R. Karbauskis: Vyriausybės vadovas pernelyg pasiduoda emocijoms
„Vals­tie­čio“ Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos va­do­vau­ja­mas Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas (ŠMK) tre­čia­die­nį pri­ta­rė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) su­si­jun­gi­mui, nors Vy­riau­sy­bė pra­šo pa­lauk­ti, kol dar­bo gru­pė par­engs aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­kos pla­ną.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko iš­vis ne­be­ži­nan­tis, ar įma­no­ma įgy­ven­din­ti pla­nuo­ja­mas re­for­mas, kai joms prieš­ina­si net jį de­le­ga­vu­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­ja, tuo tar­pu frak­ci­jos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad Vy­riau­sy­bės va­do­vas per­ne­lyg pa­si­duo­da emo­ci­joms.

„Mes tu­ri­me skir­tin­gas nuo­mo­nes vie­nu klau­siu, aš ma­nau, kad reak­ci­ja tru­pu­tį per daug emo­cio­na­li, o šio­je si­tua­ci­jo­je yra la­bai skir­tin­gos iš­ei­ti­nės po­zi­ci­jos. Aš ma­nau, per daug emo­ci­jų, jos tu­ri at­slūg­ti“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė R.Kar­baus­kis.

„Vals­tie­čio“ Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos va­do­vau­ja­mas Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas (ŠMK) tre­čia­die­nį pri­ta­rė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) su­si­jun­gi­mui, nors Vy­riau­sy­bė pra­šo pa­lauk­ti, kol dar­bo gru­pė par­engs aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­kos pla­ną.

Po šio ko­mi­te­to spren­di­mo S.Skver­ne­lis par­eiš­kė pra­šy­sian­tis Sei­mo eti­kos sar­gų įver­tin­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko veiks­mus, ar sku­bin­da­mas pri­ta­ri­mą sa­vo bu­vu­sios dar­bo­vie­tės iš­sau­go­ji­mui jis ne­pai­nio­ja in­te­re­sų.

Tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams ko­men­tuo­da­mas si­tua­ci­ją S.Skver­ne­lis sa­kė net ne­san­tis ti­kras, „ar aps­kri­tai ko­kios nors pert­var­kos da­bar įma­no­mos“.

„Spren­di­mai, ku­rie pri­ima­mi, jie tu­ri bū­ti da­ro­mi sis­te­miš­kai. jei­gu gal­vo­ja­me apie at­ski­ro uni­ver­si­te­to, o gal ge­riau mo­kyk­los, in­te­re­sus, ta­da seg­men­tiš­kai taip ir dir­bam. Ki­tas eta­pas, sa­ky­ki­me, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas – rei­ka­lin­gas stip­rus, su­si­bū­ru­si gru­pė, ku­ri pa­sa­kys, kad Sei­me nu­sprę­sim, kad jis tu­ri bū­ti, ta­da tu­rė­si­me tą pa­tį vaiz­dą, ko­kį ir tu­rė­jo­me“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

„Mes da­bar ir kal­ba­me, ar tie per rin­ki­mus iš­sa­ky­ti tei­gi­niai, lo­zun­gai apie po­ky­čius ne­iš­ven­gia­mus, apie tai, kad bū­si­me ki­to­kie, ki­taip elg­si­mės, ar jie bu­vo skir­ti lai­mė­ti rin­ki­mus, ar lai­mė­jus rin­ki­mus da­ry­ti spren­di­mus, ku­rių rei­kia. Klau­si­mas, ko mes no­ri­me – ar no­ri­me sta­tus quo, ir ta­da sa­ky­ti ki­tų me­tų gruo­džio mė­ne­sį, kad vėl 50 tūkst. iš­va­žia­vo, ir da­lis tų moks­lei­vių iš­va­žiuo­ja stu­di­juo­ti, nes (Lie­tu­vo­je) nė­ra pra­smės“, – pik­ti­no­si Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Vals­tie­čių“ va­do­vas R.Kar­baus­kis tuo tar­pu sa­ko ne­ma­tan­tis pa­grin­do pa­si­pik­ti­ni­mui. Anot jo, spren­di­mas dėl VDU ir LEU jun­gi­mo­si Sei­me ne­bus tvir­ti­na­mas iki Vy­riau­sy­bės pa­teik­tos aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­kos.

„Bet ko­kiu at­ve­ju ši­tas spren­di­mas dėl uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo­si Sei­me ne­bus pri­im­tas anks­čiau, nei bus pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bės pla­nai. Aš tie­siog ap­gai­les­tau­ju, kad (prem­je­ras) taip emo­cio­na­liai rea­guo­ja į ši­tus da­ly­kus, čia ne tas klau­si­mas, ties ku­riuo reik­tų tiek emo­ci­jų ro­dy­ti“, – sa­kė R.Kar­baus­kis.

„Aš iš­gir­dęs to­kią reak­ci­ją, aš iš pra­džių net ne­sup­ra­tau, į ką reak­ci­ja, tik po to su­pra­tau, kad čia į ko­mi­te­to spren­di­mą. (...) Sau­lius la­bai emo­cin­gas žmo­gus, ir tos emo­ci­jos kar­tais ne pa­de­da, o truk­do, tai ti­kiuo­si, kad mes su lai­ku iš­mok­sim jas kon­tro­liuo­ti, gal tai, kad jis ma­žiau me­tų po­li­ti­koj, tas emo­ci­jas iš­šau­kia. Čia nė­ra jo­kių prob­le­mų“, – sa­kė „vals­tie­čių“ va­do­vas, pri­dū­rės, kad frak­ci­ja yra „ab­so­liu­čiai vie­nin­ga“.

Tuo tar­pu ko­mi­te­to spren­di­mą pri­tar­ti mi­nė­tų uni­ver­si­te­tų jun­gi­mui­si S.Skver­ne­lis įver­ti­no kaip „des­pe­ra­tiš­ką ban­dy­mą iš­gel­bė­ti uni­ver­si­te­tą, ku­ris sa­ve es­me jau se­niai dis­kre­di­ta­vo tiek mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją, tiek ir vi­są mū­sų vals­ty­bės švie­ti­mo sis­te­mą“.

Tre­čia­die­nį Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to po­sė­dy­je už nu­ta­ri­mo pro­jek­tą „Dėl pri­ta­ri­mo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to reor­ga­ni­za­vi­mo su­jun­gi­mo bū­du“ bal­sa­vo sep­ty­ni ko­mi­te­to na­riai, trys su­si­lai­kė. To­liau šis nu­ta­ri­mo pro­jek­tas bus tei­kia­mas svars­ty­ti Sei­mui.

Prem­je­ro su­da­ry­tai dar­bo gru­pei dėl aukš­to­jo moks­lo pert­var­kos pla­no va­do­vau­jan­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė ma­no, kad spren­di­mai dėl LEU ir VDU jun­gi­mo da­bar ne­tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mi ir rei­kė­tų pa­lauk­ti ba­lan­džio pa­bai­gos, kai mi­nė­ta dar­bo gru­pė pa­teiks iš­va­das.

Dar­bo gru­pė jau yra su­ta­ru­si, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti tri­jų ti­pų uni­ver­si­te­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los: kla­si­ki­nis pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tas, tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir spe­cia­li­zuo­ta aka­de­mi­ja. Pa­sta­rie­ji du ti­pai ga­li bū­ti pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­to da­li­mi.

Vil­niu­je ir Kau­ne siū­lo­ma telk­ti po vie­ną kla­si­ki­nį uni­ver­si­te­tą. Taip pat jau su­tar­ta, kad tos pa­čios kryp­ties stu­di­jos vie­na­me mies­te ne­tu­rė­tų bū­ti dub­liuo­ja­mos. Be to, dar­bo gru­pė yra nu­ta­ru­si, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai Kau­ne ir Kau­no uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai Vil­niu­je nė­ra tiks­lin­gi, ta­čiau di­džių­jų uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai ga­lė­tų veik­ti ma­žes­niuo­se mies­tuo­se, jei juo­se bū­tų pa­kan­ka­mas aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių spe­cia­lis­tų po­rei­kis.

Sau­sį prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre J.Pe­traus­kie­ne pri­sta­tęs pla­nuo­ja­mą aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­ką sa­kė, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti iki pen­kių uni­ver­si­te­tų, nors pa­brė­žė, kad tai nė­ra ga­lu­ti­nis skai­čius.

Ga­lu­ti­nai dėl uni­ver­si­te­tų pert­var­kos spręs Sei­mas.