R.Karbauskis tikisi, kad „valstiečių“ inicijuojama mokesčių pertvarka sulauks pritarimo
Vy­riau­sy­bės ini­ci­juo­ja­ma mo­kes­čių pert­var­ka Sei­me su­lauks pri­ta­ri­mo, ne­abe­jo­ja di­džiau­sios Sei­me „vals­tie­čių“ frak­ci­jos va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad pa­ko­re­guo­tos mo­kes­čių pert­var­kos an­tra­sis va­rian­tas yra pri­im­ti­nes­nis dėl pa­siek­tų komp­ro­mi­sų.

„Po­ky­čiai, ku­rie nu­ma­ty­ti, jie bus – at­ro­do, kad ne­tu­rė­tų kil­ti Sei­me prob­le­mų su jais“, – tre­čia­die­nį po „vals­tie­čių“ frak­ci­jai pri­sta­ty­to mo­kes­čių pert­var­kos an­tro­jo va­rian­to Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė R.Kar­baus­kis.

„Mes ti­krai tu­rė­si­me par­amą. Čia ga­li­me ne­dis­ku­tuo­ti apie koa­li­ci­jas. Ši­tiems spren­di­mams par­ama bus“, – tei­gė frak­ci­jos va­do­vas pa­klaus­tas, kaip ti­ki­si su­rink­ti po­li­ti­nę par­amą dėl mo­kes­čių pert­var­kos.

Jis ne­su­reikš­mi­no to, jog dėl vie­no iš svar­biau­sių po­ky­čių – pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos „vals­tie­čių“ po­žiū­riai su koa­li­ci­jos par­tne­riais ir opo­zi­ci­ja kiek ski­ria­si – so­cial­de­mo­kra­tai ir kon­ser­va­to­riai pa­si­sa­ko už leng­va­ti­nį 9 proc. ta­ri­fą, o ne 15 proc., kaip siū­lo „vals­tie­čiai“.

„Man taip ne­atro­do, kad (koa­li­ci­jos par­tne­riai ir opo­zi­ci­ja – BNS ) tu­ri ki­to­kią vi­zi­ją. PVM pro­cen­tai nė­ra es­mi­nis klau­si­mas. Es­mi­nis klau­si­mas, ar bus ta leng­va­ta ir ko­kia apim­ti­mi bus tai­ko­ma: ar bus pla­ti – tai­ko­ma ir ki­toms rū­šims ku­ro, ar bus to­kia, ko­kia bu­vo (tik cen­tri­niam šil­dy­mui – BNS)“, – kal­bė­jo R.Kar­baus­kis.

Koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai ne­se­niai už­re­gis­tra­vo pa­tai­są, ku­ria siū­lo­ma leng­va­ti­nį 9 proc. ta­ri­fą tai­ky­ti ir ak­mens ang­lims, dur­pėms, mal­koms ir me­die­nos at­lie­koms, gam­ti­nėms du­joms, elek­trai, kai iš jų ga­mi­na­ma ši­lu­ma. Kon­ser­va­to­riai ne kar­tą yra re­gis­tra­vę pa­tai­sas dėl to, kad šil­dy­mui bū­tų tai­ko­mas ir­gi 9 proc. PCM ta­ri­fas.

Prem­je­ras S.Skver­ne­lis sa­ko, kad „vals­tie­čių“ frak­ci­jos nuo­mo­nė dėl an­tro­jo mo­kes­čių pert­var­kos va­rian­to yra „la­biau tei­gia­ma“, nei bu­vo tei­kiant pir­mą­jį va­rian­tą.

Pa­sak jo, pa­gal vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų siū­ly­mus pa­ko­re­guo­tas an­tra­sis va­rian­tas yra pri­im­ti­nes­nis dėl komp­ro­mi­sų.

„Gal­būt su­ras­ta dau­giau komp­ro­mi­sų – dėl smul­kaus vers­lo tam ti­krų po­ky­čių, dėl vai­ko pi­ni­gų da­bar ge­res­nį va­rian­tą pa­siū­lė­me, dėl že­mės ūkio sek­to­riaus ap­mo­kes­ti­ni­mo. Yra tam ti­krų komp­ro­mi­sų, į ku­riuos tu­rė­jo­me ei­ti“, – tei­gė prem­je­ras pa­klaus­tas, kuo an­tra­sis pla­nuo­ja­mos mo­kes­čių re­for­mos va­rian­tas ge­res­nis nei pir­ma­sis.

R.Kar­baus­kis pa­brė­žė, kad frak­ci­jos siū­lo­mos mo­kes­čių pert­var­kos an­tra­sis va­rian­tas ne­nus­te­bi­no.

„Iš mū­sų frak­ci­jos pu­sės kaž­ko­kių ypa­tin­gų pa­sta­bų ne­bu­vo, bu­vo tik ke­le­tas to­kių ne­es­mi­nių pa­sta­bų“, – sa­kė frak­ci­jos va­do­vas. Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti tą kri­ti­ką, R.Kar­baus­kis at­si­sa­kė pa­mi­nė­ti frak­ci­jos na­rių iš­sa­ky­tas nuo­mo­nes.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris taip pat pa­žy­mė­jo, kad nors an­tra­sis va­rian­tas ma­žai ski­ria­si nuo pir­mo­jo, jis, jo nuo­mo­ne, yra įgy­ven­di­na­mas ir pa­lan­kes­nis gy­ven­to­jams, taip pat ne­bus ne­pa­ke­lia­mas biu­dže­tui.

„Tą pla­ną bus ga­li­ma įgy­ven­din­ti, tik ge­riau žmo­nėms bus. (Pir­ma­sis va­rian­tas – BNS) šiek tiek žmo­nėms bu­vo ne toks ge­ras“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

R.Kar­baus­kis ne­at­me­ta, kad šis mo­kes­čių pert­var­kos va­rian­tas ne pa­sku­ti­nis: „Mes dar tu­rė­si­me, ma­tyt, dar tre­čią ir ket­vir­tą va­rian­tą, ku­riais bus dar to­bu­li­na­mi (siū­lo­mi po­ky­čiai mo­kes­čių sri­ty­je – BNS)“, – tei­gė jis.

Ket­vir­ta­die­nį Vy­riau­sy­bė pri­sta­tys pa­siū­ly­mus dėl mo­kes­čių ir so­cia­li­nės sis­te­mos to­bu­li­ni­mo, at­siž­vel­gus į vi­suo­me­nės nuo­mo­nę.

Val­dan­tie­ji jau anks­čiau yra už­si­mi­nę, kad at­nau­jin­ta­me pla­ne bus at­si­sa­ko­ma ke­ti­ni­mo tai­ky­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį „Sod­ros“ įmo­koms.

Nuo 2018 me­tų pra­džios Lie­tu­vo­je svars­to­ma įves­ti nau­ją 15 proc. leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą, ku­ris pa­keis­tų šiuo me­tu tai­ko­mą 9 proc. ta­ri­fą. 15 proc. PVM bū­tų tai­ko­mas cen­tri­niam šil­dy­mui ir ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms.

Da­bar tai­ko­mą pa­pil­do­mą NPD už vai­kus, ku­rį anks­čiau bu­vo siū­lo­ma nai­kin­ti, ke­ti­na­ma iš­sau­go­ti, ta­čiau jis bū­tų su­sie­tas su tė­vų pa­ja­mo­mis.