R. Karbauskis: turime absoliutų prezidentės pasitikėjimą
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tu­ri ab­so­liu­tų pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­si­ti­kė­ji­mą, sa­ko par­ti­jos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Sa­ky­čiau, ab­so­liu­tų“, – žur­na­lis­tams po su­si­ti­ki­mo su ša­lies va­do­ve pir­ma­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je sa­kė R.Kar­baus­kis, pa­klaus­tas, ar „vals­tie­čiai ža­lie­ji“ tu­ri D.Gry­baus­kai­tės pa­si­ti­kė­ji­mą.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir vie­nas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ved­lių Sau­lius Skver­ne­lis.

R.Kar­baus­kis tei­gė, kad po lai­mė­tų Sei­mo rin­ki­mų par­ti­ja tu­ri ini­cia­ty­vos tei­sę for­muo­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją ir pre­zi­den­tė šią tei­sę ger­bia.

Po­li­ti­kas tvir­ti­no, kad su pre­zi­den­te kal­bė­jo­si apie at­sa­ko­my­bę, ku­ri ten­ka „vals­tie­čiams“ po Sei­mo rin­ki­mų.

„Pa­si­da­li­no­me tuo, ką mes ma­to­me, ir ką ma­to Jos Eks­ce­len­ci­ja pre­zi­den­tė apie di­džiau­sias Lie­tu­vos prob­le­mas. La­bai šil­tas po­kal­bis“, – kal­bė­jo R.Kar­baus­kis.

Jo tei­gi­mu, kal­bė­ti apie mi­nis­tro pir­mi­nin­ko ir ki­tų mi­nis­trų kan­di­da­tū­ras yra anks­ty­va, kol ne­su­for­muo­ta val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja.

„Aš ga­liu pa­sa­ky­ti vie­ną. Ma­nau, kad mes įra­šy­si­me nau­ją ko­ky­biš­ką pus­la­pį Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ir Pre­zi­den­tū­ros bend­ra­dar­bia­vi­me“, – sa­kė po­li­ti­kas.

„Vals­tie­čiai ža­lie­ji“ Sei­mo rin­ki­muo­se iš vi­so iš­ko­vo­jo 56 man­da­tus. Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai Sei­me tu­rės 31 at­sto­vą. Šios par­ti­jos ly­de­riai su D.Gry­baus­kai­te su­si­tiks vė­liau pir­ma­die­nį.