R.Karbauskis tikisi, kad naujas socdemų lyderis padės koalicijai
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus lai­mė­jus Gin­tau­tui Pa­luc­kui, „vals­tie­čių“ ly­de­ris ti­ki­si, kad nau­jas soc­de­mų ly­de­ris ne­sug­riaus koa­li­ci­jos, o at­virkš­čiai – pa­dės jai, ir to­kia par­tne­rys­tė, pa­sak Ra­mū­no Kar­baus­kio, bus nau­din­ga vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms.

„La­bai džiau­giuo­si, kad par­ti­ja tu­rės nau­ją pir­mi­nin­ką ir bus sta­bi­li va­do­vy­bė, ir aš ma­nau, kad tai bus į nau­dą vals­tie­čiams ta pra­sme, kad jei­gu bus iš­gry­nin­ta so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos stra­te­gi­ja, tai ji ga­li la­biau pa­dė­ti koa­li­ci­jai ir val­džiai, ne­gu truk­dy­ti. Mes ideo­lo­gi­ne pra­sme ne­sa­me la­bai skir­tin­gi, gal kaip tik so­cial­de­mo­kra­tams trū­ko ideo­lo­gi­nio aiš­ku­mo, ir ta par­tne­rys­tė bus la­bai nau­din­ga Lie­tu­vos žmo­nėms“, – BNS sa­kė R.Kar­baus­kis. Jis tei­gė as­me­niš­kai ne­pa­žįs­tan­tis G.Pa­luc­ko.

Anot R.Kar­baus­kio, nau­jo­jo par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mi­nė re­to­ri­ka bu­vo „ne­vi­siš­kai adek­va­ti si­tua­ci­jai“, ta­čiau R.Kar­baus­kis vi­lia­si, kad G.Pa­luc­kas pa­teiks nau­jų pa­siū­ly­mų koa­li­ci­jos prog­ra­mai.

„Aiš­ku, pir­mi­nin­kui rei­kės įver­tin­ti vi­sas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes ir ta­da gal­vo­ti. Ma­nau, kad la­bai pro­tin­gi par­eiš­ki­mai bu­vo – jei­gu par­ti­ja tu­rės ko­kias nors nau­jas pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus koa­li­ci­jos prog­ra­mai, tai tik džiu­gins. O dėl pa­čios Vy­riau­sy­bės ar Sei­mo va­do­vy­bės struk­tū­ros, yra pro­por­ci­jos ir ten de­ry­bų ne­ga­li bū­ti. Jei­gu bū­tų spren­di­mas ką nors keis­ti, tai rei­kė­tų nu­trauk­ti su­tar­tį, o ma­no su­pra­ti­mu, nau­ja­sis pir­mi­nin­kas ti­krai ne­no­rės su­griau­ti vi­so to, kas jau pa­da­ry­ta, ir ko­ky­biš­kas dar­bas koa­li­ci­jo­je ir Vy­riau­sy­bė­je bū­tų la­bai nau­din­gas so­cial­de­mo­kra­tams, gal­vo­jant apie par­ti­jos at­ei­tį“, – kal­bė­jo „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

R.Kar­baus­kis sa­kė džiau­gia­sis, kad to­kios di­de­lės par­ti­jos va­do­vu ta­po jau­nas vy­ras ir vy­lė­si, kad G.Pa­luc­kas iš­moks siek­ti komp­ro­mi­sų.

„Jei jis taps komp­ro­mi­sų meis­tru, jis ne­sun­kiai su­sit­var­kys, ir jo ti­krai di­de­lė ir švie­si po­li­ti­nė at­ei­tis lau­kia, o jei­gu iš ti­krų­jų pa­ban­dys sa­ve iš kar­to pa­sta­ty­ti į to­kią po­zi­ci­ją, kad tie po­ky­čiai tu­ri bū­ti la­bai grei­ti, tai tik pa­kenks sau ir par­ti­jai. Pa­si­ren­gi­mas sa­vi­val­dos rin­ki­mai bus ge­ras lai­ko­tar­pis, ka­dan­gi tai la­bai svar­būs soc­de­mams, taip pat ir „vals­tie­čiams“, rin­ki­mai, tai tie dve­ji me­tai bus la­bai nau­din­gi jam. Ti­krai la­bai par­tne­riš­kai ir pa­ta­ri­mais kuo ga­lė­siu pa­dė­siu, nes vi­si dir­ba­me tiems pa­tiems žmo­nėms, tai pa­čiai Lie­tu­vai. Nei jiems, nei mums ne ge­riau, kad ma­siš­kai žmo­nės iš­va­žiuo­ja iš Lie­tu­vos“, – kal­bė­jo R.Kar­baus­kis.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris at­krei­pė dė­me­sį, kad tarp pa­grin­di­nių par­ti­jų ly­de­rių jis da­bar yra vy­riau­sias: „La­bai ge­rai, kad at­ei­na jau­ni žmo­nės, ir vis­kas su tuo grei­čiau pa­si­keis“.