­sio mė­ne­sį. Jie su­da­rys tarp­tau­ti­nio NA­TO ba­ta­lio­no pa­grin­dą. Šis da­li­nys dis­lo­kuo­ja­mas, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.